Ημερομηνία19-07-2006
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΥΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

>,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 7295 563 -  FAX. 7257 820

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006
ΠΡΟΣ:     Ένωση Υπαλλήλων Πυρ/κού Σώματος νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου Εθ. Δωδεκανησίων 44

Αριθ. Πρωτ. 25156 Φ.105.6
ΘΕΜΑ    :   «Απάντηση σε αιτήματα πυροσβεστικών υπαλλήλων».
ΣΧΕΤ     :   Το υπ'αριθ. 31/12-05-06 έγγραφο σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε αναφορικά με τα θιγόμενα σ' αυτό τα εξής:
1. Η οργανική δύναμη των Πυρ/κών Υπηρεσιών της Κω, του Α/Δ της Κω, της Ρόδου, του Α/Δ της Ρόδου, του Απόλλωνα ανέρχεται σε 185 πυροσβεστικούς υπαλλήλου. Η υπηρετούσα δύναμη στις εν λόγω Υπηρεσίες καθώς και στα Πυρ/κά Κλιμάκια της Λίνδου και Καρπάθου ανέρχεται σε 206 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ενώ για τις αυξημένες ανάγκες πυροπροστασίας της αντιπυρικής περιόδου και για τη διάρκεια αυτής προσλαμβάνονται κάθε έτος συνολικά 161 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Συνολικά το απασχολούμενο στις ανωτέρω Υπηρεσίες πυροσβεστικό προσωπικό ανέρχεται σε 367 υπαλλήλους οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:
 

Π.Υ.
ΟργανικήΔυν.
Υπηρετούσα δύναμη
Εποχικοί Πυρ/στες
Σύνολο
Π.Υ. Κω
31
46
32
78
Π.Υ. Κ/Δ Κω
42
33
0
33
Π.Υ. Ρόδου
59
65
35
100
Π.Υ. Κ/Α Ρόδου
31
26
0
26
Π.Υ. Απόλλωνα
22
12
48
60
Π.Κ. Λίνδου
-
13
23
36
Π.Κ. Καρπάθου
-
11
23
34

2.Σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλου συμβάντος στις εν λόγω Υπηρεσίες, αφενός εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 210/1992 που αφορά την επιφυλακή του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και οι επιμέρους με το ζήτημα αυτό Δ/γές Α.Π.Σ., και αφετέρου προβλέπεται η επιχειρησιακή ενίσχυση με πεζοπόρα αερομεταφερόμενα τμήματα από την1ΠΕΜΑ.Κ.
3. Επί του παρόντος, τόσο η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αεροδρομίου της Ρόδου σε σταθμό Α' Τάξης, όσο και η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου σε Πυροσβεστικό Σταθμό Δ' Τάξης δεν είναι δυνατή για λόγους υπηρεσιακούς και δημοσιονομικούς που αφορούν, κυρίως, την έλλειψη της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού αλλά και την εξασφάλιση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Ωστόσο, η σκοπιμότητα και δυνατότητα αναβάθμισης θα εξετασθεί στα πλαίσια μελέτης που θα εκπονηθεί από ειδική επιτροπή και θα αφορά τη γενική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Πυρ/κού Σώματος. Οι εργασίες της εν λόγω Επιτροπής έχουν αρχίσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη και εξετάζει η ως άνω Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει τελικές προτάσεις, είναι μόνο υπηρεσιακού και επιχειρησιακού χαρακτήρα και στοχεύουν αποκλειστικά στην εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυρ/κού Σώματος σε τοπικό και γενικό επίπεδο, καθώς και στον εκσυγχρονισμό του για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, χάριν του κοινωνικού συνόλου.
4. Δεν   υπάρχει   περιορισμός   στην   κανονική   άδεια   παρά   μόνο   ό,τι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 107 του Π.Δ/τος210/16-06-1992(ΦΕΚ   99Α()   «Κωδικοποίηση   διατάξεων   ΠροεδρικώνΔιαταγμάτων      του      Κανονισμού      Εσωτερικής     Υπηρεσίας     τουΠυροσβεστικού Σώματος», και συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους ττουζητούν την κανονική τους άδεια τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται για ένα 20ήμερο, εφόσον ζητηθούν, με τη φροντίδα να μην συμπίπτουν οι κανονικές άδειες του προσωπικού μετην ίδια περίοδο που έλαβε τούτο άδεια το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκτός αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του προαναφερθέντος διατάγματος, από την παρούσα δύναμη προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, μπορεί να βρίσκεται σε κανονική άδεια, ταυτόχρονα ποσοστό μέχρι 20% των υπαλλήλων.
5.   Για τις περιπτώσεις που, εξαιτίας της αντιπυρικής περιόδου και των αυξημένων    αναγκών    αυτής    καθώς    και    της   προγραμματισμένης χορήγησης των αδειών, μέρος των ημερήσιων αναπαύσεων που, τυχόν, δεν      χορηγούνται,       αυτές      αφού       καταγραφούν      χορηγούνται προγραμματισμένα μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη, πρωτίστως,
την ομαλή διεξαγωγή και λειτουργία της Υπηρεσίας.
 6. Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας από την Υπηρεσία μας για την βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του πυροσβεστικού προσωπικού σ' αυτές, τυχόν κτιριακά προβλήματα, οφειλόμενα, συνήθως, σε φυσιολογική φθορά των εν λόγω Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυρ/κών Κλιμακίων, αφού αναφερθούν, ιεραρχούνται και εντάσσονται στο πρόγραμμα των εργασιών συντήρησης και επισκευών που χρηματοδοτείται από πιστώσεις που εξασφαλίζονται τόσο από τη Νομαρχία όσο και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Σώματος, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την
σοβαρότητα των στεγαστικών προβλημάτων αλλά και την ισομερή κατανομή των προαναφερόμενων εργασιών. Επιπλέον, γίνονται συνεχώς προσπάθειες για την εξεύρεση καταλληλότερων και λειτουργικότερων κτιρίων που να μπορούν να ικανοποιούν τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε Πυρ/κής Υπηρεσίας.
Τέλος, λοιπά αιτήματα θα εξεταστούν και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, αφού ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητα και βασιμότητα τους.
Ο Αρχηγός
Ανδρέας Κόης
Αντιστράτηγος ΠΣ
 Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση