Ημερομηνία26-02-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 
   Με αφορμή αλλεπάλληλα ερωτήματα συναδέλφων αξιωματικών σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικής αποζημίωσης στους συναδέλφους που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πρέπει να επισημανθούν τα εξής :
   Στις 6 Νοεμβρίου 2007 δημοσιεύθηκε από το Α.Π.Σ. η υπ αριθ. 62434 Φ.401.26 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Εκπαίδευση Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Αναγνώριση Κινδύνων – Νομοθετικό Πλαίσιο». Η απόφαση αυτή ενέκρινε τη συμμετοχή 62 πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του προγράμματος «Πολιτεία» της Ε.Ε. με θέμα: «Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Αναγνώριση Κινδύνων – Νομοθετικό Πλαίσιο Εγκαταστάσεων που Διαχειρίζονται Επικίνδυνες Ουσίες», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις 12-13-14-15/11/2007.
  Στις σχετικές διατάξεις της παραπάνω απόφασης και συγκεκριμένα σε αυτές που αναφέρονται στην αποζημίωση του συμμετέχοντος στο σεμινάριο προσωπικού συμπεριλαμβάνεται και η υπ αρίθ.2/83158/0022/14-12-1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2279/31-12-1999) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Εκπαιδευτική αποζημίωση του εκπαιδευόμενου ή μετεκπαιδευόμενου στην ημεδαπή αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού  Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπου στο άρθρο 1 αναφέρονται τα εξής:
  Στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό του Υ.Δ.Τ. που εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται στις Σχολές της Αστυνομικής ή Πυροσβεστικής Ακαδημίας με εξαίρεση τους Δοκίμους, ή σε οποιεσδήποτε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ημεδαπή, χορηγείται μηνιαία εκπαιδευτική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό στον εκάστοτε βασικό μισθό ως ακολούθως:
α)Έγγαμοι ή άγαμοι ή σε χηρεία ή σε διάζευξη με παιδιά φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ποσοστό 50%
β)Έγγαμοι χωρίς παιδιά, ποσοστό 40%
γ)Άγαμοι ή σε χηρεία ή σε διάζευξη χωρίς παιδιά, ποσοστό 30%
   Σε περίπτωση διαδοχικής φοίτησης σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης
δικαιολογείται αποζημίωση για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά.
   Της ανωτέρω αποζημίωσης δεν δικαιούνται αυτοί που μετακινούνται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από την έδρα τους, ή μέσα στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή μεταξύ πόλεων, που εξυπηρετούνται μεταξύ τους με αστική συγκοινωνία.
   Η παραπάνω Κ.Υ.Α. συμπεριλαμβάνεται και στην υπ αριθμ. 7590 Φ. 401.26/7-2-2008 «Εκπαίδευση Αξιωματικών – Υπαξιωματικών στη σχολή Π.Σ.Ε.Α./Υ.Ε./Γ.Γ.Δ.Τ. έτους 2008» που διεξάγεται από 11-2-2008 στην Αθήνα.
  Οι διατάξεις με βάση τις οποίες καλύπτονταν τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του πυροσβεστικού προσωπικού είναι οι εξής:
  •          Π.Δ. 200/1993 Φ.Ε.Κ. 75 τεύχος Α΄ «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ»
  •           Ν. 2685/1999 Φ.Ε.Κ. 35 τεύχος Α΄ «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις»
  •           Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-2000 Φ.Ε.Κ. 1394 τεύχος Β΄ «Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα του Πυροσβεστικού Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»
  •           Εγκύκλιος Δ\γη Α.Π.Σ. 56 αριθμ. Πρωτ.: 405 Φ. 507.1/19-1-2001 «Οδοιπορικά έξοδα πυροσβεστικών υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος»
  Ιδιαίτερα στην Εγκύκλιο Δ\γη υπ αριθ. 56 που περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω σχετικές πουθενά δεν αναφέρεται η   2/83158/0022/14-12-1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2279/31-12-1999) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
  Έτσι σε πολλές περιπτώσεις κλήθηκαν συνάδελφοι για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης χωρίς να λάβουν εκπαιδευτική αποζημίωση γεγονός που συμβαίνει και σήμερα με την υπ αριθμ. 7944 Φ. 400.32/11-2-2008 «Πραγματοποίηση   προγράμματος επιμόρφωσης εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών» που διεξάγεται από 25-2-2008 έως 29-2-2008 στο αμφιθέατρο του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.
   Για μια ακόμη φορά  ανασύρονται επιλεκτικά κάποιες διατάξεις, γεγονός που έχει συμβεί  στο παρελθόν με τις δαπάνες διανυκτέρευσης, αλλά και με την χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης στους αποσπασμένους στην Αθήνα τα έτη 2005 και 2006, με βάση το Π.Δ. 200\1993 και όχι  το Νόμο 2685\1999 και την   Κ.Υ.Α. 2/66739/0022/15-11-2000 όπως γινόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις   (π.χ.2004 ολυμπιακοί αγώνες).
   Στο εξής οι συνάδελφοι όταν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ημεδαπή και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραπάνω σχετικής Κ.Υ.Α. θα πρέπει να αναφέρουν στην υποβαλλόμενη Δ.Υ. αναφορά ότι δικαιούνται πέραν των προβλεπόμενων οδοιπορικών εξόδων μετάβασης – επιστροφής, εξόδων διαμονής, εκτός έδρας αποζημίωσης και την αντίστοιχη εκπαιδευτική αποζημίωση.     
 .
Την απάντηση επιμελήθηκε ο Δημήτρης Βλάχος


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις