Ημερομηνία14-01-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ( Ανάλυση ) ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011

    Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
.
     Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2011  
 
Η ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ & ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011
 
    Η Ε.Α.Κ.Πμε το από 20/11/2010 έγγραφο τηςμε θέμα « Ακόμη ένας ΑΝΤΙΛΑΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που φέρνει το Π. Σ. ακόμη πιο κοντά στα πρόθυρα της ΔΙΑΛΥΣΗΣ & τους εργαζόμενους σ’ αυτό στα όρια της ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ συνέπεια των περικοπών & της άγριας φορολόγησης» ( www.old.eakp.gr/view.php ) ενημέρωνε τους εργαζόμενους του Π.Σ. και  τον ελληνικό λαό για τις συνέπειες του. Οι εγκριθείσες πιστώσεις του υπό εφαρμογή προϋπολογισμού για το 2011 για το Π.Σ. δεν αφήνουν περιθώρια για άλλου είδους εκτιμήσεις.
 Οι αριθμοί έτσι όπως αποτυπώνονται ανά κωδικό στην υπ. αριθμ. 55277 30/12/2010 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για την κατανομή των πιστώσεων είναι αποκαλυπτικοί. ( Βλέπε πίνακα Β και  την σχετική Απόφαση του Υφυπουργού www.old.eakp.gr/pdf/pistosisps.pdf ).
  •                      Kατά 81.349.000 ευρώ είναι μειωμένες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το 2011 σε σχέση με το 2010 και κατά 129.324.293 ευρώ σε σχέση με το 2009 (βλ. πίνακα Α. ).
  •                      Από τα μείον 81.349.000 ευρώ το μεγαλύτερο κομμάτι των μειώσεων αφορά τις δαπάνες με τις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων του Π.Σ. μόνιμους, συμβασιούχους & πολιτικό προσωπικό - 67.166.000 ευρώ στις τακτικές αποδοχές και σε - 78.657.884 μαζί με τις αποζημιώσεις για την υπερεργασία, τις μετακινήσεις κ.λ.π . . Οι κυριότερες μειώσεις κατανέμονται ως εξής:
Þ                 - 38.821.684 ευρώ στους Β.Μ ποσό ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τις περικοπές που έγιναν κυρίως στα δώρα και τις συντάξεις, γεγονός που γεννά ερωτηματικά που χρήζουν απάντησης. Όπως και για το επίδομα ειδικών συνθηκών που ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στις περικοπές του 2010 είναι όμως κατά 1.662.000 ευρώ μειωμένο για το 2011.   
Þ                 - 6.000.000 ευρώ στις τακτικές αποδοχές των συμβασιούχων & - 1.150.300 συνολικά για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
Þ                 - 18.730.000 ευρώ για τα γενικά επιδόματα ( Ε.Χ., εξομάλυνσης, Οικογενειακό )στα γενικά επιδόματα πλέον συμπεριλαμβάνεται και το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 8.835.000 ευρώ !!!
Þ                 - 8.571.000 e για όλα τα άλλα ειδικά επιδόματα (ευθύνης, απασχόλησης, ειδικών συνθηκών κ.λ.π) στα οποία συμπεριλαμβάνεται & το αυξημένης ετοιμότητας (νυχτερινά) στο οποίο δεν γίνεται καμία μείωση σε σχέση με το 2010.     
Þ                - 715.400 ευρώ για την πέραν του πενθημέρου εργασία ( πρόσθετα) και - 9.740.000 e για τα εκτός έδρας, ενώ αντιθέτως είναι κατά  100.000 ευρώ αυξημένες οι πιστώσεις για μεταθέσεις-αποσπάσεις
  •                      Για τις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες του Π.Σ. οι πιστώσεις σε σχέση με το 2010 είναι - 13.034.500 ευρώ και σε σχέσημε το 2009 - - 55.808.569 ευρώ. Επίσης δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι για προσλήψεις δοκίμων πυροσβεστών. 
Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ., πριν γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα, να γυρίσουν την πλάτη στους χειροκροτητές και τοποτηρητές στον κλάδο μαςτης αντιλαϊκής πολιτικής και να παλέψουν μαζί με το συνεπές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την ανατροπή της.                                                                                    
.                                                                                                                           ( Πίνακας Α )
Κ
                ΦΟΡΕΑΣ
      2011
        2010
       2009
120
        Πυροσβεστικό Σώμα
 370.277.000
 451.626.000
 499.601.293,18
0001
Αποδοχές και συντάξεις
 278.334.000
 345.500.000
 331.027.669,09
0002
Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές
    26.710.000
    27.860.000
   47.562.905,10
0003
Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
    65.200.000
    78.234.500
 121.008.569,93
0004
Μεταβιβαστικές πληρωμές
           33.000
           31.500
            2.129,06

.

                                                                ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                        ( Πίνακας Β )                                                               
ΚΑΕ
              ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε.
          2011
       2010
       ΔΙΑΦΟΡΑ        
0200
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων
1.667.800
   2.818.000
- 1.150.200
0300
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου
45.000.000
51.000.000
-6.000.000
0400
Αμοιβές γενικά Οργάνων Π.Σ. (Β.Μ - Γενικά & ειδικά επιδόματα )
220.124.316
280.562.000
-60.437.684
0500
Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές( πέραν του πενθημέρου  κ.λ.π )
26.710.000
27.860.000
-1.150.000
0700
Πληρωμές για μετακινήσεις   ( εκτός έδρας, μεταθέσεις κ.λ.π )
7.580.000
17.500.000
-9.920.000
 
         ΣΥΝΟΛΟ για αμοιβές , αποζημιώσεις κ.λ.π.  
301.082.116
379.740.000
-78.657.884
0800
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (Μισθώματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π )
34.890.400
35.600.000
-709.600
1000
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού  
22.709.600
25.100.000
-2.390.400
1100
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π
376.000
348.000
+28.000
1200
Προμήθεια Υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού & ειδών καθαρ.
1.592.000
1.522.000
-70.000
1300
    «        ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων & εξοπλ.
5.290.000
7.235.000
-1.945.000
1400
   «       ειδών διατροφής,ιματισμού, εξάρτησης , εστίασης, άθλησης 
4.015.000
4.485.000
-470.000
1500
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  
8.670.000
8.285.000
-385.000
1600
Διάφορες προμήθειες ( σκύλους, χρώματα, αεραφρός, ξυλεία κ.λ.π)
574.000
584.000
-10.000
1700
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού(έπιπλα, διάφορε συσκευές)
360.000
518.000
-158.000
1900
Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί
1.832.600
2.123.000
-291.000
2000
Πληρωμές μεταβιβαστικές
33.000
35.000
-2.000

.

                                      ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις