Ημερομηνία20-11-2007
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

' ΠΡΟΕΔΡΟΥ         : 6948246404
' Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : 6974936402 
  
                                                                                         Προς: ΔΠΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
 
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :    α) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                                                                       β) ΠΔΠΥ Ιονίων Νήσων
                                                                                                       γ) Μέλη μας
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 73                                                                                Κέρκυρα 12/11/2007
 
Κυριε Διοικητά
                                                                                                
    Την 11 Ιουλίου 2007 και σε εφαρμογή της 3754 Φ. 105.6 Διαταγής σας, η Διοίκηση του 1ου Πυρ/κού Σταθμού εξέδωσε την Διαταγή. 1208 Φ. 105.6 βάσει της οποίας η Διοίκηση του Σταθμού δύναται να ορίζει σε πρόσθετες υπηρεσίες τους υπαλλήλους  δίχως αυτοί να το επιθυμούν.
    Σχετικά με αυτές , σας ενημερώνουμε οτι:
 
    Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 14867 Φ. 012.5/57/27-11-1981 και 14868 Φ. 012.5/ 58/27-11-1981 επεκτάθηκαν προς εφαρμογή του πενθημέρου και στο Πυροσβεστικό Σώμα οι διατάξεις του Νόμου 1157/81. Έκτοτε εκδόθηκαν μία σειρά διαταγών από το Υ.Δ.Τ. και το Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με την υπ. αρίθμ. 9459 Φ. 105 .6/ 16-3-87 διαταγή Α.Π.Σ.  Από την ερμηνεία των παραπάνω προκύπτει πως ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει 37,5 ώρες εβδομαδιαίως ήτοι 163 ώρες περίπου μηνιαίως. Λόγω όμως της έλλειψης προσωπικού αλλά και της ιδιεταιρότητας της διεξαγωγής της υπηρεσίας, δεν εφαρμόσθηκε πλήρες πενθήμερο και από το κυλιόμενο ωράριο που είτε αυτό γίνεται σε 8ώρη βάση είτε σε 24ωρη, ο υπάλληλος ανάλογα με το πόσες ώρες εργάσθηκε περισσότερο από το υποχρεωτικό, αποζημιώνεται με έναν ανάλογο αριθμό πρόσθετων αποζημιώσεων ή αναπαύσεων. Όπως επίσης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να δηλώσει πρόσθετη υπηρεσία προς συμπλήρωση των 4 ή 5 αποζημιώσεων μηνιαίως.
Η πρόσθετη υπηρεσία λοιπόν του υπαλλήλου είναι αυτή που προκύπτει είτε λόγω του κυλιόμενου ωραρίου είτε αυτή που επιθυμεί υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις υπ. αρίθμ. α) 9459 Φ.105.6 16/3/87 β) 19304 Φ. 105.6. 11/6/87 γ) 3855 Φ. 05.6 31/1/89 δ) 18748 Φ. 105.6 4/9/90 διαταγές του Α.Π.Σ.
Εξάλλου μπορεί να απασχοληθεί πέραν του ωραρίου του όταν εμπλέκεται ήδη σε συμβάν που είναι σε εξέλιξη μέχρι την αντικατάσταση του και όταν κληθεί να προσφέρει πρόσθετη υπηρεσία σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 210/92, όταν υπάρξουν πραγματικές και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες εξαιτίας συμβάντων αρμοδιότητας του Π.Σ .
 Επειδή με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι:
Αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου να επιθυμεί την εξαίρεσή του από τις πρόσθετες υπηρεσίες .
Δεν συντρέχουν ανάγκες λόγω ύπαρξης συμβάντος σε εξέλιξη. Η αιτιολογία της θερινής περιόδου, είναι γενική και αόριστη στο βαθμό που μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε ανάλογη περίπτωση και ως εκ τούτου από μόνη της δεν συνιστά νομική αιτιολογία όταν δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες εξαιρετικές και επείγουσες ανάγκες που επιβάλλουν την εφαρμογή της, που σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας καθώς δε το έργο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, δεν περιορίζεται μόνο τους θερινούς μήνες αλλά είναι εξίσου σημαντικό και τους χειμερινούς μήνες
Το αν νοείται ή όχι–όπως αναγράφεται στην συγκεκριμένη διαταγή-  αποτελεί υποκειμενική εκτίμηση που σε καμία περίπτωση δεν βασίζεται σε ισχύουσες διαταγές ή νόμους.
 
 Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω  η ανωτέρω διαταγή δεν περιβάλλεται από νομιμότητα και αντιβαίνει τους κανόνες χρηστής διοίκησης.
 
Επειδή, μέλη μας και συγκεκριμένα οι πυροσβέστες ........................................................................................................................ έχουν υποβάλλει αναφορές οτι δεν επιθυμούν να εκτελέσουν πρόσθετες υπηρεσίες και παρόλλα αυτά η Διοίκηση συνεχίζει να τους ορίζει.
 
Επειδή όπως προκύπτει και απο το τηρούμενο στην υπηρεσία βιβλίο υπηρεσιών, εχουν συμπληρώσει τον αριθμό των πρόσθετων υπηρεσιών για τον μήνα Νοέμβριο.
 
Ζητάμε :
 
   Την άμεση αναστολή της 3754.Φ105.6 διαταγής βάσει της οποίας ο Διοικητής του Σταθμού δύναται να ορίζει σε πρόσθετη υπηρεσία τους υπαλλήλους δίχως αυτοί να το επιθυμούν, μέχρι την οριστική για τούτο απόφασή σας καθώς και την έκδοση –κατά τον τύπο και τρόπο που εξεδόθη - νεοτέρας διαταγής ακύρωσης της .
   Την λεπτομερή καταγραφή του μέχρι σήμερα χρόνου υπερεργασίας των μελών μας και την χορήγηση των αποζημιώσεων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
 
 Σε διαφορετική περίπτωση η Ενωσή μας , επιφυλάσσεται για την προσφυγή και την με κάθε νόμιμο ένδικο μέσο υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών της.
 
 
 
Για το Δ.Σ.
 
                                                                              Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
 
                                                                      Βασιλάκης Σ. Στυλιανός                      Κορίκης Θ. Αναστάσιος


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση