Ημερομηνία06-11-2008
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
.
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 170/96
«Κανονισμός Μεταθέσεων» (Α' 131).
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
.
ΤΗΣ
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
.
.
Έχοντας υπόψη:
.
1.   Τις διατάξεις:
.
α. Της περ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' - 152), όπως το άρθρο αυτί αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α' - 49).
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986(Α' - 49] «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 (Α' - 152) «Οργανισμό( Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' - 41).
δ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' - 258).
ε. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α' - 231).
στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Α'-241).
2.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3 Την   υπ' αριθμ.................. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
 
                                                                                                        ΑΡΘΡΟ 1
.
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 170/1996, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ, και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 150/1998 (Α' 133) και αντικαθιστάμενη προστέθηκε ως πρώτη παράγραφος χωριστού άρθρο 10Α με το άρθρο 1 του πδ. 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Πόλη   συμφερόντων
.
1. Υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την   αποφοίτηση  από   την   οικεία Σχολή.   Ως πόλη   συμφερόντων υπάλληλος δύναται να επιλέξει:
α)Την πόλη γέννησης του, εφόσον σ' αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησης του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία και β) Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχειιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγος του.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων μπορούν λ δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία.
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και επιθυμούν την αλλαγή του τόπου συμφερόντων τους, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση τα παρόντος, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης, στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρο και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους.
2 Αλλαγή της πόλης συμφερόντων επιτρέπεται ύστερα από αίτηση το υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας.
β. Γάμου υπαλλήλου.
γ. Λύσης του γάμου.
δ. Θανάτου συζύγου.
 ε. Απόκτησης πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική
πόλη.
στ. Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ζ. Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
η. Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ο: πόλη συμφερόντων του.
Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω
οφείλει σε αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, τοοποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφαση του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποίο υπάγεται διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Ως πόλη, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή. σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.365/1990 (ΑΊ95) όπως αυτό τροποποιήθηκα με το άρθρο 1 του Π.Δ 203/1995 (ΑΙ 09), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κατάταξης (Π.Δ. 19/2006 /Α' 16), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και επιπλέον την υπηρεσία που υπηρετούσαν πριν την είσοδο τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών.
3. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2612/1998 θεωρείται ότι έχουν ως πόλη συμφερόντων τους την πόλη-έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, καλύπτουν οργανικές θέσεις του βαθμού τους, καταλαμβάνουν πραγματικά κενά της Υπηρεσίας τους, έχουν δικαίωμα αλλαγής πόλης συμφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 18 του παρόντος διατάγματος.
.
Άρθρο 2
.
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 33/1997 (Α' 35), η φράση «Υπουργού Δημόσιας Τάξης» αντικαθίσταται με την φράση «Υπουργού Εσωτερικών» και μετά τη φράση «ανεξάρτητους Σταθμούς» προστίθεται η φράση «Υπηρεσίες και κλιμάκια», στο δε τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής η φράση «31 Αυγούστου» αντικαθίσταται με τη φράση «15 Οκτωβρίου». 2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 150/1998 (Α' 113) και αναριθμήθηκε από 5 σε 4 με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 86/2005 (Α' 125), η φράση «από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται με την φράση «από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου».
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 86/2005 (Α' 125) προστίθεται φράση που έχει ως εξής: «εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάθεσης σε Υπηρεσίες του ίδιου νησιού για τις οποίες οι πυροσβέστη υπάλληλοι μετατίθενται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση δύο (2) ετών παραμονής στις Υπηρεσίες αυτές» και στο τέλος της παραγράφου αυτή προστίθεται φράση που έχει ως εξής: «Οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικό υπάλληλοι από την 72η σειρά Πυροσβεστών και ύστερα έχουν δικαίωμα μετάθεσης μετά την πάροδο δύο (2) ετών παραμονής στις Υπηρεσίες το-πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής».
Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 όπως συμπληρώθηκε διαδοχικά με άρθρο 2του Π.Δ. 239/2000 (Α' 201) και παρ'. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 86/2005 (Α 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων τοι Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεως τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ πυροσβεστικών υπαλλήλων επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους, την πόλη την οποία υπηρετούν κα εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, θεωρείται ότι εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ο υπάλληλοι που απέκτησαν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και άνω με αυτούς που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ειδικότητα τοι οδηγού. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελίωσε δικαίωμα σύνταξης καθώς και με υπάλληλο που δεν μετατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Διατάγματος. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός μηνός από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται, αν δεν παρέλθει διετία από την προηγούμενη μετάθεση. Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αλλαγή της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων για όσους υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους».
2.Η παρ. 3 του άρθρου 15 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: «3. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικοί Σώματος με σύζυγο τους δημόσιο υπάλληλο μετά από αίτηση τους είναι υποχρεωτική. Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τον/τη σύζυγο του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόριο λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του».
.
Άρθρο 4
.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την προαγωγή τους και οι αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις».
.
                                                                                                               Άρθρο 5
.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διοριζόμενοι εφεξής Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων εξερχόμενοι της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των υφιστάμενων κενών θέσεων σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός Λευκάδας και σε Υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Ευβοίας, με τη σειρά που αναφέρονται και με βάση τη σειρά αποφοίτησης τους από την Ακαδημία αρχής γενομένης από τον τελευταίο αποφοιτήσαντα. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου υπηρετούν υποχρεωτικά για δύο (2) έτη στις Υπηρεσίες που τοποθετούνται».
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 όπως αυτή αντικαταστάθηκε
διαδοχικά με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 122/2001 (Α' 112) και παρ. 2
του άρθρου 5 του Π.Δ. 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπεράριθμοι, εφόσον υπάρχουν, τοποθετούνται ή μετατίθενται για μια διετία σε κενές θέσεις του βαθμού τους άλλων Υπηρεσιών και έχουν γι' αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους των μεταθέσεων».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση 5 του
άρθρου 1 του Π.Δ. 33/1197 (Α' 35) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7
του άρθρου 2 του Π.Δ. 150/1998 (Α' 113), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται σε θέσεις του βαθμού τους που δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών και αν αυτές είναι περισσότερες από τους από φοιτούντες, κρίνεται από την Υπηρεσία, ποιες πρόκειται να καλυφθούν και ανακοινώνονται 15 η μέρες πριν από την αποφοίτηση τους. Για την τοποθέτηση τους, δύο (2) μήνες πριν την αποφοίτηση τους υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις και απ' αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης Υπηρεσίας που εδρεύει σε πόλη συμφερόντων τους, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν και για τους άλλους ομοιόβαθμούς τους » .
.

                                                                               Άρθρο 6 

 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 18 όπως συμπληρώθηκε διαδοχικά με το άρθρο 1 περ. 7 του Π.Δ. 33/1997 (Α' 35) και περ. 10 του άρθρου 2 του Π.Δ 150/1998 (Α' 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι υπάλληλοι που μετατίθενται ή έχουν μετατεθεί με αίτηση τους σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια που δεν είναι εντός τοι νομού που βρίσκεται η πόλη συμφερόντων τους ή είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από αυτών, λαμβάνουν τα μόρια τη< Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν».

Άρθρο 7

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.     του άρθρου 19η φράση «Υπουργού Δημόσιας
Τάξης» αντικαθίσταται με την φράση «Υπουργού Εσωτερικών».

2.     Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παρ. 3 του άρθρου  19 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ΠΔ 150/1998 (Α' 43) τ
φράση «για την παρ. 1 και 3 του άρθρου 11» αντικαθίσταται με την φράση «για
την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11».

3.           Π παρ. 4 του άρθρου  19 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.
86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι εφόσον μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους αυτού συμπληρώνουν ένα (1) έτος στην πόλη που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτή σεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου για την πόλη συμφερόντων τους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι αναφερόμενοι στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος υπάλληλοι».

3.  Στο τέλος της περ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:  «Σε περίπτωση  που  δεν τηρηθεί η  προβλεπόμενη  διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης».

4.  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά προηγούνται στην ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων, ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν ως πόλη συμφερόντων την πλησιέστερη Υπηρεσία που
ευρίσκεται εντός του Νομού στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει η νέα Υπηρεσία και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις και αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των θέσεων, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι αποσπώνται στην πλησιέστερη χιλιομετρικά προς αυτή  Υπηρεσία μέχρι του χρόνου των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και
εφαρμόζονται  γι'   αυτούς   οι   περί   μεταθέσεων   διατάξεις  του   παρόντος
κανονισμού.

5. Η παρ. 9 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής; «Έκτακτες μεταθέσεις δε εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 2 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουάριου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός δεκαπενθημέρου προ του Πάσχα και ενός δεκαπενθημέρου μετά το Πάσχα».

                                 Άρθρο 8

1.          Στην περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ΠΔ 86/2005  (Α' 125) η φράση «και δύο (2) μήνες αντικαθίσταται με την φράση «και τέσσερις (4) μήνες».

2.          Η περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ΠΔ 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται από το δεύτερο εδάφιο και ύστερα ως εξής:

«γ.... «Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις διενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους,   αποσπώνται   από      τις   Υπηρεσίες,   που   πρόκειται  να  γίνουν   « αποσπάσεις, οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν σε σύγκριση με τους ομοιοβάθμους τους της ίδιας Υπηρεσίας, τα λιγότερα μόρια προηγουμένων όσων έχουν τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον τόπο συμφερόντων τους. Στην Υπηρεσία που αποσπάται υπάλληλος, λαμβάνει μόρια κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 το παρόντος. Δεν επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου που  στο χρονικό διάστημα από  15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι τις προσέχεις τακτικές   μεταθέσεις   συμπληρώνει   το   χρόνο   που   προβλέπεται   από   την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιτρέπεται απόσπαση, αζημίως για το Δημόσιο, για υπηρεσιακούς λόγους,  μέχρι και ένα (1) έτος, πυροσβεστικών υπάλληλα πτυχιούχων Πανεπιστημίου που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 365/1990 όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και όσων έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της Υπηρεσίας. 3. Στο τέλος του άρθρου 20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Π 86/2005 (Α' 125) μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής: «4. Οι εξερχόμενοι νέοι Ανθυποπυραγοί από την Πυροσβεστική Ακαδημία δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε μέχρι 15Οκτωβρίου εκάστου έτους σε Υπηρεσίες του Νομού Αττικής αζημίως για το Δημόσιο. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να αποσπά το σύνολο το νεοεξερχομένων ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι με αυτό τον τρόπο αποσπώμενοι Αξιωματικοί για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση τους λαμβάνουν μόρια.

                                                                                                          Άρθρο 9

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21, όπως αντικαταστάθηκε με τι περίπτωση 8 του άρθρου 1 του ΠΔ 33/1997 (Α' 35) και αντικαταστάθηκε με τι παο. 1 του άρθρου 9 του ΠΔ 86/2005 (Α' 125) αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«2. Με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μεταθέτει Αξιωματικούς, από οποιαδήποτε Υπηρεσία κι αν υπηρετούν, προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κι Υπασπιστές του Αρχηγού, Υπαρχηγού, Γενικών Επιθεωρητών και προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος» και στο δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου η φράση «Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» αντικαθίσταται με την φράση «Υπουργείου Εσωτερικών».
.
                                                                                                         Άρθρο 10
.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 22 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου Κ του ΠΔ 86/2005 (ΑΙ25) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων - αποσπάσεων οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου και υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη εφόσον το επιθυμούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) ανήλικου παιδιού και τελούν σε χηρεία ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση συμπαραστάτες συγγενούς εξ' αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, ο υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένο που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός ανήλικοι παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εφόσον δικαιολογείται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν».
2.              Στην παρ. 2 του άρθρου 22 μετά τη φράση «χωρίς της θέληση τους) προστίθεται φράση «από τον τόπο συμφερόντων τους».
3.              Στο   τέλος   του   πρώτου   εδαφίου   της   πρ.   3   του   άρθρου   22   όπως αντικαταστάθηκε διαδοχικά με την περ. 14 του άρθρου 2 του ΠΔ 150/1998 (Α113), παρ. 4 του άρθρου 3 του ΠΔ 397/1998 (Α' 276) και παρ. 2 του άρθρου Κ του ΠΔ 86/2005 (ΑΛ 125) προστίθεται φράση που έχει ως εξής: «και εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους».
 
4.         Στην παρ. 4 του άρθρου 22 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 10 του άρθρου 1 του πδ 33/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ΠΔ 86/2005 μετά τη φράση «παρ. 1 και 3» προστίθεται φράση «και παρ. 1 του παρόντος άρθρου».
5.         Η παρ. 5 του άρθρου 22 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 15 του άρθρου 2 του ΠΔ 150/1998 (Α' 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που μετατίθενται λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, μετά την πάροδο διετίας και σε περίπτωση μετάθεσης τους για λόγους υγείας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτήν».
.
                                                                                                          Άρθρο 11
.
Τελικές-Μεταβατικές διατάξεις
Κατά   την   πρώτη   εφαρμογή   του   παρόντος   διατάγματος   οι   αιτήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων για αλλαγή του τόπου συμφερόντων τους που υποβληθούν θα εξεταστούν τον αμέσως επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του
.
                                                                                                            Άρθρο 12
.
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση παρόντος διατάγματος.
Αθήνα,                                      20O8
.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις