Ημερομηνία22-10-2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Απάντηση στο ερώτημα:
 
Αγαπητέ συνάδελφε σχετικά με τη χορήγηση της 9μηνης ειδικής άδειας ανατροφής τέκνου μετ` αποδοχών, στον πατέρα υπάλληλο και την αναφορά σου σε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από την οποία φαίνεται να απορρέει ότι η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται και στους άνδρες πυροσβεστικούς υπαλλήλους η Ε.Α.Κ.Π. έχει να αναφέρει τα εξής:
  •          Η παράταξή μας έχει τοποθετηθεί για το εν λόγω θέμα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήματα συναδέλφων στις 08-09-2007 και στις 13-03-2010 (βλέπε στην ενότητα «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις» στην αρχική σελίδα του site).
  •          Οι απαντήσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί αντιδεοντολογικά και κατά παράβαση των σχετικής νομοθεσίας χωρίς να αναφέρεται η πηγή προέλευσης τους και την έγκριση των στελεχών της παράταξής μας και από άλλα site, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το site από το οποίο άντλησες την απόφαση του δικαστηρίου που μας επισυνάπτεις.
  •          Στην εν λόγω απόφαση του εφετείου δεν λαμβάνεται υπόψη ο Ν. 3511/2006 που αποτελεί τον νέο ιδρυτικό νόμο του Πυροσβεστικού Σώματος,
Με βάση τα παραπάνω η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υποβληθεί από μέρους σου ερώτημα προς τη διοίκησή σου για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ανατροφής τέκνου, αναφέροντας και επισυνάπτοντας παράλληλα την απόφαση του δικαστηρίου, γνήσιο επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας θα φροντίσεις να έχεις στην κατοχή σου.
Όταν θα λάβεις την απάντηση της Διοίκησης θα επικοινωνήσεις μαζί μας, προκειμένου να μας αποστείλεις όλη τη σχετική αλληλογραφία, για να προβούμε σε περεταίρω ενέργειες.
Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία και σου παραθέτουμε το ανάλογο υπόδειγμα αναφοράς.
.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 
 
 Δ.Υ.                                                                                                       …../…../2 010
                                         
 
 
                                                     Ο
               ………( …… ) ……………….. ………………….. του ………………..
 
 
                                                    Προς
                                            Την Διοίκηση του
                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ   
             
ΘΕΜΑ : «Γονική άδεια ανατροφής τέκνου».
 
Σχετ. : (Αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του Ε΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
 
Έχοντας υπόψη μου την παραπάνω σχετική έχω να σας αναφέρω τα εξής:
Με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνεται υπάλληλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου με βαθμό Αρχιπυροσβέστη, που αιτήθηκε τη χορήγηση της ειδικής άδειας διαρκείας εννέα (9) μηνών μετ` αποδοχών για την ανατροφή της θυγατέρας του που γεννήθηκε στις 19.2.2008, όπως ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 53 (παρ. 2 εδαφ. β`) του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α΄ 26).
Επίσης με τη συγκεκριμένη απόφαση ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης του υπαλλήλου να ικανοποιήσει το αίτημα του, η οποία εκδηλώθηκε με την υπ` αριθμ. 35136/Φ.Α.14924/30.6.2008 απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού, Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Υ. Σάμου αρ. πρωτ. 3447/ Φ.Α.14924/14.7.2008).
Επιπλέον απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του Ελληνικού Δημοσίου, ότι η προσβαλλόμενη άρνηση της Διοίκησης υπαγορεύεται από λόγους εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και από λόγους δημοσίου συμφέροντος και βρίσκεται εντός των ορίων της αρχής της χρηστής διοίκησης, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανθρώπινο δυναμικό και των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες επιβάλλουν τη μη χορήγηση άδειας τόσο μακράς διάρκειας (εννέα μηνών), για την ανατροφή τέκνου στους άνδρες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που στελεχώνουν κατά
συντριπτική πλειοψηφία το Πυροσβεστικό Σώμα.
Η απόφαση στηρίχθηκε στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνάρτηση με τις αρχές και τις οδηγίες του κοινοτικού δικαίου, που δικαιώνουν τον υπάλληλο του Π.Σ. στη βάση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συνθήκες εργασίας,  της αρχής της εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, όπως και της προστασίας της οικογένειας.
Εν συνεχεία η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση για τη διενέργεια των νομίμων ενεργειών (χορήγηση της εν λόγω άδειας).
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εντός των νόμιμων χρονικών ορίων, αν δικαιούμαι την άδεια ανατροφής τέκνου, που προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να αιτηθώ τη χορήγησή της.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
                                                                                                      ………………..       
                                                                                                            ……/στης
 
 
            
Συνημμένα σας υποβάλω:
1)       Την υπ.αριθμ. …………… απόφαση του Ε΄ τμήματος του διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
2)       Την …………..ληξιαρχική πράξη γέννησης, από την οποία προκύπτει η γέννηση της θυγατρός μου στις .. - .. – 20..
3)       Βεβαίωση της συζύγου μου με την οποία βεβαιώνεται ότι απασχολείται στην επιχείρησή του ………………… με πλήρες ωράριο.
4)       Υπεύθυνη δήλωση της συζύγου μου με την οποία δηλώνεται ότι δεν
κάνει χρήση της γονικής άδειας ανατροφής ανήλικου τέκνου.


 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις