Ημερομηνία20-12-2008
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

     Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                  Ε.Α.Κ.Π. 
      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
 .                                                                                                                                          . 
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008   
 
                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2009 &  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
 
   Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο του φετινού προϋπολογισμού και ήδη συζητείται στη Βουλή. Και ο προϋπολογισμός του 2009 κινείται στα πλαίσια της χρόνιας ασκούμενης πολιτικής λιτότητας με κύρια χαρακτηριστικά την αντιλαϊκή κατεύθυνση.
   Δικαιολογητική - απολογητική είναι η στάση της κυβέρνησης που επικαλείται τη διεθνή οικονομική κρίση για τη στενότητα παροχών και τις δημοσιονομικές επιλογές της. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με δηλώσεις του, παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό, απέρριψε στο σύνολό τους τα αιτήματα προστασίας της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων, με το επιχείρημα «του τεράστιου δημόσιου χρέους και των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», που «αποτελούν τους βασικούς περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής.
   Οι στοχευμένοι αυτοί περιορισμοί, όμως, ισχύουν για τους μη έχοντες και δεν αποκλείουν την ενίσχυση των τραπεζών με το κολοσσιαίο ποσό των 28 δισ. ευρώ. Όμως τόσο η ίδια κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες, ξέρουν καλά ότι υπάρχει πλούτος άφθονος που βρίσκεται στα χέρια των λίγων και ισχυρών. Επίσης γνωρίζει εξ ίσου καλά ότι η διεθνής οικονομική κρίση δε θα εξαφανίσει τα κέρδη των καπιταλιστών, αλλά θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις τους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους με τάσεις συγκέντρωσης του κεφαλαίου σε ακόμη πιο μονοπωλιακές κατευθύνσεις.
 Παράλληλα ο λαός και πάλι καλείται να πληρώσει το μάρμαρο. Στην Ελλάδα με μεγαλύτερες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στις ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών δομών που απέμειναν (βλ. Ολυμπιακή, ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π), στην πλήρη εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας.
   Έτσι οι φόροι το 2000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις ήταν στο 48%, έπεσαν το 2004 στο 37% και στην πενταετία της ΝΔ μειώθηκαν στο 30%. Οι άμεσοι φόροι από 51% που ήταν το 2000 ανέβηκαν στο 62% το 2004 και έφτασαν στο 70% επί των κυβερνήσεων της ΝΔ.. Οι έμμεσοι φόροι που στόχο έχουν τη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος παρουσιάζουν αύξηση διαχρονικά. Στα ύψη βρίσκονται για το 2009 οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (πετρέλαιο, βενζίνες κ.α.) με αύξηση 19,7% και του ΦΠΑ με αύξηση 10,7%.σε σχέση με το 2008, για να καλυφθούν η φοροδιαφυγή και η φορολογική ασυλία των κεφαλαιούχων.
Όσο αφορά στις δαπάνες:
·         Οι πρωτογενείς εμφανίζουν αύξηση 9,8%.
·         Για αποδοχές και συντάξεις (συνυπολογίζονται νέες προσλήψεις, ωρίμανση, αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων) αυξάνονται μόνο κατά 11,5%.
·         Για ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία σε 12,9%.
·         Για επιχορηγήσεις σε φορείς του δημοσίου αυξάνονται μόλις 4,5%.
·         Για την παιδεία το ποσοστό επί του προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε 7,16% από 7,2% πέρσι ή σε ποσοστό 2,97% του ΑΕΠ (πέρσι 2,9%).
·         Για τη γεωργία και τις επιδοτήσεις κατά 5,4% και 4,7% αντίστοιχα αλλά μέσω της νέας Κ.Α.Π. μεγαλώνει η παρακράτηση σε 7% με παραπέρα μείωση και αυτής της πενιχρής αύξησης.
·         Η πολιτική υποχρηματοδότησης των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζεται και με αυτόν τον προϋπολογισμό.
·         Χρηματοδοτούνται οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με ποσά που είναι πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες των εκατομμυρίων ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων.
·         Ο πολιτισμός χρηματοδοτείται με το 0,65% του προϋπολογισμού ή 0,27% του ΑΕΠ.
 
  Για το Πυροσβεστικό Σώμα, ακόμα για μια χρονιά, η υποχρηματοδότηση που φτάνει στα όρια της λειτουργικής πλέον ικανότητάς του, είναι γεγονός!!!
Έτσι υπολείπονται οι εγγραφείσες στο σχέδιο του Προϋπολογισμού 2009 πιστώσεις από αυτές που αιτήθηκε η Υπηρεσία και οι φορείς κατά 69.207.812,62 € και ειδικότερα ως εξής:
·         οι αμοιβές για υπηρεσίες (Κ.Α.Ε. 000) κατά 44.820.297,62 €.
·         οι αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (Κ.Α.Ε. 0300) κατά 2.435.231,00 € συνολικά, προεξεχουσών των εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού (Ι.Κ.Α.) κατά 3.126.773,00 €
·         Τα χορηγούμενα επιδόματα (Κ.Α.Ε. 0430) κατά 1.960.267,94 € , προεξέχοντος αυτού της νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ. που υπολείπεται από την πρόταση των φορέων - υπηρεσίας κατά 2.508.132,16 €.
·         Οι εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά 1.300.000,00 €.
·         Οι πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές ( αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, πέραν του πενθημέρου, αμοιβές ωρομισθίων καθηγητών κ.λ.π.) (Κ.Α.Ε. 0500), κατά 13.842.329,00 €, προεξεχόντων αυτών της υπερωριακής εργασίας κατά 9.810.830,00 €, των εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών κατά 3.326.147,00 € και της ειδικής αποζημίωσης πλέον του 5/νθημέρου την εβδομάδα κατά 690.352,00 €.
·         Οι πληρωμές για έξοδα μετακινήσεων (Κ.Α.Ε. 0700) κατά 9.873.174,00 €, προεξεχόντων των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό του προσωπικού κατά 8.245.000,00 € και των εξόδων μεταθέσεων ή αποσπάσεων στο εσωτερικό κατά 880.000,00 €.
·         Οι πληρωμές για τις λοιπές υπηρεσίες (Κ.Α.Ε. 0800, μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις) κατά 23.726.400,00 €, εκ των οποίων οι λοιπές μισθώσεις κατά 13.532.700,00 €, οι δαπάνες μεταφορών, επικοινωνιών, τελών και μισθωμάτων κατά 1.039.500,00 €, οι δαπάνες για την ύδρευση, άρδευση, ηλεκτρική ενέργεια κατά 485.000,00 €, οι δαπάνες για εκδόσεις - εκτυπώσεις, δαπάνες δημοσίων σχέσεων και αμοιβές για συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων κατά 1.207.000,00 €, οι αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων, αεροσκαφών και λοιπού εξοπλισμού κατά 3.159.600,00 €, οι αμοιβές για την εκπαίδευση κατά 1.207.100,00 €
·         Οι προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α.Ε. 1000) κατά 24.250.015,00 €
·         Οι προμήθειες υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας (Κ.Α.Ε. 1200) κατά 476.380,00 €
·         Οι προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Κ.Α.Ε. 1300) κατά 3.130.500,00 € (μόνο για τη συντήρηση των οχημάτων υπολείπεται ποσό 1.862.500,00 € και τη συντήρηση των αεροσκαφών 680.000,00 € !!!)
·         Οι προμήθειες ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης (Κ.Α.Ε. 1400) κατά 5.512.040,00 €, προεξεχουσών της προμήθειας υφασμάτων και συναφών υλικών κατά 1.168.200,00 €, υπόδησης κατά 529.500,00 € και υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων κατά 3.240.340,00 €.
·         Οι προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών (Κ.Α.Ε. 1500) κατά 5.985.850,00 €.
·         Οι προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α.Ε. 1700) κατά 2.907.145,00 €, προεξεχουσών αυτών που αφορούν προμήθειες τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικύ και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά 2.105.000,00 €
·         Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί (Κ.Α.Ε. 1900) κατά 5.483.100,00, προεξεχουσών των προμηθειών τηλεπικοινωνιακών μέσων κατά 1.158.000,00 €, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά κατά 2.634.000,00 € και κύριου υλικού κατά 1.505.000,00 €.
Εν κατακλείδι ο προϋπολογισμός 2009 για το Πυροσβεστικό Σώμα υπολείπεται από τις προτάσεις υπηρεσίας και φορέων κατά 69.207.812,00 €
 
   Η Ε.Α.Κ.Π. είχε και στο παρελθόν καταγγείλει την υποχρηματοδότηση των προϋπολογισμών αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων για το Πυροσβεστικό Σώμα που εκτός από την ανάλγητη αναντιστοιχία μισθού και προσφερόμενης εργασίας, την καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων καθηλωμένων επιδομάτων (εκτός έδρας, μετακινήσεων κ.λ.π) την πενιχρή υπερωριακή αποζημίωση που βρίσκεται σε χαμηλότερη αντιστοίχηση και από αυτή την ανασφάλιστη εργασία των αλλοδαπών, καθιστούν επικίνδυνη ακόμα και αυτή τη ζωή μας κατά την προσφερόμενη εργασία χωρίς προστατευτικά ατομικά εφόδια, μηχανήματα και ειδικά εργαλεία, συντήρηση οχημάτων και ελαστικών και κυρίως εκπαίδευση που μας είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των επεμβάσεών μας κατά τα διάφορα συμβάντα και τις διευρυνόμενες κοινωνικές απαιτήσεις.
   Το λόγο τώρα έχει το αγωνιζόμενο συνδικαλιστικό κίνημα του Πυροσβεστικού Σώματος που ενώνοντας τη φωνή του με τις διεκδικήσεις όλων των εργαζομένων, θα πρέπει να βγει μπροστά από τις μέχρι σήμερα ηγεσίες που το θέλουν αμέτοχο, βουβό και να τρώει …κουτόχορτο σε ανέξοδες υποσχέσεις και να οργανώσει τον αγώνα του για την ανατροπή των πολιτικών που κάνουν τον πλούσιο πλουσιότερο και το φτωχό φτωχότερο.
 
 Η Ε.Α.Κ.Π. υπόσχεται να μην υποστείλει τον αγώνα της και σας καλεί να συσπειρωθείτε στις γραμμές της για την αντιμετώπιση κοινωνικών ανατροπών που έρχονται και που θα πρέπει να δώσουμε αγώνες για να μη βρεθούμε σε εργασιακούς μεσαίωνες άλλων εποχών.
 
 
                                             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις