Ημερομηνία28-02-2007
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 
 ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ 
 
Ο ………… ( …… )………………..    ……………………       
                                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ: 
   του .....................................................                                           Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων :Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών –
                                                                                                             Πυροσβεστών. 
                       
                                                                                                                                                                              Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                                                                                                                              Μουρούζη 4
                                                                                                                                                                                                   Αθήνα
 ……………. ……/…../ 2007
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά της υπ’. αρίθμ.8262 Φ.202.3 / 08-02-2007 Απόφασης Α.Π.Σ «κοινοποίηση μεταθέσεων Υπαλλήλων για         
                την επάνδρωση της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας του Λιμένα Ηγουμενίτσας »
ΣΧΕΤ: 1)Π/Δ 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
           2) Η υπ’ αρίθμ.8262 Φ.202.3 08-02-2007   Απόφαση Α.Π.Σ
           3)Η υπ’ αρίθμ 2968Φ. 202.3/19-01-2007 Δ/γή Α.Π.Σ
 
 
 
   
  Σας υποβάλλω ένσταση κατά της υπ’ αρίθμ.8262 Φ.202.3/08-02-2007 απόφασης A.Π.Σ με την οποία έλαβα γνώση των μεταθέσεων που έγιναν για την Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας, για τους παρακάτω λόγουs:                    
 1.- Δεν μου κοινοποιήθηκε η υπ’ αρίθμ. 2968 Φ. 202.3/ 19-1-2007 Διαταγή Α.Π.Σ και δεν έλαβα γνώση αυτής με αποτέλεσμα να απολέσω το δικαίωμα υποβολής Αίτησης για την συγκεκριμένη Υπηρεσία ενώ η συγκεκριμένη διαταγή γνωστοποιήθηκε σε άλλους Συναδέλφους οι οποίοι επωφελήθηκαν σε βάρος μου.  
2.- Μετά από την κοινοποίηση των μεταθέσεων με την υπ’ αρίθμ. 8262 Φ.202.3 /08-02-2007 Απόφαση Α.Π.Σ διαπίστωσα ότι νεότεροι από εμένα Συνάδελφοι μετατέθηκαν στην Υπηρεσία αυτή κατά παράβαση του Π.Δ 86/2005 Άρθρο 11Α παράγραφος 1.
3.- Οι μετατιθέμενοι Συνάδελφοι κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα από την 62η Σειρά και εντεύθεν και δεν είχαν την Υπηρεσία αυτήν ως τόπο συμφερόντων επομένως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 11Α του Π.Δ 86/2005.
4. Για την πλήρωση κενών θέσεων Υπηρεσιών που λειτουργούν για πρώτη φορά ισχύει η παρ. 7 του Άρθρου 19 του Π.Δ 170/96 σε συνδυασμό με την παρ.6 του ιδίου Άρθρου.
5.- Επίσης για τις μεταθέσεις για έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας Άρθρο 10Α παρ.1 εδάφιο δεύτερο περίπτωση (α) Π.Δ 86/2005«έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας» επιτρέπεται η αλλαγή τόπου συμφερόντων των Υπαλλήλων γεγονός για το οποίο δεν μου ζητήθηκε να δηλώσω την συγκεκριμένη Πόλη ως τόπο συμφερόντων μου και δεν μου κοινοποιήθηκε σχετική διαταγή ώστε να υποβάλλω Αίτηση αλλαγής τόπου συμφερόντων, 
6.- Επειδή δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν για την διαδικασία των μεταθέσεων όλες οι παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια που προβλέπονται από το Π.Δ 170/96 και τις τροποποιήσεις αυτού και επειδή με την εφαρμογή των διατάξεών αυτών εγώ προηγούμαι έναντι αρκετών Συναδέλφων που μετατέθηκαν στην συγκεκριμένη Υπηρεσία, έχω καταφανέστατα αδικηθεί και έχει γίνει διάκριση σε βάρος μου με τις συγκεκριμένες ενέργειες με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθώ στις μεταθέσεις για την Υπηρεσία του Λιμένα Ηγουμενίτσας.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους ενίσταμαι κατά της υπ’ αρίθμ.8262 Φ.202.3 /08-02-2007 Απόφασης Α.Π.Σ και κατά της απόφασης του 01/2007 πρακτικού του Συμβουλίου μεταθέσεων Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών και ζητώ όπως Επανεξεταστεί το Αίτημά μου και μετατεθώ στην Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας.
 Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και όπως μου απαντήσετε εγγράφως.
 
Ο
Αιτών
                                                                                
                                                                    
                                                        
                                                                                                 ......................   ......................
          
                                                                                                             ............................
 
 .
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
                                                                                                     
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις