Ημερομηνία21-09-2008
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                         Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                 .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.gr , Email: info@eakp
 
ΑΘΗΝΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008                                    ΠΡΟΣ:
Την Επιτροπή σύνταξης του σχεδίου Π.Δ. της Διεύθυνσης Υγιεινής   & Ασφάλειας του Α.Π.Σ.
ΚΟΙΝ.:
1ον κ. Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο    
2ον κ.Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη    
3ον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Αθανάσιο Κοντοκώστα
4ον  Πολιτικούς Φορείς
5ον Α.Δ.Ε.Δ.Υ.       
6ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                    
7ον Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.     
8ον Μ.Μ.Ε.
                                                                    
                  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
         ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.
 
                                                     Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
.
   Το σχέδιο Π.Δ. περί « Μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες»,( βλέπε site ΕΑ.Κ.Π.) αν ιδωθεί σαν μια πρώτη θεσμοθέτηση μέτρων για τον περιορισμό του εργασιακού μεσαίωνα που ισχύει σήμερα κατά την αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων και ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο, κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Αν, όμως, μελετηθεί προσεκτικά, άρθρο προς άρθρο, διαπιστώνεται ότι το σχέδιο Π.Δ.:
 •           Αποτελεί ένα μελλοντικό σε βάθος χρόνου γενικόλογο με πολλές αοριστίες θεσμικό πλαίσιο, με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και μόνο των οργάνων που θα πρέπει να ελέγχουν, να προτείνουν και να επιβάλλουν μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των εμπλεκόμενων σε συμβάντα μόνιμων και συμβασιούχων υπαλλήλων.
 •           Επιπρόσθετα ενυπάρχουν σ΄ αυτό επικίνδυνα αόριστες εργασιακές ρυθμίσεις, που είναι ενδεχόμενο κατά την κρίση του επιχειρησιακού Αξιωματικού που ενεργεί ως εκπρόσωπος του εργοδότη, να μεταβάλλουν το ωράριο εργασίας, να το παγιώσουν πέραν του οκταώρου και μάλιστα να χαρακτηρίσουν το χρόνο ανάπαυσης ως «ανενεργό χρόνο εργασίας», με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου και την υποχρέωση χορήγησης ημερησίων αναπαύσεων που αντιστοιχούν στον επιπλέον χρόνο εργασίας που προσφέρεται, όπως ισχύει σήμερα, ασχέτως αν υπάρχουν βάσιμες αντιρρήσεις για το ισχύον καθεστώς.
Συγκεκριμένα:
 •         Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 αλλά και σε ολόκληρο το άρθρο 5 που τιτλοφορείται « Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Α.Α.Σ.», καταδεικνύεται με σαφήνεια η συμβουλευτική και μόνο αρμοδιότητα του Αξιωματικού ασφάλειας συμβάντων (Α.Α.Σ.) που ορίζεται για την εφαρμογή του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου υγιεινής και ασφάλειας.
 Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 όπου « ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του (επικεφαλής του συμβάντος) έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων του Α.Α.Σ., δεν αποτελεί δέσμευση εφαρμογής τους αφού η υπηρεσιακή υπαγωγή του Α.Α.Σ. σ΄ αυτόν είναι ιεραρχικά δέσμια, με αποτέλεσμα να μην έχει εξουσία επιβολής των απόψεών του με Δ/γη, η οποία θα είναι εκτελεστή και θα παρέχει έννομες διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση παράβασής της.
 •         Στον Υγειονομικό Αξιωματικό στην παρ. 3 του άρθρου 9, δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας που προβλέπονται από τα άρθρα 9 & 10 του Ν.1568/1985 παρά μόνο ελάχιστα και γενικόλογα καθήκοντα που δεν έχουν άμεση σχέση με την υγεία του προσωπικού.
 •         Πρόβλημα ανακύπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 καθώς επίσης στην παράγραφο β του άρθρου 11 ως προς την αρμοδιότητα του Α.Α.Σ. να προτείνει σε περίπτωση πλημμελούς ή μη ύπαρξης ατομικών εφοδίων την άμεση χορήγησή τους, καθώς και του Διοικητή Υπηρεσίας στην αντικατάσταση φθαρμένων ατομικών εφοδίων, με δεδομένη τη στενότητα των οικονομικών πόρων του Προϋπολογισμού ανά κωδικό είδους (Κ.Α.Ε.) αλλά και τη χρονοβόρα πολιτική προμηθειών μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο συντάσσεται κατ΄ έτος και υλοποιείται σε ένα (1) μέχρι τρία (3) χρόνια κατά μέσο όρο, ανάλογα με τις δικαστικές εμπλοκές των συμμετεχόντων και προσφευγόντων στα αρμόδια δικαστήρια υποψηφίων προμηθευτών.
 •         Το άρθρο 16 είναι αόριστο και παραπέμπει ενδεχόμενα σε Υπουργικές Αποφάσεις για τη συγκεκριμενοποίησή του. Εξάλλου είναι οξύμωρο και φαιδρό να διατείνεται (παράγραφος 3) ότι επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στον εργοδότη ή στον εκπρόσωπό του σε παραβάσεις από αμέλεια ή πρόθεση των διατάξεων του παρόντος, δηλαδή στον Υπουργό, Υφυπουργό ή Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ή στον Αρχηγό, Υπαρχηγό, ανώτατους επιτελείς του Α.Π.Σ. και Περιφερειάρχες αντίστοιχα, με δεδομένη την υπογραφή των ίδιων προσώπων φυσικής και πολιτικής Ηγεσίας για την τιμωρία τους!!!  
 •         Δεν καθορίζεται ο χώρος ανάπαυσης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών.  Πουθενά δεν αναφέρεται ποιος θα είναι ο χώρος ανάπαυσης των εργαζομένων και ποια τα χαρακτηριστικά του. Τι θα είναι δηλαδή ο « εύκολα προσπελάσιμος χώρος και κατάλληλα διαμορφωμένος »; ( παρ. 6 του άρθρου 12 ) Κατασκήνωση με αντίσκηνα; Στρατόπεδα με θαλάμους 50 ατόμων; Εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις; Τι εννοούν; Εκεί θα ξεκουράζονται οι κατά τα άλλα «δημόσιοι υπάλληλοι» Πυροσβέστες και οι επικεφαλής τους στα ξενοδοχεία 5 αστέρων όπως έγινε σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στην Ρόδο.
 •         Η παράγραφος 4 του άρθρου 15, «ο Διοικητής μπορεί να μειώνει το πλήρωμα των οχημάτων για το κάθε όχημα α΄, β΄ εξόδου και των περιπολικών δασικών πυρκαγιών, όχι όμως σε λιγότερους από τρεις εργαζόμενους….», μόνο σαν ευχολόγιο μπορεί να εκληφθεί αφού σήμερα στην πράξη τα περισσότερα περιπολικά και οι β΄ έξοδοι είναι επανδρωμένα με δύο ( 2 ) άτομα λόγω έλλειψης 4.300 περίπου οργανικών θέσεων.
 •         Μέσω του άρθρου 17 ως προς την «Οργάνωση του χρόνου εργασίας» επιχειρείται η διευθέτηση του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση (βλέπε οδηγία ΣΕΡΚΑΣ), αφού προβλέπει ότι όταν το συμβάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών :  
α) μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται υπέρβαση.
i) Δώδεκα (12) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών και
ii) Εξηντατρείς (63) ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά (7) ημερών, είτε 
β)    ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερες από:
i) Δώδεκα (12) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών και 
ii) Εκατόν πέντε (105) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά (7) ημερών. 
.
 Αν ληφθεί υπόψη ότι όλα σχεδόν τα δασικά συμβάντα μικρά-μεγάλα ακόμη και εάν έχουν αντιμετωπιστεί κλείνονται μετά το πέρας του 24ωρου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με το πρόσχημα αυτό θα προκύψουν τα εξής: 
 α) Εφαρμογή του 12ωρου σε καθημερινή σχεδόν βάση την αντιπυρική περίοδο.
 β) Η βδομάδα των 63 ωρών θα εξαντλείται χωρίς να υπάρχει σταθερός χρόνος εργασίας αφού θα κατανέμεται ο χρόνος αυτός σε « οποιαδήποτε χρονική περίοδο των 7 ημερών » σύμφωνα με την υπηρεσιακές ανάγκες.
   Η διευθέτηση λοιπόν του χρόνου εργασίας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη νόμιμη πλέον υπερεργασία με τις ευλογίες και του θεσμικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο μας. Φυσικά σύμφωνα με τις τελευταίες «εργατικές» ρυθμίσεις «περί ενεργού ή μη ενεργού χρόνου εργασίας» είναι πιθανή η μη αποζημίωση της ανάπαυσης ή η μη υποχρέωση χορήγησης των αντίστοιχων ημερησίων αναπαύσεων πέραν του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας.
 •         Η παράγρ. 4 του άρθρου 4 καταργεί τον Α.Α.Σ. για τα συμβάντα που εμπλέκονται μέχρι 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες και αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στον διευθύνοντα το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή αυτός που καλείται να διαχειριστεί το έργο της κατάσβεσης και που πιθανόν με άνωθεν εντολές ή και με δική του εκτίμηση χάριν χρόνου, κόστους κ.λ.π. θα παρακάμπτει τα μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους θα είναι και ο ίδιος που θα επικυρώνει τις ενέργειες του!!! Ας λάβουμε υπόψη ότι τα συμβάντα αυτά αποτελούν την πλειοψηφία των συμβάντων του Π.Σ σε καθημερινή βάση .
 •         Παρακάμπτονται οι διατάξεις των άρθρων 17, 19, 20, 21 του Ν.1568/85 του κεφαλαίου Γ’ «ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»  όπου αναφέρονται οι απαιτήσεις σχετικά με τους χώρους διαμονής του προσωπικού.
 •         Σε κανένα σημείο του σχεδίου Π.Δ. δε φαίνεται κάποια συνεργασία και αρμοδιότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση προτάσεων, στον έλεγχο λήψης μέτρων, αλλά και η συμμετοχής τους σε κάποιο όργανο της Διεύθ/σης Υγιεινής και Ασφάλειας του Αρχηγείου του Π.Σ. που θα είναι υπεύθυνο για την υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο του Πυρ/κου Σώματος, αλλά η όλη ρύθμιση παραπέμπεται στις καλένδες Υπουργικών Αποφάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 18.
                                                              Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
 •         Εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.1568/1985 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 17/1996 που προβλέπουν τη σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων και σε επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόμων ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζόμενων για την υγιεινή και ασφάλεια αυτών στην επιχείρηση.
 •         Όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων στα συμβάντα καλό είναι πρώτα να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που βάζει η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας με Θέμα: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»τόσο για την διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται περιπολίες με τα πυροσβεστικά οχήματα και κατόπιν με γνωμοδότηση ειδικών επιστημόνων και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων να οριστεί το ανώτερο όριο απασχόλησης των εργαζομένων. Φυσικά δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 12ωρο ή πέραν του 8ωρου απασχόληση. 
 •         Εφαρμογή της νομοθεσίας για όλη τη διάρκεια που ο εργαζόμενος είναι σε υπηρεσία είτε στα συμβάντα και στις ασκήσεις, είτε στους χώρους παραμονής των Π.Υ. και συγκεκριμένα εφαρμογή του κεφ. Γ΄ του Ν.1568/1985 σε ότι αφορά την υποχρέωση του εργοδότη σχετικά με το σχεδιασμό των χώρων εργασίας (πυρ/κοι σταθμοί & κλιμάκια), ώστε να δημιουργηθεί ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας . Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 16/1996 και της Εγκυκλίου 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίαςμε Θέμα: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»,σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. 
 •         Εφαρμογή του άρθρου 12 του Π.Δ. 16/1996 και του άρθρου 16 του Π.Δ.17/1996 αντίστοιχα σε ότι αφορά τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην εργοδοσία σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας στο Π.Σ. να ανατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής αυτοδ/σης (επιθεώρηση εργασίας κ.λ.π.) σύμφωνα με τα Π.Δ. 16/1996 και 17/1996. και οι κυρώσεις να επιβάλλονται μετά από πρόταση αυτών και όχι της Διεύθ/σης Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ., όπως αναφέρεται στην παρ 3 του άρθρου 16 του παρόντος.
 •         Οι αρμοδιότητες του υγειονομικού αξιωματικού να έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτές του ιατρού εργασίας όπως προβλέπεται για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα (Άρθρο 9 και 10 του Ν. 1568/85). Σύσταση θέσεων υγειονομικών αξιωματικών σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας.
 •         Αποκλειστική απασχόληση του Α.Α.Σ. καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους στη θέση αυτή λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων του, χωρίς άλλα παράλληλα καθήκοντα και αποδέσμευση από την ιεραρχική σχέση λόγω βαθμού με την ένταξη των Α.Α.Σ. σε «ειδική Υπηρεσία» του Π.Σ.
 •         Οι ίδιοι λόγοι επιβάλουν και την κατάργηση της παρ 4 του άρθρου 4 που αναφέρει ότι στα μικρά συμβάντα μέχρι 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες/στριες , Α Α Σ αναλαμβάνει ο διευθύνων το πυροσβεστικό έργο. 
 •         Καταγραφή όλων των ασθενειών (άρθ.10 Ν. 1568/85) που δύναται να προσβάλλουν τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες (διοξίνες, μικρόβια, χημικά, καρκινογόνες ουσίες, ιώσεις μολύνσεις κλπ) και ενημέρωσή τους (άρθ. 28 Ν.1568/85) για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην υγεία τους. 
    Συμπερασματικά λοιπόν από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σχέδιο Π.Δ. για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το προσωπικό του Π. Σ. κινείται στα πλαίσια του αντιδραστικού και στρατοκρατικού πλαισίου του Ν.3511/2006 και στη βάση αυτού του πλαισίου επιχειρείται να ερμηνευτούν και να εφαρμοστούν κάποιες διατάξεις του Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» στο Πυρ/κό Σώμα.
     Για να γίνει ποιο κατανοητή η παραπάνω εκτίμηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 που ενώ ψηφίστηκε για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/85 και για τα Σώματα Ασφάλειας, μέσω του άρθρου αυτού εκτός των άλλων προβλέπονται εξαιρέσεις για μία σειρά διατάξεων που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι του Π.Σ. από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και στη βάση αυτών των περιορισμών φαίνεται ότι εκπονούνται οι αντιδραστικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Διατάξεις με τις οποίες αντί να θεσπίζονται ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των Πυροσβεστών, χρησιμοποιώντας βαρύγδουπους τίτλους εισάγονται διατάξεις που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια εργαζομένων, αλλά κυρίως με υποχρεώσεις και «δικαιώματα» ένστολων.
    Οι εξαγγελίες λοιπόν περί λήψεως μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους του Π.Σ. θυμίζουν την τακτική των καλόγερων στον Μεσαίωνα που βάφτιζαν το κρέας ψάρι, έτσι και τώρα βαπτίζεται ως προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα η αποδιάρθρωση του ωραρίου εργασίας των πυροσβεστών, η συνέχιση της ίδιας κατάστασης στα κτίρια διαμονής και εργασίας και ο γενικόλογος και ασαφής χαρακτήρας τους.
.
                                                                     Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                Καραγκούνης Δημήτρης - Μιχαήλ Μιχαήλ      
.
             .
    Ακολουθούν
.
α)  Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος
.
β)  Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής
     καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
.
.
.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
 
 
Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματοςγια την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 9 του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’-111) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’-177).
 2. Τις διατάξεις τουΝ. 3511/2006«Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’-258).
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»(Α’-99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 88555/3293 από 30-9-88 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας (Β’-721) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»(Α’-79).
 5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005(Α’-98).
 6. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’ 231).
 7. Την 42362/Υ252 από 28-09-2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’1948).
 8. Την υπ’ αριθμ. ……………. Γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος…….προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού………………………………
 10. Την υπ’ αριθμ…………γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής
 
1.      Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προστασία του μόνιμου, εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού και των εθελοντών πυροσβεστών από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.
2.      Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας του ένστολου πυροσβεστικού προσωπικού κατά τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά µε:
α)  την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού,
β)  την κατά το δυνατόν ελάττωση των παραγόντων πρόκλησης κινδύνου, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
γ)  την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.
3.      Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού προσωπικού.
 
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
1.      Εργαζόμενος: Το μόνιμο, εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό και οι εθελοντές πυροσβέστες.
2.      Εργοδότης: Ο οριζόμενος από το άρθρο 2 της ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β/88)
3.      Εκπρόσωπος Εργοδότη: Όποιος κατά ιεραρχική σειρά και υπηρεσιακή υπαγωγή από τον Υπουργό ως τον αρχαιότερο του προσωπικού, είναι επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και έχει την ευθύνη της διεύθυνσης και του συντονισμού του επιχειρησιακού έργου.
4.      Δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες: Κάθε εξωτερική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος που λαμβάνει χώρα από τη χρονική στιγμή που θα δοθεί η διαταγή ή/και το σύνθημα του συναγερμού για αυτήν και αναχώρηση από τον χώρο στέγασης της Υπηρεσίας μέχρι και την επιστροφή εντός της υπηρεσίας, ήτοι:
α)  οι εξωτερικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού προσωπικού και ειδικότερα οι επεμβάσεις – επιχειρήσεις - συμβάντα που εμπίπτουν στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 1 του Ν. 3511/2006(Α’ 258),
β)  οι ασκήσεις επέμβασης σε συμβάντα της προηγούμενης παραγράφου και οι άλλες πρακτικές εκπαιδεύσεις, εξασκήσεις σχετικές με αυτά,
γ)  τα προανακριτικά καθήκοντα με οπλισμό,
δ)   οι επιθεωρήσεις για έλεγχο μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας, η υπηρεσία Προληπτικής Πυρασφάλειας και οι Περιπολίες.
      Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται ενδεικτικά δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες.
5.      Τόπος εργασίας: Κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξ αιτίας της εξωτερικής υπηρεσίας τους.
6.      Πρόληψη: Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια του επιχειρησιακού έργου, µε στόχο την αποφυγή ή την μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες
 
 
Άρθρο 3
Υποχρέωση ορισμού Αξιωματικού Ασφαλείας Συμβάντος (Α.Α.Σ) κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες
 
1.      Στον τόπο εργασίας για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος.
2.      Στις εσωτερικές υπηρεσίες του άρθρου 22 του Π.Δ. 210/92 (Α’-99) περιλαμβάνεται και η υπηρεσία του Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος.
3.      Όλες οι Υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση πριν από την επιλογή του Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Α.Π.Σ. τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του.
 
Άρθρο 4
Προσόντα Αξιωματικού Ασφαλείας Συμβάντος (Α.Α.Σ)
 
1.      Ο αξιωματικός ασφάλειας συμβάντος πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτή:
α) Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός των Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος 
β) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση τις ιδιότητας του αξιωματικού τουλάχιστον επτά έτη και του υπαξιωματικού τουλάχιστον δεκαετή.
γ)  Τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να προβαίνει άμεσα στην σύνταξη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες
ε)  Να γνωρίζει καλά όλα τα απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του σχετικά με την εκδήλωση πάσης φύσεως φωτιάς, την εξάπλωση, την επικινδυνότητα, την πρόληψη, θεωρία οικοδομικής, βασική υδραυλική θεωρία, καθορισμό είδους φωτιάς, επικοινωνία, χρήση πυροσβεστικών υλικών, χρήση οργάνων ανίχνευσης επικίνδυνων ουσιών, μέσα ατομικής προστασίας, μετεωρολογία, εργαλεία αντιμετώπισης της φωτιάς και χρήση αυτών, πυροσβεστικούς σωλήνες, χρήση, τρόπος μετάδοσης φωτιάς, τρόπους αντιμετώπισης φωτιάς, δυναμική είσοδος, εξοικείωση με τα εργαλεία δυναμικής εισόδου, την χρήση τους και τις προφυλάξεις, παροχή «πρώτων βοηθειών», καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κατάλληλη προσέγγιση και μεταφορά τραυματισθέντων ατόμων.
2.      Σε συμβάν όπου εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά, Χημικές, Βιολογικές, Ραδιολογικές & Πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) ουσίες ή είναι τεχνολογικό ατύχημα ως Α.Α.Σ πρέπει να ορίζεται Χημικός ή Χημικός Μηχανικός αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος που διαθέτει τα ανωτέρω προσόντα. Στην περίπτωση όπου ο οριζόμενος Α.Α.Σ δεν καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση στα συμβάντα αυτά πρέπει να ζητήσει από έναν αξιωματικό Χημικό ή Χημικό Μηχανικό να τον βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του.
3.      Ο Α.Α.Σ υπάγεται απευθείας στον διευθύνοντα το επιχειρησιακό έργο.
4.      Ως Α.Α.Σ στα μικρά συμβάντα (μέχρι τρία οχήματα και οκτώ (8) πυροσβέστες / στριες) αναλαμβάνει ο διευθύνων το επιχειρησιακό έργο.
 
Άρθρο 5
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες Αξιωματικού Ασφαλείας Συμβάντος (Α.Α.Σ)
 
1.      Ο Α.Α.Σ. παρέχει στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του υποδείξεις και συμβουλές, προφορικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με την συνταχθείσα εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, σε θέματα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων αυτών.
2.      Ειδικότερα ο αξιωματικός ασφάλειας συμβάντος:
α)  Συμβουλεύει σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρήσης πυροσβεστικού εξοπλισμού, εισαγωγής νέων τεχνικών κατά την επιχείρηση, χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης του επιχειρησιακού έργου ,
β)  Ελέγχει την ασφάλεια των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των επιχειρησιακών σχεδιασμών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τον διευθύνοντα το επιχειρησιακό έργο ή/και τους τομεάρχες που έχουν οριστεί σε αυτήν.
3.      Αποτίμηση μετά το συμβάν.
Ο Α.Α.Σ συμμετάσχει στην αποτίμηση των ενεργειών μετά το συμβάν με το εμπλεκόμενο προσωπικό και ετοιμάζει μια γραπτή αναφορά με ανάλυση που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία για το συμβάν σχετικά με τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας και υποβάλλεται ιεραρχικά έως την Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ..
4.      Στις περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος ο αξιωματικός ασφάλειας συμβάντος Α.Α.Σ οφείλει: 
α)  Να προβαίνει στην ανακοίνωση ενός τραυματισμού, μιας ασθένειας, ή μιας έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες εργαζομένων, και να διαβιβάζει αμέσως αυτό στον διευθύνοντα το επιχειρησιακό έργο για να εξασφαλίσει την άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας.
β)  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
γ)  Να ζητά βοήθεια από τον υγειονομικό αξιωματικό σε περίπτωση σοβαρού, θανατηφόρου, εργατικού ατυχήματος ή άλλου ενδεχομένως επιβλαβούς περιστατικού σε κάποιον εργαζόμενο.
5.      Ο Α.Α.Σ συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
6.      Τα σχετικά με την υπηρεσία Α.Α.Σ που αφορούν το χρόνο εργασίας του και τα μέσα που του διατίθενται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ορίζονται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) μέσα στα πλαίσια που το παρόν διάταγμα ορίζει.
 
Άρθρο 6
Επίβλεψη συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια του επιχειρησιακού έργου
 
1.      Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Α.Α.Σ έχει υποχρέωση:
α)   Να επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β)  Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ)  Να εποπτεύει την εκτέλεση των ενδεδειγμένων επιχειρησιακών τεχνικών.
2.      Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Α.Α.Σ έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι κατά το επιχειρησιακό έργο να τηρούν κατά το δυνατόν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που προέρχεται από την εργασία τους,
3.      Ο Α.Α.Σ οφείλει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος στη σκηνή του συμβάντος φορώντας διακριτικό γιλέκο που του παρέχεται δωρεάν από τον εργοδότη.
4.      Κατά την άφιξή του ο Α.Α.Σ σε ένα συμβάν, λαμβάνει αμέσως ενημέρωση σχετική με την επικρατούσα κατάσταση, τη διασπορά των δυνάμεων από τον εκπρόσωπο του εργοδότη καθώς και για το τι περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του συμβάντος.
5.      Ο Α.Α.Σ ελέγχει το σχέδιο δράσης του συμβάντος, τις συνθήκες, τις δραστηριότητες, και τις διαδικασίες για να καθορίσει εάν είναι σύμφωνο με το μνημόνιο ενεργειών ασφαλούς επέμβασης ανά κατηγορία συμβάντος.
6.      Ο Α.Α.Σ ελέγχει το χώρο που εξελίσσεται το επιχειρησιακό έργο πραγματοποιώντας γρήγορη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και αναφέρει την κατάσταση των συνθηκών εργασίας, των κινδύνων, και των ρίσκων στον εκπρόσωπο του εργοδότη.
7.      Ο Α.Α.Σ συμβουλεύει τον εκπρόσωπο του εργοδότη στην οριοθέτηση των τομέων εργασίας και των τομέων μη εισόδου και εξασφαλίζει ότι οι καθοριζόμενοι τομείς εργασίας κοινοποιούνται σε όλα τα παρόντα μέλη στο τόπο εργασίας.
8.      Ο Α.Α.Σ αξιολογεί την ύπαρξη κινδύνων από την κυκλοφορία και τον καθορισμό της θέσης των οχημάτων στο συμβάν και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα να μετριάσει τους κινδύνους.
9.      Ο Α.Α.Σ ελέγχει την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα ενσύρματα μέσα όλου του προσωπικού και παραμένει σε επαγρύπνηση για τυχόν εμπόδια στη μετάδοση που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ελλιπή, ασαφή ή χαμένη επικοινωνία.
10.Ο Α.Α.Σ διαβιβάζει στον εκπρόσωπο του εργοδότη την ανάγκη για ύπαρξη βοηθών αξιωματικών ασφάλειας ή/και ειδικών τεχνικών λόγω των ειδικών απαιτήσεων, του μεγέθους, της πολυπλοκότητας, ή της διάρκειας του συμβάντος.
11.Ο Α.Α.Σ εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τον προσδιορισμό μιας περιοχής προσγείωσης που θα υποδεχτεί τα ελικόπτερα.
 
Άρθρο 7
Συνεργασία Αξιωματικού Ασφαλείας Συμβάντος και Εκπροσώπου του Εργοδότη
 
1.      Ο Α.Α.Σ και ο Υγειονομικός Αξιωματικός η υπηρεσία του οποίου ορίζεται στο παρακάτω άρθρο 9, οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και µε τον εκπρόσωπο του εργοδότη.
2.      Αν εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του διαφωνεί µε τις υποδείξεις και συμβουλές του αξιωματικού ασφάλειας συμβάντος οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του.
3.      Ο Α.Α.Σ έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγω αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων του ή δυσμενούς μεταχείρισης.
Άρθρο 8
Επιμόρφωση Αξιωματικών Ασφαλείας Συμβάντος
 
1.      Με αποφάσεις του Αρχηγού Π.Σ. και σύμφωνη γνώμη από το Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, εγκρίνεται η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των αξιωματικών ασφάλειας συμβάντων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Υγεινής & Ασφάλειας του Α.Π.Σ. ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.
2.      Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3.      Οι δαπάνες εκτέλεσης των πιο πάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ρυθμίζονται µε τις αποφάσεις του Αρχηγού Π.Σ της παραγράφου 1 και οπωσδήποτε δεν βαρύνουν τους εργαζομένους.
Άρθρο 9
Υπηρεσία Υγειονομικού Αξιωματικού
 
1.      Σε περιπτώσεις μεγάλων συμβάντων στο τόπο εργασίας μεταβαίνει Υγειονομικός Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος με πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη υγειονομική μονάδα, παρέχοντας την συνδρομή του και τις Α’ Βοήθειες σε εργαζόμενους που κινδυνεύουν.
2.      Ο Υγειονομικός Αξιωματικός πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την ειδίκευση επείγουσας ιατρικής. Μέχρι την απόκτηση της ειδίκευσης από ικανό αριθμό γιατρών του ΠΣ, μπορούν να ασκούν το αντικείμενο αυτό, υγειονομικοί αξιωματικοί του ΠΣ οποιασδήποτε ειδικότητας.
3.      Ο Υγειονομικός Αξιωματικός υπάγεται απευθείας στον διευθύνοντα το επιχειρησιακό έργο.
4.      Καθήκοντα του Υγειονομικού Αξιωματικού, μεταξύ των άλλων, είναι και τα παρακάτω:
α)  Να πηγαίνει, το ταχύτερο δυνατό, στο συμβάν μετά από σχετική κλήση
β)   Να φροντίζει, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, για την παροχή πρώτων βοηθειών και την αποστολή των τραυματιών ή αρρώστων στο πλησιέστερο και κατάλληλο νοσηλευτικό κέντρο.
γ)  Να συνεργάζεται με τον εκπρόσωπο του εργοδότη και τον Α.Α.Σ, για τον έλεγχο των συνθηκών υγείας και την προστασία της υγείας των εργαζόμενων.
ε) Να προΐσταται στελεχωμένης υγειονομικής μονάδας που να περιλαμβάνει το βοηθητικό προσωπικό( όπως νοσοκόμο, οδηγό κ.α.) και τα μέσα πρώτων βοηθειών.
5.      Τα σχετικά με την υπηρεσία του Υγειονομικού Αξιωματικού, που αφορούν το χρόνο εργασίας του και τα μέσα που του διατίθενται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ορίζονται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. μέσα στα πλαίσια που το παρόν διάταγμα ορίζει.
6.      Καθήκοντα του νοσοκόμου, μεταξύ των άλλων, είναι και τα παρακάτω:
α)  Η παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες και η φροντίδα για την όσο το δυνατό, γρηγορότερη εξέτασή τους απ’ το γιατρό.
β)  Η βοήθεια στο γιατρό για την εξέταση των τραυματιών και αρρώστων.
γ)  Η φροντίδα, σύμφωνα με τις εντολές του γιατρού, για την προμήθεια των απαραίτητων μέσων περίθαλψης.
δ)  Η διατήρηση των συσκευών σε καλή κατάσταση, η φροντίδα για την καθαριότητα και την ετοιμότητα του ασθενοφόρου οχήματος.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ με εγγενείς ιδιαιτερότητες
 
Άρθρο 10
Μνημόνια Ενεργειών
 
1.      Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εγκρίνονται μνημόνια ενεργειών για κάθε είδος δραστηριοτήτων με εγγενείς ιδιαιτερότητες, τα οποία θα περιέχουν και κανόνες ασφάλειας της εργασίας κατά την επέμβαση των Πυροσβεστών με σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων για τον χειρισμό ατυχημάτων, καταστάσεων επείγουσας ανάγκης και μη συμμορφώσεων.
2.      Στα μνημόνια ενεργειών περιέχεται η δομή, ο τρόπος λειτουργίας η ανάπτυξη, ο καθορισμός των ενεργειών και τα καθήκοντα των επικεφαλής των ομάδων επέμβασης στα συμβάντα αυτά.
3.      Στους κανόνες ασφαλείας των μνημονίων ενεργειών να καθορίζεται ρητά κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι εργαζόμενοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα.
4.      Στα συμβάντα πάσης φύσεως διασώσεων (σεισμοί, τροχαία, αεροπορικά ατυχήματα κ.α.) από τα οποία προκύπτουν παραστάσεις με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε εργαζόμενο που έχει συμμετάσχει σε αυτό μετά τη λήξη του με εξειδικευμένο προσωπικό όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.
 
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις εργοδοτών – εργαζομένων
 
Α.  Εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του έχει υποχρέωση:
 1. Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι εργαζόμενοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα.
 2. Να εφαρμόζει κάθε υπόδειξη των Αξιωματικών Ασφάλειας Συμβάντος και των Υγειονομικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και γενικά να διευκολύνει αυτούς κατά το επιχειρησιακό έργο τους.
 3. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
 4. Να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
 5. Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο που προκύπτει από την από την εργασία τους.
Β.  Ο Διοικητής της Υπηρεσίας επιπλέον έχει υποχρέωση: 
 1. Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
 2. Να ενημερώνει τους εργαζομένους για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της.
 3. Να εξειδικεύει στην περιοχή ευθύνης του τα μνημόνια ενεργειών καταρτίζοντας πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας κατά το επιχειρησιακό έργο.
 4. Να παρακολουθεί τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και να αναγράφει τα αίτια και την περιγραφή του ατυχήματος στο ειδικό βιβλίο ατυχημάτων του άρθρου 8 του ΠΔ 17/96
 5. Να διασφαλίζει τη σίτιση, την παροχή πόσιμου νερού και χώρων ατομικής υγιεινής και ανάπαυσης στους εργαζομένους που εργάζονται σε πολύωρο συμβάν στην περιοχή ευθύνης του.
 6. Να μεριμνά για την συντήρηση κάθε υλικού και να αντικαθιστά άμεσα κάθε φθαρμένο υλικό.
Γ.  Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση:
1.      Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στο μέτρο του εφικτού.
2.      Να τηρούν τις διατάξεις των μνημονίων ενεργειών στο επιχειρησιακό έργο.
3.      Να τηρούν, σχολαστικά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και να υπακούουν στις εντολές των ιεραρχικά ανώτερων τους.
4.      Να μην εγκαταλείπουν, την εργασία τους χωρίς σοβαρό λόγο και άδεια του ιεραρχικά ανώτερου τους που αφορούν την ασφάλεια τους και την επιτυχία του επιχειρησιακού έργου.
5.      Να ενημερώνουν, άμεσα, τους ιεραρχικά ανώτερους τους για καθετί που σχετίζεται με την ασφάλεια και την ομαλή εξέλιξη του επιχειρησιακού έργου,
6.      Να μην υποτιμούν τους κινδύνους και να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πέρα απ’ τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τα καθήκοντά τους χωρίς να ενημερώνουν ιεραρχικά.
7.      Να μην κυκλοφορούν άσκοπα, στους χώρους επιχειρήσεων καθώς και να μην εισέρχονται ή παραμένουν σ’ αυτούς, χωρίς λόγο και άδεια του αρμόδιου επικεφαλής.
8.      Να εργάζονται με επιμέλεια και υπευθυνότητα, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα όργανα, να φροντίζουν για τη μεταφορά, επισκευή και συντήρησή τους και γενικά τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
9.      Να φέρουν και φορούν τον ατομικό τους εξοπλισμό και τα λοιπά μέσα ατομικής προστασίας στη διάρκεια εργασίας, σύμφωνα με τις εντολές των ιεραρχικά ανώτερων τους.
10.Να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον ατομικό τους εξοπλισμό
11.Να συμμετέχουν στη συντήρηση για τη καλή λειτουργία του εξοπλισμού της υπηρεσίας τους.
12.Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα ασφάλειας και υγείας και να λαμβάνουν μέρος στις εκπαιδεύσεις, ασκήσεις ετοιμότητας και επιχειρήσεις εκτελώντας τις διαταγές και εντολές των προϊσταμένων τους .
13.Να φροντίζουν να διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση.
 
Άρθρο 12
Δασικές Πυρκαγιές
 
1.      Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί το πρώτιστο καθήκον του διευθύνοντα το επιχειρησιακό έργο καθώς και κάθε τομεάρχη σε Δασική πυρκαγιά.
2.      Εργαζόμενοι μη κατάλληλα ενδεδυμένοι με την σωστή ενδυμασία και χορηγούμενα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο εκτέλεσης του επιχειρησιακού έργου.
3.      Εργαζόμενοι υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι, περιορισμένης φυσικής κατάστασης, παχύσαρκοι, άπειροι, δόκιμοι πυροσβέστες κ.α. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θέσεις κατάλληλες για τις ικανότητες τους.
4.      Ο διευθύνων το επιχειρησιακό έργο καθώς και κάθε τομεάρχης θα πρέπει να φροντίζει ώστε, οι εργαζόμενοι να μην κουράζονται υπερβολικά και να διατηρούν σε κάθε περίπτωση δυνάμεις διαφυγής από μία επικίνδυνη κατάσταση.
5.      Η πειθαρχία των εργαζομένων αποτελεί βασικό παράγοντα ασφαλείας. Εργαζόμενοι οι οποίοι ενεργούν απείθαρχα ή υπό το κράτος έντονης συγκίνησης ή άγνοιας εάν δεν μπορούν να συνετιστούν θα πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται αμέσως.
6.      Σε δασική πυρκαγιά που έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών ή/και οι εργαζόμενοι είναι μετακινούμενοι εκτός έδρας, ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του εργοδότη οφείλει:
α)  να εξασφαλίζει για τους εργαζόμενους ένα χώρο ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιμο και κατάλληλα διαμορφωμένο,
β)  να εξασφαλίζει κατάλληλα αποχωρητήρια και λουτρά(ντους) στη διάθεση των εργαζομένων, χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες, και
γ)  να εξασφαλίζει επαρκή σίτιση, άφθονη παροχή πόσιμου νερού ή/και πόσιμων ισοτονικών διαλυμάτων.
7.      Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσης τους στο χώρο εκτέλεσης του επιχειρησιακού έργου βασικά υλικά πρώτων βοηθειών.
 
Άρθρο 13
Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά (Χ.Β.Ρ.Π.) Συμβάντα - Βιομηχανικές Πυρκαγιές & Τεχνολογικά Ατυχήματα
 
1.      Στα ΧΒΡΠ Συμβάντα ως τόπος εργασίας είναι το θέατρο των επιχειρήσεων το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις διακριτές ζώνες: Καυτή, Θερμή, Ψυχρή και Ελεύθερη Ζώνη και περιγράφεται παραστατικά στο διάγραμμα του Παραρτήματος Β’ της υπ’ αριθμ. 9670οικ Φ109.1/14-5-2007 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (842 ΦΕΚ τεύχος Β).
2.      Μετά την λήξη ενός τέτοιου συμβάντος ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται να παραπέμπει σε ιατρικό έλεγχο κάθε εργαζόμενο που έχει συμμετάσχει σε αυτό.
3.      Εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του μετά τον ιατρικό έλεγχο μεριμνά να ενημερώνονται:
α)  Το βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των βιολογικών εξετάσεων ενδεικτικών της έκθεσης όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν. 1568/85(Α’-177).
β)  Ο ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται στους παράγοντες όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 1568/85(Α’-177). Ο φάκελος τηρείται από το γιατρό εργασίας που είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου.
γ)  Το βιβλίο Μετρήσεων των Βλαπτικών Παραγόντων και ο κατάλογος των εργαζομένων που εκτίθεται σε βλαπτικούς παράγοντες όπως προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 1568/85(Α’-177).
4.      Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα:
α) Πρόσβασης και ενημέρωσης για το αποτέλεσμα των επιπέδων έκθεσης που τους αφορούν και για τα συλλογικά ανώνυμα αποτελέσματα των εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων, που είναι ενδεικτικές της έκθεσής τους.
β)  Να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των ατομικών τους κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικών εξετάσεων που είναι ενδεικτικά της έκθεσής τους.
γ)  Πληροφόρησης και επιμόρφωσης για τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά µε τους κινδύνους στους οποίους που εκτίθενται.
 
Άρθρο 14
Παροχή βοηθείας σε ακραία καιρικά φαινόμενα(πλημμύρες, θυελλώδεις άνεμοι, χιονόπτωση, παγετός)
 
1.      Εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης της καταπόνησης των εργαζομένων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα όταν αυτοί επιχειρούν σε τέτοια περιβάλλοντα. Το σχέδιο συντάσσεται από τις Διευθύνσεις Πυρόσβεσης – Διάσωσης και Υγιεινής και Ασφάλειας του Α.Π.Σ. με τη συνεργασία υγειονομικών αξιωματικών του Σώματος. Στο σχέδιο αυτό εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που παίρνει εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του με στόχο τη μείωση της καταπόνησης των εργαζομένων, που προκύπτει από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2.      Οι εργαζόμενοι σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων φέρουν ειδική στολή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία τους από τις καταπονήσεις των φαινόμενων αυτών. 
 
Άρθρο 15
Υπηρεσιακά οχήματα - Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού
1.      Τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος φέρουν φαρμακείο εφοδιασμένο με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι παράγραφος 21.3 του ΠΔ 16/96 για παροχή πρώτων βοηθειών και άλλο κατάλληλο για το σκοπό αυτό φαρμακευτικό υλικό.
2.      Τα υδροφόρα οχήματα που παρίστανται σε διαδηλώσεις πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό πλέγμα στους υαλοπίνακες ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά μέσα, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή προστασία των επιβαινόντων από ρίψη αντικειμένων ή άλλων ενεργειών που στρέφονται σε βάρος τους.
3.      Οι οδηγοί - χειριστές των ειδικών οχημάτων και των ειδικών βοηθητικών οχημάτων του Π.Σ. υποβάλλονται σε πρόσθετη εκπαίδευση σχετική με το χειρισμό των οχημάτων αυτών η οποία διενεργείται από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μετά από διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών. Στους επιτυχόντες χορηγείται από τη Σχολή υπηρεσιακή άδεια χειριστή.
4.      Ανάλογα με τους διαθέσιμους εργαζόμενους της κάθε βάρδιας, ο Διοικητής του Σταθμού μπορεί να μειώνει το πλήρωμα των οχημάτων των εξόδων, όχι όμως σε λιγότερους από τρεις εργαζόμενους για το κάθε όχημα α’, β’ εξόδου και των περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων προληπτικής πυροπροστασίας αστικών και δασικών περιοχών. Για τα οχήματα γ’ εξόδου ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ορίζεται σε δύο.
5.      Τα λεωφορεία και τα άλλα οχήματα μεταφοράς του Προσωπικού του Π.Σ. για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών διαθέτουν χώρους για την τοποθέτηση των ειδικών εξαρτύσεων και εξοπλισμού του προσωπικού καθώς κλιματισμό και ψυγείο.
6.      Τα υπηρεσιακά οχήματα και δίκυκλα υποβάλλονται ανά διετία σε τεχνικό έλεγχο
 
Άρθρο 16
Όργανα Ελέγχου
 
1.      O έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγεινής και Ασφάλειας (Δ.Υ.Α.) του Α.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3511/2006(Α’-258)και την Υ.Α. 31135οικ.Φ109.1/28-9-2006(ΦΕΚ 975 τ. Β’).
2.      Το Α.Π.Σ., δια μέσω της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας, οφείλει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες.
3.      Στον εργοδότη ή στον κάθε εκπρόσωπο του, που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, και πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 210/92 μετά από πρόταση της Δ.Υ.Α. του Α.Π.Σ.
 
Άρθρο 17
Οργάνωση χρόνου εργασίας
 
1.      Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες όταν το συμβάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών ή/και είναι μετακινούμενοι οι εργαζόμενοι εκτός έδρας, ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης ορίζονται εντός των ακόλουθων ορίων:
α)  μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται υπέρβαση
i) Δώδεκα (12) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εικοσιτεσσέρων (24) ωρών και
ii) Εξήντατρείς (63) ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά (7) ημερών, είτε 
β)  ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερες από:
i) Δώδεκα (12) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εικοσιτεσσέρων (24) ωρών και 
ii) Εκατόν πέντε (105) ώρες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά (7) ημερών, 
Ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης εντός των πιο πάνω ορίων μπορούν να καθορίζονται από τον εκπρόσωπο του εργοδότη μετά από εισήγηση του αρμόδιου τομεάρχη του συμβάντος .
Οι ώρες ανάπαυσης επιτρέπεται να διαιρούνται σε δύο το πολύ περιόδους, από τις οποίες η μία θα διαρκεί οκτώ ώρες, το δε ενδιάμεσο διάστημα, μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης, δεν θα υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες.
Απαγορεύεται γενικά η συνεχής απασχόληση σε δύο διαδοχικές βάρδιες, ακόμα και με τη θέληση του εργαζόμενου.
 
Άρθρο 18
Εξοπλισμός εργασίας – Μέσα Ατομικής Προστασίας
 
1.      Ο εξοπλισμόςπου διαθέτουν οι εργαζόμενοι διακρίνεται σε ατομικό, εξοπλισμό φυλακής και ομαδικό εξοπλισμό.
2.      Ατομικός εξοπλισμός είναι όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) τα οποία πρέπει να φορά ή να φέρει ο εργαζόμενος για την προστασία από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, κατά την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων με εγγενείς ιδιαιτερότητες και τα ατομικά εφόδια όπως τσάντα, παγούρι, υπνόσακος. Ως εξοπλισμός φυλακής και ως ομαδικός εξοπλισμός είναι ο απαραίτητος για την υποβοήθηση του έργου των εργαζομένων που δεν δύναται να χρεωθεί ατομικά σε αυτούς αλλά εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.
3.      Ως εξοπλισμός εργασίας θεωρείται κάθε μηχανή, συσκευή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Ως χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας είναι κάθε δραστηριότητα σχετική µε τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, η χρήση, η μεταφορά, η επισκευή, η μετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου και του καθαρισμού. Ακόμη ως χειριστής θεωρείται ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος µε τη χρήση εξοπλισμού εργασίας.
4.      Η χορήγηση του ατομικού εξοπλισμού των εργαζομένων (είδος, ποσότητα, κ.α.) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών .
5.      Ο Αρχηγός Π.Σ. φροντίζει για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας με κάθε είδους εξοπλισμό εργασίας, υλικό, οχήματα και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και εποπτεύει για την καλή συντήρηση και χρήση τους.
6.      Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε το σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας. Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει:
α)   Nα είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και να µη δημιουργεί η χρήση τους νέους κινδύνους.
β)  Nα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας.
γ)  Να έχουν επιλεγεί µε πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
δ)  Nα έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ή να είναι προσαρμόσιμοι ώστε να ταιριάζουν στο χρήστη.
7.      Σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας:
α)  O Αρχηγός Π.Σ. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων για επιχειρησιακή χρήση να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση του.
β)  Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών του Α.Π.Σ. λαμβάνει υπ’ όψη τις ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τους κινδύνους που υπάρχουν στο θέατρο των επιχειρήσεων ιδίως στις θέσεις εργασίας, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν λόγω της χρησιμοποίησης του εν λόγω εξοπλισμού εργασίας καθώς και έγγραφη γνώμη των Αξιωματικών Ασφάλειας Συμβάντος, των Υγειονομικών Αξιωματικών και των ασκούντων τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. .
γ)   Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρως, κατά τον τρόπο αυτό, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας, εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο.
8.      Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Απασχόληση και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται, αναφορικά µε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και τον εξοπλισμό εργασίας τα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις του Π.Σ, των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους, την αξιολόγηση τους, τις γενικές υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων, τους κανόνες χρησιμοποίησης τους, την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων , την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων.
 
Άρθρο 19
Άλλες Διατάξεις
 
1.      Στιςειδικότητες των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. που τους ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας του πίνακα του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/88(Α’-138) προστίθενται και οι πτυχιούχοι της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16 και 20 πλέον των πυροσβεστικών καταστημάτων.
2.      Στο τέλος των περιπτώσεων των διδασκόμενων μαθημάτων στη Σχολή Ανθυποπυραγών με βαθμό του Β΄ έτους, Γ΄ έτους και Δ΄ έτους και χωρίς βαθμό του Α’ έτους του άρθρου 117 του Π.Δ. 174/83(Α΄-68) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 239/97 (Α’-177) και ισχύει σήμερα, προστίθενται σε κάθε μία από αυτές το μάθημα Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων. Οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθυποπυραγών που θα έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα του Α.Α.Σ εφόσον πληρούν και την προϋπόθεση 1β του άρθρου 4 του παρόντος.
3.      Οι ασκούντες τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., του Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος και του Υγιειονομικού Αξιωματικού δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών τους την οριζόμενη για τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) Μηχανικών στην Υ.Α. 2/52971/0022/31-08-2007 (B’-1753).
4.      Ειδικές διατάξεις που ισχύουν σχετικές με μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματοςγια την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα.
 
Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις
……………………………………………………………………………………………………………….
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 
                                                                                               Αθήνα, … /…/ 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 
 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 
                                        
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
Πίνακας Κατηγοριών – Ειδών δραστηριοτήτων προσωπικού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ( μη εξαντλητικός)
 Οι δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται σε αυτές που σχετίζονται με συμβάντα:
·        Αστικών Πυρκαγιών
·        Δασικών Πυρκαγιών
·        Βιομηχανικών Πυρκαγιών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων
·        Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) Συμβάντων
·        Πάσης φύσεως Διασώσεων (σεισμοί, τροχαία, αεροπορικά ατυχήματα κ.α.)
·        Παροχή βοηθείας σε ακραία καιρικά φαινόμενα(πλημμύρες, θυελλώδεις άνεμοι, Χιονόπτωση, Παγετός)
·        Διακομιδή τραυματιών με ασθενοφόρο ή άλλο όχημα του Π.Σ.
·        Καταδύσεων, ΄(Άρθρο 31, 37, 38, 39): υπ’ αριθμ. 9670οικ Φ109.1/14-5-2007 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (842 ΦΕΚ τεύχος Β)
·        Πτήσεων με εναέρια μέσα Ελικόπτερα(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),
·        Έρευνας και Διάσωσης με εναέρια μέσα,
·        Χρήσης όπλων στην προανακριτική διαδικασία - Εκπαιδευτικές βολές
·        Επεμβάσεων με Πυροσβεστικά πλοιάρια σε πυρκαγιές πλοίων
·        Οι πάσης φύσεως Εκπαιδεύσεις (Σχολών Π.Σ. – Π.Υ. – Ασκήσεις Ετοιμότητας, Εκπαιδευτικές βολές )
.
.
.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  : 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
.
κάντε κλικ εδώ για να την διαβάσετε : www.old.eakp.gr/pdf/.pdf


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις