Ημερομηνία:19-07-2006
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υ.Δ.Τ. ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ε.Υ.Π.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 
  
 
Αθήνα,      23        Ιουνίου      2006
ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.10177   ΑΘΗΝΑ
» 210 69 80 121-εσωτ. 7762
FΑΧ: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ-ΠΡΩΤ.: 7017/4/6210
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.
ΘΕΜΑ : Αιτήματα πυροσβεστικού προσωπικού νομού Δωδεκανήσου. ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ   Ϊ1331/ 1-6-2006.
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Φ, ΚΟΥΒΕΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνιμο και εποχικής απασχόλησης, είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Στόχος μας είναι η καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης, καθώς και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, ώστε αυτό να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο του και να τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στο σύνολο του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και ό,τι υποσχεθήκαμε να πραγματοποιηθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες και εξετάζουμε όλα τα θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεδομένου ότι θεωρούμε επιβεβλημένες τις διαρθρωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματίζουμε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε, σταδιακά, να καλυφθούν οι κενές -οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών αυτών και προωθούμε την αναδιάρθρωση των εν λόγω Υπηρεσιών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα.
£τα σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, σήμερα, εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντι της οργανικής τους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ελλειμματική κατά 25%5 περίπου, Η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, δε διαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι απότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επί αρκετά χρόνια, μα αποτέλεσμα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα, δεδομένου ότι δεν γίνεται αυτόματη πρόσληψη με την αποστρατεία κάποιων, όπως γίνεται στην Αστυνομία.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και ειδικότερα για την περαιτέρω στελέχωση των πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών της Αττικής (εκτός Λαυρίου, Αίγινας και Μεγάρων), προκηρύχθηκε προσφάτως, με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, διαγωνισμός για την κατάταξη στο Σώμα πεντακοσίων σαράντα (540) δοκίμων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Το θέμα της κάλυψης των λοιπών κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού θα αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των μελλοντικών προσλήψεων., με τους διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν.
Επίσης, για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τις αντιπυρικές περιόδους, προσλαμβάνεται κατ’ έτος σημαντικός αριθμός πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για την κάλυψη παροδικής φύσεως εποχικών αναγκών τον Σώματος και ειδικότερα για την ανάπτυξη των πεζοπόρων Τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, για την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν κατά τις αντιπυρικές (θερινές) περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, για την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, από 1-6-200ό επαναπροσλήφθηκαν 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης από τους κυρωμένους πίνακες που καταρτίσθηκαν το έτος 2003 και ισχύουν για πέντε (5) έτη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Δωδεκανήσου έχουν στελεχωθεί με το αναγκαίο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο υπερβαίνει κατά δέκα (10) άτομα την οργανική του δύναμη και έχουν εφοδιασθεί με τα αναγκαία μέσα και εφόδια, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αποστολή τους, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους ενισχύονται και με 138 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Παράλληλα σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλου συμβάντος, προβλέπεται η επιχειρησιακή ενίσχυση τους με πεζοπόρα αερομεταφερόμενα τμήματα από την 1η Ε.Μ,Α.Κ,
Όσον αφορά τις κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 107 του π.δ. 21.0/ 16-6-1992, επιτρέπεται η χορήγηση 20ήμερης κανονικής άδειας στο προσωπικό κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, κατόπιν προγραμματισμού, εφόσον ζητηθεί και σε ποσοστό μέχρι 20% των υπηρετούντων στη δύναμη της αντίστοιχης Υπηρεσίας πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της αντΐ7Γυρικής περιόδου, καθώς και των προγραμματισμένων κανονικών αδειών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση των ημερησίων αναπαύσεων. αυτές καταγράφονται και χορηγούνται προγραμματισμένα μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη, πρωτίστως., την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.
  
         Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ
 
  ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
 
 
  
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση