Ημερομηνία19-11-2006
ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΡΟΔΟΥ

Αθήνα,      [3        Νοεμβρίου      2006
 
                                                                                               ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.10177   ΑΘΗΝΑ
8 210 69 20 287-εσωτ. 7194
ΕΑΧ: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 7017/4/6470
                                                     ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Α. ΚΑΡΑΜΑΡΙΟ
                                                                 2. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟ­ΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
                                                                     Εθ. Δωδεκανησίων 44 85100     ΡΟΔΟ
 
ΘΕΜΑ : Αιτήματα πυροσβεστικού προσωπικού νομού Δωδεκανήσου.
              ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β.   5016/ 7-9-2006 και 5017/ 7-9-2006.
 
 
   Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα της καλύτερης και πληρέστερης πυροπροστασίας της χώρας, όπως και της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ατυχήματα ή άλλες έκτακτες ανάγκες, αποτελούν για το Υπουργείο μας θέματα πρώτης προτεραιότητας.
   Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και την περαιτέρω βελτίωση της θέσης του προσωπικού, το Υπουργείο μας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το προσωπικό εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεδομένου ότι θεωρούμε επιβεβλημένες τις διαρθρωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προωθήσαμε την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα και ήδη έχει ψηφισθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία στο σύνολο του την 7-11 -2006 το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις».
   Ειδικότερα, για τη βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης του προσωπικού, καθώς και των συνθηκών εργασίας του και την επίλυση των προβλημάτων που το απασχολούν, προκειμένου αυτό να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο του, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες.
   Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζουμε το ένστολο προσωπικό και τους λοιπούς εργαζομένους του Υπουργείου μας ως ανθρώπους, οικογενειάρχες, επαγγελματίες και λειτουργούς με στόχο των περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης τους. Για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων ρεαλιστικών και δικαίων θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων του προσωπικού, είμαστε αποφασισμένοι, παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες, να συνεχίσουμε τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του στα πλαίσια της συνεργασίας μας με αυτές.
                                                                                                           -2-
   Επισημαίνουμε ότι, σε συναντήσεις μας με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, συμφωνήθηκε η εκδήλωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξέταση όσων αιτημάτων δεν ικανοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και των οποίων είναι δυνατή η άμεση ικανοποίηση, καθώς και εκείνων που θα ικανοποιηθούν μεσοπροθέσμως.
   Παραλλήλως, καταβάλλουμε συντονισμένες προσπάθειες, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τα ανωτέρω προβαλλόμενα αιτήματα του προσωπικού να αντιμετωπισθούν σύμφωνα, βεβαίως, με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές και δημοσιονομικές δυνατότητες, προκειμένου οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας να τηρηθούν στο ακέραιο και ό,τι υποσχεθήκαμε να πραγματοποιηθεί.
   Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι τα οικονομικά αιτήματα του ένστολου προσωπικού εξετάζονται στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου των στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και λιμενικών, με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήματος τους. Συνεπώς, για το προσωπικό αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής ή εργατικής νομοθεσίας, καθώς και αυτές που αφορούν το μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.
   Στο πλαίσιο αυτό, με διατάξεις που περιελήφθησαν στο ανωτέρω ψηφισθέν σχέδιο νόμου ρυθμίσθηκαν ειδικότερα ζητήματα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται και το θέμα του ειδικού καταδυτικού επιδόματος, το οποίο χορηγείται πλέον στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Το επίδομα αυτό, ύψους 250 ευρώ μηνιαίως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση.
   Επίσης, με την 8002/25/120 από 25-9-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο αστυνομικό, πυροσβεστικό, πολιτικό προσωπικό, στους συνοριακούς φύλακες και στους ειδικούς φρουρούς του Υπουργείου μας, χορηγήθηκε εκλογικό επίδομα ύψους 750,00 ευρώ κατ' άτομο για την έκτακτη και πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόληση του κατά την εκλογική περίοδο των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών και των Εκλογών Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως του Οκτωβρίου 2006.-Το επίδομα αυτό κατεβλήθη στο σύνολο του προσωπικού την Π και 12-10-2006.
   Σε ό,τι αφορά το θέμα της μάχιμης πενταετίας, σας ενημερώνουμε ότι στην ανακοίνωση μας της 7-9-2006 προς τις συνδικαλιστικές ενώσεις του προσωπικού, αναφέραμε ότι «υπεγράφη η διάταξη για την πενταετία και συμπεριλαμβάνεται στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή».
   Πράγματι για την ικανοποίηση του χρονίζοντος αιτήματος επέκτασης των ισχυουσών σήμερα διατάξεων που αφορούν τη μάχιμη πενταετία σε όλο το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξης του, ώστε αυτή να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας αυξημένος στο διπλάσιο, σας ενημερώνουμε ότι έχουν περιληφθεί ανάλογες διατάξεις στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που προώθησε προς ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
                                                                                                         - 3 -
   Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 των ν.δ. 414/1974, 142/1974 και 179/1974 ισχύει και για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 1-1-1993 και μετά. Η ρύθμιση αυτή αφορά και όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου και η αναπροσαρμογή των συντάξεων τους με βάσει τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτηση τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επομένου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα.
   Στο ανωτέρω, συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο περιελήφθησαν ανάλογες διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζεται και το θέμα της χορήγησης των επιδομάτων ανικανότητας που λαμβάνουν οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί που τελούν σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας και στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και σε όσους έπαθαν από βίαιο συμβάν. Επίσης ρυθμίζεται και το θέμα της χορήγησης προσαύξησης 20% στη σύνταξη των θυμάτων των τρομοκρατικών ενεργειών, όπως ήδη ισχύει και για τους παθόντες από βίαιο συμβάν.
   Περαιτέρω, έπειτα από πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε και συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλαμε μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η Κυβέρνηση, πιστή στις εξαγγελίες και δεσμεύσεις της για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, αποφάσισε την ικανοποίηση παγίων, δικαίων και ώριμων προς επίλυση, αιτημάτων του προσωπικού, από την οποία με ελάχιστο κόστος θα προκύψει μεγίστη κοινωνική και διοικητική ωφέλεια.
   Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την πρόσφατη συνάντηση μας την 10-11-2006, εξετάσαμε με θετικό πνεύμα και αίσθημα ευθύνης προς την εισοδηματική πολιτική και τις δημοσιονομικές δυνατότητες μία σειρά από αιτήματα του προσωπικού. Καταλήξαμε σε ένα σύνολο ρυθμίσεων, που αφενός μεν, αντιμετωπίζουν δίκαια αιτήματα του προσωπικού, αφετέρου δε, σέβονται απόλυτα τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας.
   Κατόπιν τούτου, συμφωνήσαμε όπως με σχετικές διατάξεις που θα προωθηθούν προς ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία στις αρχές του επομένου έτους, να αντιμετωπισθούν προς τη θετική κατεύθυνση και να ικανοποιηθούν αιτήματα του προσωπικού και στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί και η ρύθμιση του θέματος της αναπροσαρμογής και του προσδιορισμού στο 8% του εκάστοτε ισχύοντος μισθού του ανθυπολοχαγού του επιδόματος ειδικών συνθηκών της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/4-11-2005, που χορήγησε η Κυβέρνηση στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανταπόδοση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος του, επιλύοντας έτσι το χρονίζον αυτό πρόβλημα και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του προσωπικού αυτού, το οποίο οι προηγούμενες Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις τους. Επισημαίνεται ότι το επίδομα αυτό με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης του εν λόγω προσωπικού.
   Συγκεκριμένα με τη ρύθμιση που θα προωθήσουμε, το ανωτέρω ειδικό επίδομα, το οποίο χορηγείται τμηματικά από 1-9-2005, αναπροσαρμόζεται την 1-9-2007, από 43,20 σε 45 ευρώ, την 1-9-2008, από 57,60 σε 65,5 ευρώ περίπου και προσδιορίζεται στην ολοκλήρωση της τμηματικής καταβολής του στο ύψος του 8% στον εκάστοτε βασικό μισθό του ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας προς το προσωπικό.
   Σε ό,τι αφορά το θέμα της αύξησης του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού κατά 140 ευρώ, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και   υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και   Ο.Τ.Α.,
 
                                                                                                           -4-
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», ορίζονται ρητώς το ύψος του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού σε 720 ευρώ, ο τρόπος διαμόρφωσης του βάσει συντελεστών για τους λοιπούς βαθμούς της κλίμακας της ιεραρχίας και τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται μηνιαίως πέραν του βασικού μισθού. Ήδη στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού από 720 ευρώ που ίσχυε μέχρι την 31-12-2004, κατά το παρελθόν έτος ορίσθηκε σε 746 ευρώ και ίσχυε μέχρι την 31-12-2005, ενώ αναπροσαρμόσθηκε σε 768 ευρώ από 1-1-2006.
   Συνεπώς, το θέμα της αύξησης του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού κατά 140 ευρώ στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό δεν είναι δυνατό να εξετασθεί έξω από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά όλα τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό το θέμα θα εξετασθεί για όλα τα ανωτέρω στελέχη στα πλαίσια της εισοδηματικής και μισθολογικής κυβερνητικής πολιτικής και η ικανοποίηση του θα εξαρτηθεί από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ωστόσο, το θέμα αυτό μας απασχολεί και για την από κοινού εξέταση του, συνεργαζόμαστε με τα συναρμόδια Υπουργεία.
   Παραλλήλως, το Υπουργείο μας το απασχολεί η επίλυση και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το προσωπικό. Τα προβλήματα αυτά και τα σχετικά αιτήματα του προσωπικού εξετάζονται, ώστε να αντιμετωπισθούν θετικά, αλλά σε συγκεκριμένα εύλογα πλαίσια που επιβάλλουν οι υπηρεσιακές και οικονομικές δυνατότητες. Ενδεικτικά, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπισθεί το θέμα της χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και για το σκοπό αυτό καταρτίσθηκε ήδη σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Επίσης θα αντιμετωπισθεί και το θέμα του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά), το οποίο χορηγείται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και προσδιορίζεται σήμερα σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης και μέχρι 48 ώρες το μήνα. Για την αύξηση του συνόλου των ωρών νυχτερινής απασχόλησης του πυροσβεστικού προσωπικού από 48 σε 64 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα και αναπροσαρμογή του ανώτατου αριθμού ωρών από 6.144.000 ώρες σε 12.140.000 ώρες κατ' έτος προωθήσαμε προς το αναφερόμενο Υπουργείο σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης.
   Σε ό,τι αφορά το χρόνο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, σας πληροφορούμε ότι αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απασχολείται 37* ώρες εβδομαδιαίως, σε πενθήμερη βάση και για την απασχόληση του την έκτη ημέρα καταβάλλεται αποζημίωση, ενώ, στις περιπτώσεις υπέρβασης του ωραρίου λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται ο ανάλογος ελεύθερος χρόνος με ημερήσιες αναπαύσεις.
   Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 9 του ν.3144/2003, οι διατάξεις του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και των κατ' εξουσιοδότηση των εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και του άρθρου 39 του ν. 1836/1989, με τις οποίες κυρώνεται η 885/30-9-1988 Υ.Α. «Υγιεινή ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ», εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή, για το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.1568/1985.
 
                                                                                                         - 5 -
   Η επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1568/1985 και του άρθρου 39 του ν.1836/1989 και στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελεί αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη για την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής. Επισημαίνεται όμως, ότι ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού, λόγω της φύσης της αποστολής του, όπως εκείνες των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και διάσωσης ατόμων κ.λπ., χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Ο ειδικότερος προσδιορισμός και το προστατευτικό πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων δύναται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να διαμορφωθεί με τη θέσπιση ανάλογου νομικού πλαισίου, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.1568/1985.
   Στο πλαίσιο αυτό, από το Υπουργείο μας εκδηλώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση μας, ιδρύσαμε Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα που έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού και την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ικανοποιώντας ένα χρονικό και καίριο αίτημα των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
   Όσον αφορά στο θέμα της στελέχωσης των Υπηρεσιών, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας σήμερα εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντι της οργανικής τους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ελλειμματική κατά 31%, περίπου. Η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, δε διαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι απότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επί αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα, δεδομένου ότι δεν γίνεται αυτόματη πρόσληψη με την αποστρατεία κάποιων, όπως γίνεται στην Αστυνομία.
 Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και ειδικότερα για την περαιτέρω στελέχωση των Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών της Αττικής, ευρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την κατάταξη στο Σώμα πεντακοσίων σαράντα (540) δοκίμων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Επίσης και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών ειδικών Υπηρεσιών ευρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την κατάταξη στο Σώμα είκοσι (20) πλοηγών - κυβερνητών, είκοσι τεσσάρων (24) πλοηγών-μηχανικών πυροσβεστικών πλοίων και έξι (6) αξιωματικών του Κλάδου Πληροφορικής, ενώ το θέμα της κάλυψης των λοιπών κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού που εμφανίζουν πολλές πυροσβεστικές Υπηρεσίες και φυσικά αυτές του νομού Δωδεκανήσου θα αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των μελλοντικών προσλήψεων, με τους διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν.
Επίσης, για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τις αντιπυρικές περιόδους, προσλαμβάνεται κατ' έτος σημαντικός αριθμός πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για την κάλυψη παροδικής φύσεως εποχικών αναγκών του Σώματος και ειδικότερα για την ανάπτυξη των πεζοπόρων Τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, για την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν κατά τις αντιπυρικές (θερινές) περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, από 1-6-2006 επαναπροσλήφθηκαν 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης από τους κυρωμένους πίνακες που καταρτίσθηκαν το έτος 2003 και ισχύουν για πέντε (5) έτη.
Σύμφωνα, με τα υφιστάμενα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στοιχεία η συνολική οργανική δύναμη των πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Δωδεκανήσου (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κω, Ρόδου και Αεροδρομίων Κω και Ρόδου) ανέρχεται σήμερα σε 172 άτομα μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον δε, στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Απόλλωνα, Λίνδου και Καρπάθου υπηρετούν συνολικά 34 άτομα μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Σήμερα οι Υπηρε-
 
                                                                                                      -6-
σίες αυτές έχουν στελεχωθεί συνολικά με 167 άτομα μόνιμο προσωπικό και βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των περισσότερων πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας που εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα. Πέραν αυτών όμως, κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, ενισχύονται και με 161 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και συνεπώς συνολικά, κατά την αντιπυρική περίοδο, υπηρετούν σε αυτές 328 υπάλληλοι, αριθμός ικανός για την αποτελεσματική πυροπροστασία του νομού Δωδεκανήσου. Επισημαίνεται πάντως ότι η υπηρετούσα δύναμη των πυροσβεστικών Υπηρεσιών μεταβάλλεται συχνά, μεταξύ άλλων και λόγω της πραγματοποίησης αποσπάσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού κατά την αντιπυρική περίοδο και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρούνται αυξομειώσεις στην υπάρχουσα δύναμη τους.
Αναφορικά με τη στελέχωση των πυροσβεστικών Κλιμακίων, σας ενημερώνουμε ότι αυτά ιδρύονται με κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες πυροπροστασίας μιας περιοχής. Ωστόσο, δεν αποτελούν αυτόνομες Υπηρεσίες, δεν έχει κατανεμηθεί με σχετική διάταξη σε αυτά οργανική δύναμη και συνεπώς η υπηρετούσα σε αυτά δύναμη δεν αποτελεί οργανική τους δύναμη. Αυτά υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην πυροσβεστική Υπηρεσία που ανήκουν. Για το λόγο δε αυτό η υπηρετούσα σε αυτά δύναμη δεν προβλέπεται να συμπεριλαμβάνεται - συνυπολογίζεται ως οργανική στις πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Τέλος, σχετικά με το θέμα της στέγασης των πυροσβεστικών Υπηρεσιών των αεροδρομίων της χώρας, των συνθηκών διαβίωσης, της διάθεσης πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και αυτό της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, σας ενημερώνουμε ότι αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία υπάγονται επιχειρησιακά οι εν λόγω πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
                                                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                      ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ                                                      
Για την αντιγραφή ■ Αθήνα αυθημερόν ■ Το Γραφεΐο Κοιν.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση