Ημερομηνία02-10-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

   ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
   Συνάδελφοι είχα πάει στην μεγάλη πυρκαγιά της Ρόδου για ενίσχυση και λόγο τον απαράδεκτων συνθηκών που βρήκα στο στρατόπεδο που μας πήγαν κοιμήθηκα για δύο βράδια σε ξενοδοχείο. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή μπορώ να πάρω τα λεφτά που έδωσα για το ξενοδοχείο;
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
 
 Αγαπήτε συνάδελφε αντί άλλης απάντησης σου κοινοποιούμε σχετική αλληλογραφία άλλου συναδέλφου και στελέχους της Ε.Α.Κ.Π. που για τους ίδιους λόγους με σένα πήγε σε ξενοδοχείο στην Ρόδο και ζήτησε τα χρήματα που έδωσε και μέσω της οποίας απορρέει ότι δικαιούσαι να πάρεις τα χρήματα του ξενοδοχείου.
 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ 
 
 
 
 
                Δ.Υ.                                                                                           Μηλιωτάδες 6-8-2008
 
 
-Ο-
Πυρ/στης (14611) Βλάχος Δημήτριος του Κων/νου
 
                                                                                            
 Προς
τη Διοίκησή του
 Ενταύθα
 
 
 Θέμα: «Χορήγηση εξόδων διαμονής για εκτέλεση υπηρεσίας»
 
 Σας αναφέρω ότι την 29η Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη μετέβη στη Ρόδο προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού στην κατάσβεση πυρκαγιάς.
Την πρώτη νύχτα της παραμονής μου κατά το διάστημα της ανάπαυσης διανυκτέρευσα σε ξενοδοχειακό κατάλυμα με μέριμνα της υπηρεσίας.
   Την 31η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη ενημερώθηκα ότι η διανυκτέρευσή μου στο μεσοδιάστημα της ανάπαυσης που μεσολαβούσε θα πραγματοποιηθεί σε θάλαμο οπλιτών του 541 Τ.Ε. στρατοπέδου πεζικού.
 Αφού μετέβη στο στρατόπεδο και διαπίστωσα πως οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες και δεν επέτρεπαν σε καμία περίπτωση την ομαλή διαμονή και ανάπαυσή μου, κατέλυσα σε ξενοδοχείο καταβάλλοντας ο ίδιος το αντίτιμο.
 Παρακαλώ όπως μου καταβληθούν τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη εφόσον από όσο γνωρίζω από τις διατάξεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι προβλέπεται η διαμονή μου σε στρατόπεδο κατά τη διάρκεια μεγάλων συμβάντων που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
   Σας επισυνάπτω αντίγραφο της νόμιμης απόδειξης του ξενοδοχειακού καταλύματος στο οποίο διέμεινα.
 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
 
 
                                 Βλάχος Δημήτριος
                                        Πυρ/στης
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ιωάννινα       19-08-2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                           ΠΡΟΣ : Π.Κ. Μηλιωτάδων
ΑΡΧΗΓΕΙΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣΩΜΑΤΟΣ
Π.Δ.ΠΎ. ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                  Ενταύθα
Δ/ΣΗΠΎ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1οςΠ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
.
Αρ. Πρωτ. 2607 Φ.Α. 14611
.
ΘΕΜΑ: «ΟδοιπορικάέξοδαΥπαλλήλωνΠυρ/κσύΣώματος».
ΣΧΕΤ.:   α) Ηυπ' αριθμ. 405 Φ. 507.1 Μ9-01-2001 Δ/γή Α.Π.Σ. (Εγκύκλιος 56)
                β) Η υπ'  αριθμ. 2/56739/0022 /19-10-2000 Κ.Υ.Α.
                γ) Το υττ' αριθμ. 252 Φ.Α. 14611 / 07-08-2008 έγγραφο Π.Κ. Μηλιωτάδων.
  Σε συνέχειαανωτέρω (γ) σχετικού, με το οποίο μας υποβάλλατε την από 06-08-2008 Δ.Υ. αναφορά του Υπαλλήλου σας Πυρστη (14611) Βλάχου Δημητρίου το Κων/νου, μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και με την επιστροφή αυτών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 - 2.5 της (α) σχετικής, για να δικαιολογηθεί δαπάνηδιανυκτέρευσης σε ξενοδοχειακό κατάλυμα,αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από πρωτότυπο ατομικό Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών Ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Κατόπιν τωνανωτέρω να γνωρίσετε στον Υπάλληλο σας ότι, για να δικαιολογήσει δαπάνες διανυκτέρευσης, πρέπει να επανυποβάλλει νόμιμο Δελτίο Παροχής ΥπηρεσιώνΞενοδοχειακού καταλύματος, που να πληρεί τους παραπάνω όρους, διότι αυτό που μας υποβάλατε και σας το επιστρέφουμε δεν θεωρείται τέτοιο.
Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα ο ενδιαφερόμενος και η επιστροφή τω> δικαιολογητικών του να γίνει με αποδεικτικό το οποίο και θα μας υποβάλετε.Συνημμένα:
Δ.Υ. αναφορά
Έγγραφο Ξενοδοχείου


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις