Ημερομηνία27-01-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ( ΆΔΕΙΕΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Κ.Λ.Π )

  
   Σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους για το τι ισχύει από πλευράς δικαιωμάτων για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που εκλέγονται στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( άδειες –μεταθέσεις κ.λ.π. ) σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν πλέον οι διατάξεις του Νόμου 3463 του 2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » και συγκεκριμένα του άρθρου 139 « Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα » σε συνδυασμό την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Νόμου 3511 « Αναδιοργάνωση του Π.Σ. αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις ».  
 Από την διάταξη του άρθρου 23 του Νόμου 3511 προκύπτει ότι για όσους εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων δεν δικαιούνται μετάθεση για τον τόπο που εκλέχθηκαν και δεν έχουν το αμετάθετο από τον τόπο που υπηρετούν έναν αυτός συμπίπτει να είναι και ο τόπος που εκλέχθηκαν.   
  
Παρακάτω ακολουθούν με την σειρά 2 σελίδες του Νόμου 3463 ( η δεύτερη είναι το άρθρο 139 και 140 ) και στην συνέχεια 2 σελίδες του Νόμου 3511 ( η δεύτερη είναι το άρθρο 23 ) .
ΝΟΜΟΣ  3463
ΝΟΜΟΣ  3511


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις