Ημερομηνία23-05-2008
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

                                                          ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α΄ )
 
        όπως τροποποιήθηκε με τα
        ΠΔ 33 /97 , 239/97, 150/98,    239/2000, 145/2002, 168/2003, 86/2005, 17/2006, 132/2007,
 
            "Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού     
             προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος".
.
                                                                                  Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
                                                                  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ
.
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και η, του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α' 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" και άλλες διατάξεις" (Α' 49).
γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).
δ. Του Π.Δ. 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης" (Α' 51).
ε. Του Π.Δ.108/1994 "Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης" (Α' 82).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τη δαπάνη που προκαλούσαν οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού που ενεργούνταν μέχρι σήμερα.
3. Την 243/1996 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης αποφασίζουμε:
 
 
                                                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
                                                                                 
                                                                            ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
.
                                                             Άρθρο 9
                                                                                         Μεταθέσεις
Οι μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:  
α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.
β. Λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία.
γ. Για λόγους υγείας.
δ. Λόγω σπουδών.
ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου.
στ. Λόγω συνυπηρέτησης ή κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης.
ζ. Λόγω δυσμενούς κρίσεως.
η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.
.
           Άρθρο 10
                   Τοποθετήσεις - μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μπορούν να υπηρετήσουν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους και Υπαξιωματικούς αποφοίτους Παραγωγικής Σχολής κατά περίπτωση, σε οργανικές θέσεις κατώτερες του βαθμού τους, εφόσον με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον, με τον περιορισμό ότι, οι Αξιωματικοί επιτρέπεται να υπηρετούν σε θέση που προβλέπεται για τον προηγούμενο βαθμό τους, μόνο όταν άλλος συνάδελφός τους του βαθμού αυτού δεν επιθυμεί να υπηρετήσει στη θέση αυτή και εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.
 .
                                                                                             Άρθρο 10Α
                                                                                  «Πόλη συμφερόντων»  
1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του δηλώσει τόπο συμφερόντων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν άπαξ δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλη συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία σχολή.  Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει:
α. Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ' αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
γ. Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του. 
2.Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α και γ οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε περίπτωση κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποία υπάγεται διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν υποβληθούν νέες. Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας.
β. Γάμου υπαλλήλου.
γ. Λύση του γάμου.
δ. Θανάτου συζύγου.
ε. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη. 
στ. Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .
ζ. Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
η. Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων.
Ως πόλη για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.365/1990 (Α΄195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις κανονισμού κατάταξης όπως ισχύει κάθε φορά ,δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια στην αρχή του τελαυταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους. 
3. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες από την 62η σειρά Πυροσβεστών μέχρι και την 65η επιτρέπεται άπαξ η αλλαγή πόλης συμφέροντος με δήλωση που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος (Π.Δ. 86/2005)     
 .
                                                   Άρθρο 11
                Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία.
1. Η συνολική υπηρετούσα δύναμη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται, το Δεκέμβριο εκάστου έτους, στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας Τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθμούς στους αξιωματικούς και με την υποχρέωση για τους υπαλλήλους από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω όπως στις μάχιμες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων.(ΠΔ33/97). Με βάση την κατανομή αυτή διενεργούνται οι μεταθέσεις του προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. Τυχόν υπεράριθμοι υπάλληλοι μετατίθενται υποχρεωτικά ως εξής : Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος στην πόλη που υπηρετούν, απ’ αυτούς δε προτιμούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. Αν πρόκειται να μετατεθούν ως υπεράριθμοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος και προκύπτει ανάγκη να γίνει επιλογή μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων ή μεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων, τότε η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με βάση τα λιγότερα μόρια που διαθέτουν. Αν υπάρχουν υπεράριθμοι που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε μετατίθενται οι υπάλληλοι που έχουν τα λιγότερα μόρια, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν διετία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους μεταθέσεων στην πόλη που υπηρετούν, προτιμούμενων αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων.
2. Επιπυραγοί που συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχή έτη και οι νεώτεροί τους στο βαθμό αξιωματικοί έξι (6) συνεχή έτη καθώς και Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες που συμπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποια πόλη από τους επιθυμούντες να μετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 18 του παρόντος +’’ και δεν έχουν δηλώσει την πόλη στην οποία υπηρετούν ως πόλη συμφερόντων (ΠΔ33/97) ’’. ’’Μεταθέσεις από και προς τον τόπο συμφερόντων του υπαλλήλου για πόλη ή από πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα καθώς και μεταθέσεις για οπουδήποτε, εφ΄ όσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) μήνες και ο υπάλληλος επέστρεψε στον τόπο των συμφερόντων του, δεν διακόπτουν τον χρόνο του πρώτου εδαφίου της παρούσας (ΠΔ33/97) ’’. « +Ειδικά για Αξιωματικούς, που έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή χρόνο σε πόλη που δεν την έχουν ως πόλη συμφερόντων τους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ομοιοβάθμων τους, που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτήν και έχουν πόλη συμφερόντων στον ίδιο ή όμορους νομούς (ΠΔ 150/98
3. Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη συμφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν (ΠΔ 239/97) . Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων μετατίθενται οι αρχαιότεροι απ' αυτούς.
4. Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι υπάλληλοι έχουν τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές θέσεις και όσοι υπηρετούν τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιθυμούν μετάθεση στην πόλη συμφερόντων τους. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου χρόνο παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, για Υπηρεσίες, που εμφανίζουν κενές θέσεις προσωπικού. Τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων εξετάζουν αυτές μετά από τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό λοιπές αιτήσεις, άλλως η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη που υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, με βάση τα μόρια που διαθέτουν, των εχόντων τα λιγότερα μόρια μετατιθεμένων στις πιο απομακρυσμένες Υπηρεσίες (ΠΔ 150/98). Οι μετατιθέμενοι κατά τον τρόπο αυτό υπάλληλοι έχουν δικαίωμα μετάθεσης για άλλη πόλη μετά την πάροδο διετίας.
5. Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας και σε υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Ευβοίας (Π.Δ.86/2005) μετατίθενται υποχρεωτικά, κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων στην πόλη των συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη προτίμησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον ανάλογο αριθμό μορίων. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους υπαλλήλους που δεν επιθυμούν τη μετάθεσή τους. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών και ελευθερίας γιατρού αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού υπάλληλος φοιτήσει στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε σχολεία και κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από επιθυμία του ή απόσπαση με αίτησή του ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του έτους.
6. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν περισσότερο από ένα έτος στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, δεν μετατίθενται για δεύτερη φορά σ' οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον ομοιόβαθμοι ή νεότεροί τους δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν τη μετάθεση.
7. Ο χρόνος των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους του Υπαλλήλου αφαιρείται για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος των αποσπάσεων που έγιναν με αίτηση του Υπαλλήλου, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, δεν αφαιρείται από τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και για τον υπολογισμό του χρόνου συμπλήρωσης διετίας, όπου αυτή απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.
.
                                                           Άρθρο 11Α
1.Οι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό σώμα, ως Δόκιμοι πυροσβέστες από την 62 εκπαιδευτική σειρά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καθώς και όσοι κατατάσσονται εφεξής, μετατίθενται στην πόλη συμφέροντός τους μόνο εφόσον προκύψει σε αυτή πραγματική κενή οργανική θέση και ταυτόχρονα έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβεστών στην υπηρεσία από την οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Προκειμένου να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντος τους λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και προκειμένου για πυροσβεστικούς υπαλλήλους της ιδίας εκπαιδευτικής σειράς λαμβάνεται υπόψην η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησης τους από τη σχολή πυροσβεστών. Στην υπηρεσία που μετατίθενται δεν λαμβάνουν μόρια.
2.Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή από τον κανονισμό μεταθέσεων (κεφ.Β΄ Π.Δ.170/1996) οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14,15,19,παρ.2 και 7 και 20. Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατατάσσονται ως επιτυχόντες στις κατηγορίες στ και ζ που προβλέπονται από τον κανονισμό κατάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά, υπηρετούν υποχρεωτικά μόνο σε λιμενικό πυροσβεστικό σταθμό και τη μουσική μπάντα του σώματος αντίστοιχα (Π.Δ. 86/2005)
 .
Άρθρο 12
Μεταθέσεις για λόγους υγείας
1. Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του, πάσχει από δυσίατο νόσημα και αποδεδειγμένα στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει η αναγκαία υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος και για πόλη όπου υπάρχει η υποδομή αυτή. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του υπαλλήλου.
2. Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο υπάλληλος.
3. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους λογίζονται στην πόλη που μετατέθηκαν ως υπεράριθμοι και όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ' όπου προήλθαν, εκτός αν επιθυμούν να μετατεθούν αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται για λόγους υγείας δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σ' αυτή, της πόλης αυτής λογιζόμενης ως πόλης συμφερόντων του και για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος.
Αξιωματικοί που βρίσκονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου μπορούν να υπηρετούν ως υπεράριθμοι σε Υπηρεσίες που προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού τους, με τον περιορισμό ότι σε κάθε Πυροσβεστικό Σταθμό θα υπηρετεί ένας εξ' αυτών και δύο σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Περιφερειακή Διοίκηση.
.
Άρθρο 13
Μεταθέσεις λόγω σπουδών
Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου καθώς και για σπουδές του ιδίου προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο έτη, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου και για μεταπτυχιακό τίτλο, όσο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή (Π.Δ.86/2005). Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση που στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Μετάθεση για σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ' αυτήν με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται λόγω σπουδών δεν  λαμβάνει μόρια, για όσο διάστημα υπηρετεί σ' αυτή, την πόλη λογιζόμενης ως πόλης συμφερόντων του. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
.
Άρθρο 14
Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου
Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. (Π.Δ. 86/2005) .
.
Άρθρο 15
Αμοιβαίες μεταθέσεις - μεταθέσεις για συνυπηρέτηση
1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ Πυροσβεστών επιτρέπονται μόνο εφόσον είναι του ιδίου φύλου, έχουν διορισθεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης και έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους, την πόλη στην όποια υπηρετούν (Π.Δ. 239/2000). Θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης οι επιτυχόντες της Κατηγορίας Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 167/2003, που απέκτησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω με αυτούς της κατηγορίας Δ΄ της ίδιας παραγράφου. (Π.Δ.86/2005) .  Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης καθώς και με υπάλληλο που δεν μετατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Διατάγματος. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται, αν δεν παρέλθει έτος από την προηγούμενη μετάθεση . Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αλλαγή πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων (Π.Δ. 86/2005).
2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους και μπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, προσμετρούμενου και του χρόνου που διήνυσε στην προηγούμενη Υπηρεσία.
β. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλη των συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο διανυθέντα στην προηγούμενη Υπηρεσία για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ.2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος (Π.Δ. 150/98).
3. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 4 του Ν. 287/76 (Α' 78) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την υπηρεσία της συζύγου του. Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με την/τον σύζυγό του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόρια λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του (Π.Δ. 86/2005)
4.Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εφόσον, είναι κατώτεροι κατά βαθμό ή νεότεροι σε περίπτωση ομοιοβάθμων, συζύγου πυροσβεστικού υπαλλήλου, αστυνομικού, λιμενικού ή στρατιωτικού των ενόπλων δυνάμεων έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης στην ημεδαπή. Δικαίωμα επίσης συνυπηρέτησης έχουν και με σύζυγο πολιτικό υπάλληλο του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό (Π.Δ.86/2005
 .
Άρθρο 16
Μεταθέσεις λόγω προαγωγής - μεταθέσεις συνεπεία δυσμενούς κρίσης.
1. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Οι αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους και αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις. Στην περίπτωση που λόγω προαγωγής υπάρξουν ομοιόβαθμοι υπεράριθμοι σε κάποια πόλη και ορισμένοι απ' αυτούς πρέπει να μετατεθούν, μετατίθενται αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4ετία ή 6ετία, άλλως αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια. (Π.Δ. 150/98).
.
Άρθρο 17
Τοποθετήσεις των εξερχόμενων από την Πυροσβεστική Ακαδημία
1. Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από το σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού κατάταξης όπως ισχύει κάθε φορά (Π.Δ.86/2005) Επιπλέον οι διοριζόμενοι στο εξής Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών υπηρετούν υποχρεωτικά εντός της πρώτης δεκαετίας της σταδιοδρομίας τους στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγρ. 5 του άρθρου 11, για ένα έτος, εφόσον υπάρχουν σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, προηγουμένων εκείνων που είναι άγαμοι.
2. Οι αρχιπυροσβέστες που αποφοιτούν από την οικεία σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τοποθετούνται στις κενές θέσεις του βαθμού τους στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν με βάση τον συνολικό αριθμό των μορίων τους, προηγουμένων των εχόντων τα περισσότερα μόρια. Οι αρχιπυροσβέστες που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1996 με την 62η εκπαιδευτική σειρά πυροσβεστών και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατατάσσονται εφεξής, έπονται των αρχιπυροσβεστών του προηγούμενου εδαφίου και μεταξύ τους ισχύει η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έξοδό τους από τη σχολή δοκίμων πυροσβεστών. Οι υπεράριθμοι εφόσον υπάρχουν, τοποθετούνται για μια διετία σε κενές οργανικές θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχουν για αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους των μεταθέσεων. Εάν δεν μετατίθενται στις υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων ή κατάταξής τους, επανέρχονται κατά τις τακτικές μεταθέσεις μετά τη συμπλήρωση διετίας, εφόσον το επιθυμούν, στις υπηρεσίες από τις οποίες εισήχθηκαν στη σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών (Π.Δ. 86/2005) .     
3. Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται σε εκείνες τις θέσεις του βαθμού τους που δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών κι αν αυτές είναι περισσότερες, από τους αποφοιτούντες, κρίνεται από την Υπηρεσία, ποιες πρόκειται να καλυφθούν . Για την τοποθέτησή τους υποβάλλουν, όταν τους ζητηθεί, σχετικές αιτήσεις και απ’ αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης Υπηρεσίας που εδρεύει σε πόλη συμφερόντων τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν και για τους άλλους ομοιόβαθμούς τους (ΠΔ 150/98).
 4. Οι τοποθετήσεις των εξερχόμενων από όλα τα Τμήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποφασίζονται από τα Συμβούλια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος.
.
Άρθρο 18
Κριτήρια μεταθέσεων
1. Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
β. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.
γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη συμφερόντων του.
δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου.
ε. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου.
2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:
α. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σ' αυτές ενάμισι (1,5) μόριο. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων νήσων και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν δύο και μισό (2,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ' αυτές. Όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σ' αυτές. Κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω όσοι υπηρέτησαν σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε νησιά των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ηπειρωτικής Ελλάδος λαμβάνουν μια μονάδα για κάθε μήνα υπηρεσίας σ΄αυτές επιπλέον των προβλεπομένων από την παράγραφο αυτή μορίων (Π.Δ.86/2005). Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια στο διάστημα που εκτίει ποινή αργίας.
β. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθμολογούνται με δέκα (10) μόρια για τη σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο παιδί, είκοσι (20) για το δεύτερο παιδί και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου και γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών λαμβάνουν επιπλέον δέκα (10) μόρια. Επίσης οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον μόρια για κάθε παιδί τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Προκειμένου περί Σχολών της ημεδαπής προϋπόθεση για την επί πλέον βαθμολόγηση είναι η έδρα της Σχολής να μη συμπίπτει με την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισμού μορίων με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως εγγράφως, διαφορετικά τιμωρείται πειθαρχικά.
γ. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη συμφερόντων τους, υπολογιζόμενης της απόστασης με τα ισχύοντα στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., της κάθε μετάθεσης υπολογιζόμενης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής: (Π.Δ. 150/98).
(1) Στην πόλη των συμφερόντων τους 0 μόρια
(2) Από 51 - 100χλμ. 20 μόρια
(3) Από 101 - 250 χλμ. 40 μόρια
(4) Από 251 - 500 χλμ. 60 μόρια
(5) Από 501 -700 χλμ 80 μόρια (Π.Δ.86/2005)
(6) Από 701 και άνω 100 μόρια (Π.Δ.86/2005)
Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από το συνυπολογισμό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων  
αποστάσεων τριπλασιάζονται. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας.
δ. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στην πόλη των συμφερόντων του, για κάθε μετάθεσή του ο υπάλληλος βαθμολογείται για την πρώτη με τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη με πενήντα (50) μόρια και εβδομήντα πέντε (75) μόρια για κάθε επιπλέον μετάθεση. «Ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων της περίπτωσης αυτής και της προηγούμενης γ θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης των συμφερόντων του (Π.Δ. 150/98). ‘’ Δεν θεωρείται μετάθεση για τον υπολογισμό μορίων, για την περίπτωση αυτή, και την προηγούμενη (γ), μετάθεση που διήρκησε λιγότερο από έξι (6) μήνες (Π.Δ. 33/97)’’.
ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας του ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.
3. Δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε πόλη που συμπίπτει με την πόλη των συμφερόντων του, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος φοίτησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στα Τμήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πραγματοποιούνται με αίτησή τους.
4. Οι τοποθετήσεις των εξερχόμενων από τις σχολές Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θεωρούνται μεταθέσεις για τον υπολογισμό μορίων των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στις σχολές αυτές (Π.Δ.86/2005). Δεν θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για τις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οι μεταθέσεις προς την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου και εκείνες που έγιναν από την πόλη συμφερόντων για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα απ' αυτήν ή εκείνες που έγιναν απ' οπουδήποτε για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα από την πόλη συμφερόντων του. Μεταθέσεις από μία πόλη σε άλλη, που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα αν γίνονται από την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου ή όχι, δε θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για την περίπτωση γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ο χρόνος παραμονής στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο χρόνο που διανύθηκε στην προηγούμενη, για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος (Π.Δ. 150/98).
.
Άρθρο 19
Διαδικασία μεταθέσεων
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και κοινοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τους Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για δε τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια, συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το μεν πρώτο
19
Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, για δε το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις που αφορούν τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται οι εξής πίνακες:
α. Πίνακας που εμφανίζει τις κενές θέσεις χωριστά για την παρ.1 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων (Π.Δ. 150/98). Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις που προκύπτουν από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από εκείνη που αναφέρεται στην Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος καθώς και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν λόγω μεταθέσεων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 11 χρόνο στην Υπηρεσία αυτή.
β. Πίνακας μεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Ενστάσεις κατά του πίνακα μεταθέσεων μπορούν να υποβληθούν, από κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συμβούλια μεταθέσεων μέχρι 10 Μαρτίου τα δε αποτελέσματά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ως τις 30 Μαρτίου.
4 .Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι, που έχουν καταταγεί μέχρι και το έτος 1995 εφόσον μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους αυτού συμπληρώνουν ένα έτος στην πόλη που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη συμφερόντων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι αναφερόμενοι στις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος υπάλληλοι (Π.Δ.86/2005).
5. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και του πίνακα μεταθέσεων των Υπαλλήλων ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Η σειρά στη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής: Πρώτα αποφασίζονται οι μεταθέσεις των υπεράριθμων υπαλλήλων, ακολούθως εκείνων που συμπληρώνουν 4ετία, 6ετία ή 8ετία κατά τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 11 σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες αιτήσεις και τέλος οι μεταθέσεις σε θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις και με βάση τα λιγότερα μόρια. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται μέχρι 15 Οκτωβρίου (Π.Δ. 145/2002).
6. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων για την κάλυψη κενών θέσεων Υπηρεσιών τότε μετατίθενται υποχρεωτικά προς αυτές εκείνοι οι υπάλληλοι που έχουν δηλώσει τις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών αυτών ως πόλεις συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην πόλη που υπηρετούν και αν πάλι υπάρξουν κενές θέσεις οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων ως εξής:
α. Καλούνται, κατά βαθμό και ειδικότητα ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον πίνακα μεταθέσεων και  
συμπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 31 Αυγούστου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης προτίμησης και ο υπάλληλος που μετατίθεται με τη διαδικασία αυτή λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό αυτό μόρια.
β. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης οι υπάλληλοι μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ' αυτήν, τότε μετατίθενται εκείνοι που έχουν τα περισσότερα μόρια οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία.
Ειδικά για την κάλυψη κενών θέσεων Επιπυραγών και Πυραγών για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις μετατίθενται ανεξαρτήτως μορίων οι μη έχοντες μετατεθεί καθ' όλη τη σταδιοδρομία τους, εξαιρέσει εκείνων που υπηρετούν στις οριζόμενες από την παράγραφος 6 του άρθρου 11 του παρόντος Υπηρεσίες, προηγουμένων εκείνων που έχουν τα λιγότερα μόρια. Μη υπαρχόντων τέτοιων περιπτώσεων η κάλυψη των θέσεων γίνεται με τη διαδικασία των περιπτώσεων α και β της παρούσας. Προκειμένου για μετάθεση Αξιωματικού - Διοικητή Υπηρεσίας του Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής, από την οποία προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία από τη δημιουργία κενού, το οποίο δε μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, δεν εφαρμόζεται η προηγούμενη διαδικασία και παραμένει στην Υπηρεσία του, μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, συνεχιζόμενης της διαδικασίας για τους λοιπούς που δεν υφίστανται το ίδιο κώλυμα (Π.Δ. 150/98).
7. Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Έκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που λειτουργεί για πρώτη φορά.
β. Λόγω προαγωγής, κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας.
γ. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου.
δ. Για λόγους υγείας.
ε. Λόγω δυσμενούς κρίσεως.
στ. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους.
ζ. Λόγω υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή συνυπηρέτηση.
η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.
θ. Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως τοποθέτηση Διοικητή  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά αιτιολογημένη από το αρμόδιο συμβούλιο  μεταθέσεων (Π.Δ. 145/2002).
Για τις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά προηγούνται στην ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων, ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν ως πόλη συμφερόντων, πόλη που ευρίσκεται εντός του Νομού στον οποίον πρόκειται να λειτουργήσει η νέα Υπηρεσία και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ή αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των θέσεων, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γι' αυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Αν δεν εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, τότε μετατίθενται σε Υπηρεσίες, όπου εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.
8. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους με οποιοδήποτε τρόπο μετατιθεμένους δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα πορείας στους υπαλλήλους που μετατίθενται χορηγούνται την 1η και την 16η εκάστου  μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται 10 ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από 5.
9. Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του ΠΑΣΧΑ και ενός 15νθημέρου μετά το ΠΑΣΧΑ.
.
Άρθρο 20
Αποσπάσεις
1.      Αποσπάσεις υπαλλήλων επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις;
α. για υπηρεσιακούς λόγους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ή εποχικές ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών και
β. με αίτησή τους.
Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
2.Οι αποσπάσεις με αίτηση των υπαλλήλων διενεργούνται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και ικανοποιούνται μόνο εφόσον:
α. δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες από τις οποίες θα αποσπαστούν και
β. δεν μετατίθενται κατά τις προσεχείς μετά την υποβολή αίτησης τακτικές μεταθέσεις.
Οι αποσπάσεις αυτές μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι και δύο (2) μήνες και επιτρέπεται μία ανά διετία.
3.Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος εκτός των περιπτώσεων:
α. των παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 οι οποίες διαρκούν μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις.
β. της μετάταξης των υπαλλήλων Γενικών Υπηρεσιών στον κλάδο Ειδικών Υπηρεσιών.
γ. λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε πόλη άλλη εκτός της πόλης έδρας αυτής, οι οποίες είναι δυνατόν να διαρκέσουν κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής αυτής.
 Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις ενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους, αποσπώνται από τις Υπηρεσίες που πρόκειται να γίνουν αποσπάσεις, οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σύγκριση με τους ομοιόβαθμούς τους της ίδιας Υπηρεσίας, τα λιγότερα μόρια. Στην Υπηρεσία που αποσπάται υπάλληλος λαμβάνει μόρια κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος.
Δεν επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου που στο χρονικό διάστημα από 31 Αυγούστου κάθε έτους μέχρι τις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις συμπληρώνει το χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους, μέχρι και ένα (1) έτος, πυροσβεστικών υπαλλήλων πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή όσων έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της υπηρεσίας.(Π.Δ.86/2005). 
 
 .
Άρθρο 21
Μετακινήσεις προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη
1. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη δε θεωρούνται μεταθέσεις και γίνονται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο.
2. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορεί να μεταθέτει αξιωματικούς, από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπασπιστές του Αρχηγού, Υπαρχηγών, Γενικού Επιθεωρητή και Διευθυντή Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τους Υπασπιστές Αρχηγού, Υπαρχηγών, Γενικού Επιθεωρητή και Διευθυντή Αρχηγείου, και τον αρχαιότερο ή ανώτερο αξιωματικό που τοποθετείται στο Γραφείο Υπουργού, Υφυπουργού, και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για όσο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, δεν ισχύει ο κανονισμός μεταθέσεων, μετά δε τη μετακίνησή τους από τη θέση αυτή επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (Π.Δ. 86/2005)    
3. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση και έχει συσταθεί σ' αυτή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γίνεται ως εξής:
α. Του Διοικητή και Υποδιοικητή της Διοίκησης με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διοικητή.
β. Των Διοικητών των Σταθμών και λοιπών Αξιωματικών από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης.
γ. Οι μετακινήσεις των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω από μια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε άλλη γίνεται από τον Περιφερειακό Διοικητή (Π.Δ. 86/2005)
δ. Των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών μεταξύ των Υπηρεσιών της Διοίκησης από το Διοικητή της Διοίκησης.
4. Στις πόλεις όπου εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς σε αυτή να έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών οι μετακινήσεις του προσωπικού, γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή.
5.Στις πόλεις όπου έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να εδρεύει σ’ αυτή Περιφερειακή Διοίκηση οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται:
α. Του Διοικητή της Διοίκησης από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Των Διοικητών των Σταθμών από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης.
γ. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού από τον Διοικητή της Διοίκησης.
6 .Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου προς τις Ε.Μ.Α.Κ. επιτρέπεται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται μετακίνηση Πυροσβεστικού Υπαλλήλου μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, που είναι άνω τον τριάντα πέντε (35) ετών χωρίς τις ως άνω προϋποθέσεις, εφόσον πρόκειται να τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος Κίνησης(Π.Δ.168/2003)
 .
Άρθρο 21Α
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανασταλεί η λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό μετακινείται αζημίως για το Δημόσιο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται το Κλιμάκιο και υπηρετεί σε αυτήν μέχρι την επαναλειτουργία του Κλιμακίου. Η μετακίνηση του από και προς το Κλιμάκιο δε θεωρείται μετάθεση ούτε απόσπαση (Π.Δ.17/2006).
 
 .
Άρθρο 22
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων
1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία ένεκα ταύτης και δια ταύτην   που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν. (Π.Δ.132/2007).
2. Επίσης δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέλησή τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.
3. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14, 16 παρ.1 και οι υπαγόμενοι στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά. (Π.Δ. 150/98). Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, τα μέλη των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις καθώς και τα μέλη Πρωτοβάθμιων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών, εφόσον οι τελευταίοι φέρουν το βαθμό μέχρι και του Επιπυραγού,     υπηρετούν για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους, στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, εκτός των περιφερειακών εκπροσώπων, που επιτρέπεται να μετακινούνται σε Υπηρεσίες εντός της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.86/2005).
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10,11, παρ. 7,12,13,14,16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού (Π.Δ.132/2007).
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος, είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 και 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1, για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 παρ.1 και 4 του Κανονισμού Μεταθέσεων. Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά αποσπαστεί και σε όμοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεώτεροι στο βαθμό (Π.Δ. 150/98). Ειδικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αυτής της παραγράφου σε περίπτωση μετάθεσής τους λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά διετία και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας, επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτήν. .
.
                                                                                             
                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
.
Άρθρο 23
Τελικές μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και του κανονισμού κατάταξης όπως κάθε φορά ισχύει θεωρείται, ως ενιαία πόλη ο Νομός Αττικής εκτός του Λαυρίου, Αίγινας, και Μεγάρων. (Π.Δ.17/2006) Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ./ Π.Α. Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ./Κ.Α. Ρόδου και οι υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και προκειμένου για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση γίνεται αναφορά στον όρο "υπάλληλοι" νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα.
3. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας καθώς και στις υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Νομού Ευβοίας μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, τη μόνιμη παραμονή στην Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους, εφόσον δεν εξελιχθούν σε αξιωματικούς. Δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους μόνιμη παραμονή στις Υπηρεσίες αυτές έχουν και οι υπάλληλοι που θα υπηρετήσουν μελλοντικά στις Υπηρεσίες αυτές. Η αίτησή τους εισάγεται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αρνητική απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για κάθε άλλη Υπηρεσία του Σώματος πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής. Για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 5 του προηγούμενου άρθρου.
4. Για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2612/1998 (Α΄ 112) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 164/1999(Α΄ 159) όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 86/2005).
5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 .
                                                                                     Αθήνα 17 Ιουνίου 1996
 .
                                                                               Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
                                                                                    Κων/νος Στεφανόπουλος
.
Η επιμέλεια συραφής των τροποποιημένων διατάξεων του κανονισμού έγινε από τον  Βλάχο Δημήτρη
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις