Ημερομηνία01-01-1970
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 22Ης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣΑ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗ Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

    
Αθήνα     27/3/09   
. Αρ.Πρωτ.    2/19305/0022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22"   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: Γ
ΤΑΧ, Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37                      
                                               101 65 ΑΘΗΝΑ                                                                         
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Φ.                                            
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103338237                                   
 
ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
                ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ  
                ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ & ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
     
                ΥΠΟΨΗ: Ε.Α.Κ.Π.  
                ΑΘΗΝΑ 
 
ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση πυροσβεστικού προσωπικού»
ΣΧΕΤ.: Το από 6-3-2009 έγγραφο σας. 

   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής:.
    1.   Οι πυροσβέστες δεν εντάσσονται  στις ρυθμίσεις του μέρους Α\' του ν. 3205/2003, που αφορούν μόνιμους και   δόκιμους  πολιτικούς  του Δημοσίου. Ν.Π,Δ,Δ, και Ο.Τ.Α. Από  καμία  διάταξη των άρθρων  50  και  51 του ν. 3205/2003  δεν προβλέπεται  η  δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης σε πυροσβέστες. Πολύ περισσότερο δε περισσότερο δεν καταβάλλονται υπερωρίες, όταν σε  αυτούς καταβάλλεται το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας για την νυχτερινή τους εργασία ύψους 2,93e για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης ή/ και αποζημίωση ύψους 46e για κάθε μέρα απασχόλησης πέραν των πέντε ( 5 ) ημερών την εβδομάδα.
 2. Κατόπιν τούτων, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν στους ανωτέρω υπερωρίες.
             
                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α 22-Γ

 


ΐ Ανϊίγραιρο
Δΐβ)ί3/οης «.α.

Π ΚΟΣ

 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων