Ημερομηνία23-06-2008
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣΩΜΑΤΟΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2οΥΠΑΞ/ΚΩΝΚΑΙΠΥΡ/ΣΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2107416217-FΑΧ: 2107416393
Αριθμ,Πρωτ.   27978 Φ.108.9

Αθήνα 19 Μαΐου 2008
.
ΠΡΟΣ: ΈνωσηΥπαλλήλωνΠυροσβεσπκού ΣώματοςΝήσουΡόδου &Δωδεκανήσου
ΕΘ.Δωδεκανησίων 44 Τ.Κ 85-100
ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22410-23334
.
ΚΟΙΝ: ΥπουργείοΕσωτερικών
Γρ.Υφυπουργού

ΘΕΜΑ: «Απάντησησεέγγραφοσας».
.
ΣΧΕΤ : α. Τουπ'αριθμ.πρωτ.48/2008 /06/05/2008 έγγραφοσαςπροςτονκ.ΥπουργόΕσωτερικών
            β. Τουπ'αριθμ.πρωτ.49/2008 /10/05/2008 έγγραφοσαςπροςτονκ.Υπουργό   Εσωτερικών


Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών του Σώματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ 170/1996 κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων που διενεργούνται κατά το μήνα Ιούνιο εκάστου έτους.Σχετικά με την στελέχωση του Α/Δ Ρόδου σας γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει τεθεί υπόψη της ηγεσίας και επίκειται η άμεση ενίσχυση με αποσπάσεις .
Ο Κανονισμός Μεταθέσεων έχει ισχύ για όλους τους πυρ/κούς υπαλλήλους. Η υποχρέωση δε της υπηρεσίας για εφαρμογή κάλυψης της δύναμης του 1/5 και 1/3 αποφοίτων παραγωγικής Σχολής και οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων αντιστοίχως υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2 του π.δ 170/96 και εφαρμόστηκε για την τοποθέτηση και κάλυψη παράλληλα των υπηρεσιακών αναγκών με βάση τα υποβληθέντα αιτήματα. Επίσης η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 11α και το άρθρο 17 παρ.2 εξακολουθεί να ισχύει. Οι Αρχ/στες που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καλύπτουν οργανική θέση, όχι όμως πραγματικό κενό για υλοποίηση τακτικών μεταθέσεων. Συνεπώς τοποθετήθηκαν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και δεν προηγούνται κατά την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων οιουδήποτε άλλου υπαλλήλου που έχει δικαίωμα μετάθεσης. Οι ανωτέρω με την πάροδο διετίας θα επιστρέψουν στις υπηρεσίες τις οποίες ανήκουν οργανικά εφόσον κατά το ανωτέρω διάστημα δεν έχει επέλθει σειρά μετάθεσης τους.
Ακόμα εφόσον ο υπάλληλος επιθυμούσε να δηλώσει μία από τις υπηρεσίες της υπ' αρίθμ 20725 Φ.201.33/10-04-2008 Απόφασης Α.Π.Σ η δήλωση του αυτή θα εξετάζονταν από το αρμόδιο Συμβούλιο. Ο περιορισμός των εκπαιδευτικών σειρών που ζητήθηκαν αιτήσεις για τις θέσεις αυτές έγινε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του π.δ 170/96 με το οποίο προβλέπεται ότι για αυτή την διαδικασία οι αρχαιότεροι πυροσβεστικοί υπάλληλοι έπονται των νεότερων. Οι επιτυχόντες Αρχ/στες της 70ης σειράς υπερκαλύπτουν τον αριθμό των θέσεων που ζητήθηκαν, και από εκείνες καλύφθηκαν μόνο αυτές για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήματα.-
ΜεεντολήΑρχηγού
 ΟΔιευθυντήΠροσωπικού
 
          ΣταύροςΠ. Κουκοβίνης
                      Πύραρχος


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων