Ημερομηνία16-03-2010
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
 
ΑΘΗΝΑ   16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
 
  Ανάλυση των άρθρων του ΝΟΜΟΥ 3833 15/3/2010  “Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης » που επιφέρουν επιπτώσεις στις αποδοχές του προσωπικού του Π.Σ.
 
 
Άρθρο 1
Περικοπή επιδομάτων όπως στον παρακάτω πίνακα  κατά 12%  
Τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.
Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του νόμου αυτού μηνών ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (300 €) σε δύο μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (600 €) σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (1.000 €) σε έξι μηνιαίες δόσεις και
(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (1.000 €) σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.
 
Άρθρο 2 παρ1
Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003. Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Άρθρο 3 παρ1
 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 31.12.2010 απαγορεύεται η συνομολόγηση, καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, φύσεως και ονομασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων κατά την ίδια χρονική περίοδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο εν γένει, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και στις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2, πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2.
 
Άρθρο 8 παρ 5
  Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ. 10 του ν. 3205/2003, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α)  (ειδικών συνθηκών) καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. ( 71,92 )
 
Άρθρο 9παρ 1
1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από 120. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ έτος.
 
Με το άρθρο 9 παρ2    Καταργούνται οι μικροδαπάνες ταξιδίου
 Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2685/ 1999, του άρθρου 10 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α), του άρθρου 10 της αριθμ. 2/72000/0022/4.12.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1702 Β), καθώς και του άρθρου 10 της αριθμ. 2/66739/0022/19.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1394 Β) καταργούνταιάρθρο 9 παρ15.
 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων, καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 2/73099/0022/19.2.2008 (ΦΕΚ 344 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
 
Άρθρο 9 παρ 16.
 Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
Αυξάνονται τα χιλιομετρικά όρια για τις δαπάνες απόσπασης μετάθεσης και διανυκτέρευσης
Άρθρο 9 παρ4, 5,7,9,10,11 
 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
 

A/A
       Επίδομα  
          Ποσό
         - 12%
 
1
 
Εξομάλυνσης
                    279,00
                   33,48
                    209,00
                   25,08
                    138,00
                   16,56
 
2
 
Ειδικής απασχόλησης
                    427,00
                   51,24
                    241,00
                   28,92
                    179,00
                   21,48
 
 
 
3
 
 
 
Υψηλής ευθύνης
                    587,00
                   70,44
                    441,00
                   52,92
                    323,00
                   38,76
                    205,00
                   24,60
                    147,00
                   17,64
                      59,00
                     7,08
                      44,00
                     5,28
                      36,00
                     4,32
 
 
4
 
 
Διοίκησης διεύθυνσης
                    147,00
                   17,64
                    118,00
                   14,16
                      88,00
                   10,56
                      59,00
                     7,08
                      30,00
                     3,60 
5
Ειδικών Συνθηκών
                       71,92
                     8,63
6
Αποζημίωση πενθημέρου
 46,00 Χ 4 = 184,00
     «    Χ 5 = 230,00
 5,52 Χ 4= 22,08
    «   Χ 5 = 27,60
7
Αυξημένης Επιχειρησιακής
ετοιμότητας  ( 8 Χ 2,93 )
 23,44 Χ 8 = 187,52
 2,81 Χ 8 = 22,48
 
8
 
Μηχανογράφησης
                      120,00
                   14,40
                      104,00
                   12,48
                        74,00
                     8,88
9
Έξοδα παράστασης
                     326,00
                   39,12

Για τον υπολογισμό του δώρου χριστουγέννων   Β.Μ. + ΕΠΊΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ + ΕΠΊΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
τα ίδια ποσά κατά το ήμυσι για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

                          ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ :www.old.eakp.gr/pdf/nomos3833perikopes.docΔείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις