Ημερομηνία12-10-2007
Aίτηση Ένσταση Αρχιπυροσβεστών

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ
 
Του Πυροσβέστη(……….) …………
………….. του ……………….
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά της μοριοδότησης προϋπηρεσίας (Άρθρο 4 Π.Δ 65/2007)»
 
ΣΧΕΤ: 1) Π/Δ 65/2007
 
 
 
 
   ……………. ..../…/ 2007
 
                
ΠΡΟΣ:
1) Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
2) Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Άρθρου 3 του Π.Δ 65/2007 «Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»     . 
 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
                                   Μουρούζη 4                                               
                               101 72 ΑΘΗΝΑ
 
 Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Σχολή Αρχιπυροσβεστών ενίσταμαι για την βαθμολόγηση των ετών υπηρεσίας μου, αλλά και για περεταίρω λόγους που έχουν σχέση με αυτή τη βαθμολόγηση μου και τον υπολογισμό του συνόλου των μονάδων σύμφωνα με τις οποίες το όνομά μου δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των επιτυχόντων.
            Οι λόγοι που ενίσταμαι περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
1) Δεν κοινοποιήθηκε ο πίνακας των αποτυχόντων όπως προβλέπεται στο Π/Δ 65/2007 Άρθρο 5
2) Η βαθμολογία των ετών υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ενιαία βαθμολογία της έκθεσης και των υπολοίπων μαθημάτων (Άρθρο 2 παρ.1 και 2 ). Για το λόγο αυτό απαιτείται η γνωστοποίηση της βαθμολογίας της έκθεσης και των 4 μαθημάτων ξεχωριστά, ώστε να δύναμαι να υπολογίσω ποια είναι η μοριοδότηση στα επιμέρους μαθήματα και ποια αυτή που αφορά τα έτη υπηρεσίας. 
3) Για τους λόγους αυτούς ενίσταμαι και Αιτούμαι όπως ενεργήσετε κοινοποίηση του πίνακα αποτυχόντων και των επιτυχόντων όπως προβλέπεται, στους οποίους να αναγράφεται και η επιμέρους βαθμολογία των ετών υπηρεσίας και των προστιθέμενων μαθημάτων σε αυτήν ώστε να καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός των μονάδων που προκύπτουν από τα έτη Υπηρεσίας.
   Για τους παραπάνω λόγους ενίσταμαι διότι η μη κοινοποίηση των μονάδων που προκύπτουν από τα έτη Υπηρεσίας μου προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ορθότητα του συνολικού αποτελέσματος που μπορεί να οφείλεται σε πιθανό λάθος στον υπολογισμό των μονάδων των ετών υπηρεσίας μου.
 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
 
 
 
 
 ………………     ……..…………
 Πυροσβέστης
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις