Ημερομηνία26-05-2008
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

                                    ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                            ΤΜΗΜΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
.
                                                         Α   Ι  Τ  Η  Σ  Η
.
Μιχαήλ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου, υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώματος (Αρχιπυροσβέστη ήδη Πυρονόμου με ΑΜ 7943), κατοίκου Λαμίας και ήδη Αθηνών (Α' Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, Μουρούζη 4).
                                                                        ΚΑΤΑ
      Του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
  1.Της με αριθμό πρωτοκόλλου 18900 Φ. 202. 3 από 10.6.1998 Απόφασης
     Αρχηγού   Πυροσβεστικού   Σώματος   με   θέμα   «Κοινοποίηση   μεταθέσεων
      Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών έτους   1998» κατά το
     σκέλος αυτής που με αφορά.
  2. Του με αριθμό 4/1998 Πρακτικού του Συμβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόμων,
      Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά το
      σκέλος που με αφορά.
  3. Της με αριθμό πρωτοκόλλου 28159 Φ.Α. 7943 από 30.7.1998 Απόφασης
       Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
  4.  Κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης
       πράξης ή παράλειψης.
                                                                                  ------------------------------------------
     Με την πρώτη των προσβαλλόμενων πράξεων, της οποίας έλαβα γνώση στις 25.6.1998, οπότε και αυτή αναρτήθηκε ως Ημερήσια Διαταγή στον Πυροσβεστικό Σταθμό Λαμίας όπου υπηρετούσα και η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της δεύτερης των προσβαλλόμενων, μετατίθεμαι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, όπου υπηρετούσα, στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) Αττικής. Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη παραθέτει ως κοινή για όλους τους υπό κεφάλαιο Α
                                                                    -  2  -
 μετατιθέμενους αιτιολογία τα εξής : «Μεταθέτουμε τους παρακάτω ... επειδή συμπλήρωσαν 8 συνεχή έτη παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν και υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων, που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ' αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου Π και της παρ. 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 170/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει....»
    Η μετάθεση μου εκτελέστηκε με την χορήγηση την 1.8.1998 του σχετικού φύλλου πορείας, το οποίο παρέλαβα με τη ρητή επιφύλαξη μου.
    Ήδη με την παρούσα ζητώ την ακύρωση της διοικητικής πράξης μετάθεσης μου όπως αυτή έχει διαληφθεί στις προσβαλλόμενες πράξεις της Διοικήσεως για παράβαση νόμου και ειδικότερα :
     1.   Οι προσβαλλόμενες πράξεις κατά το περιεχόμενο της, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, δεν είναι πλήρως αιτιολογημένες, όπως απαιτούν οι διατάξεις του   Π.Δ/τος   170/1996   «Κανονισμός   ....   μεταθέσεων   του   πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει, γιατί δεν προκύπτει από αυτές ή τα περιεχόμενα ή έστω μνημονευόμενα σε αυτές έγγραφα στοιχεία ότι είχα σειρά μετάθεσης, δεδομένου ότι δεν απαριθμούνται ονομαστικώς οι υπάλληλοι   που   υπέβαλαν   παραδεκτώς   αιτήσεις   να   υπηρετήσουν   στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, οι ήδη υπηρετούντες με ισόχρονη παραμονή σε αυτή υπάλληλοι και τα μόρια που συγκέντρωνε ο καθένας ώστε από τη σχετική σύγκριση να προκύπτει ότι είχα σειρά μετάθεσης. Συνεπώς, οι προσβαλλόμενες πράξεις, οι οποίες είναι δυσμενείς για εμένα, δεδομένου ότι κατά τις οικείες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχω δηλώσει ως τόπο συμφερόντων μου την πόλη της Λαμίας, ως μη επαρκώς αιτιολογημένες δεν είναι νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν.
         2.    Με την από 10.4.1998 αναφορά μου προς την Διοίκηση μου, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1185, ανέφερα ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,    συμπλήρωνα   τον   απαιτούμενο   χρόνο   παραμονής   μου    στην
 
                                                                        -3-
 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας και ότι πρέπει να υποβάλω αίτηση μετάθεσης και δήλωνα ότι εφόσον συντρέχουν λόγοι μετάθεσης μου «επιθυμώ να μετατεθώ στην Π.Υ. Α/Δ Τανάγρας». Επί της αναφοράς μου αυτής, στην οποία διατυπωνόταν υπό μορφή αιτήματος μου η επιθυμία μου να μετατεθώ στην ανωτέρω Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αεροδρομίου Τανάγρας, ουδέποτε έλαβα απάντηση από τη Διοίκηση ή αυτή (η αναφορά) εισήχθη στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων για λήψη αποφάσεως. Αντί γι' αυτό, εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις.
     Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 18901 Φ.202.3. από 10.6.1998 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετατίθενται στην προαναφερόμενη Π.Υ. Α/Δ Τανάγρας υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ομοιόβαθμοί μου, οι οποίοι δεν έχουν τόπο συμφερόντων τους την Τανάγρα (όπως και εγώ), οι οποίοι όμως είχαν λιγότερα μόρια από αυτά που είχα εγώ (437) και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι ……………………. Πυρονόμος ΑΜ: ….. και ………………., Αρχιπυροσβέστης ΑΜ : ….., οι οποίοι είχαν αντιστοίχως 413 και 345 μόρια, μολονότι υφίσταται ρητή διάταξη νόμου (παραγρ. 4 άρθρο 11 του Π.Δ/τος 170/1996) που ορίζει ότι εφόσον υφίστανται κενές θέσεις σε υπηρεσία, αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης για την υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν.
      Κατά συνέπεια, εφόσον είχα υποβάλει νομίμως αίτηση μετάθεσης για την Π.Υ. Α/Δ Τανάγρας, στην οποία υπήρχαν υπηρεσιακά κενά προς κάλυψη, σύμφωνα με τους πίνακες κενών θέσεων που είχαν κοινοποιηθεί προς τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4476 Φ.202.2 από 6.2.1998 Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, και υπερτερούσα έναντι άλλων υπαλλήλων ως προς τα μόρια, έπρεπε να μετατεθώ στην ανωτέρω υπηρεσία και κατά συνέπεια η Διοίκηση με τις προσβαλλόμενες πράξεις παραβίασε το νόμο. και έτσι αυτές πρέπει να ακυρωθούν.
     Με το αυτό ως άνω σκεπτικό, υπέβαλα την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2507 Φ.Α.7943 από 3.7.1998 ένσταση μου κατά της πρώτης των προσβαλλόμενων
                                                                  - 4 -
πράξεων. Επί της ενστάσεως μου αυτής ουδέποτε έλαβα απάντηση, ούτε αυτή εισήχθη στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων κατωτέρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η παράβαση νόμου και να τροποποιηθεί με τη μετάθεση μου στην Π.Υ. Α/Δ Τανάγρας η δεύτερη των προσβαλλόμενων πράξεων και εν συνεχεία με το αυτό περιεχόμενο η πρώτη εξ αυτών.
          3.        Είμαι εκλεγμένο μέλος της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εδρεύει στη Λαμία με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», η οποία αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 76/1998 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου αυτού στις 11.5.1998 με αύξοντα αριθμό 21.
      Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 150/1998, που τροποποίησε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 170/1996 (Κανονισμός μεταθέσεων), ρητά ορίζει ότι «... Τα αιρετά μέλη των Συμβονλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των διοικητικών Συμβουλίων των Σννόικαλιστικών Οργανώσεων που λειτουργούν για το Πυροσβεστικό προσωπικό, εφόσον επιθυμούν υπηρετούν για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων».
       Στις 7.7.1998 υπέβαλα προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων κατωτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος την με αριθμό πρωτοκόλλου 28159 αναφορά μου, με την οποία ανέφερα ότι έχω εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης, γεγονός ήδη γνωστό στη Διοίκηση, και ζητούσα την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Επί της αναφοράς μου αυτής ουδεμία απάντηση έλαβα, αντιθέτως δε, η μετάθεση μου εκτελέστηκε.
       Με την τρίτη προσβαλλόμενη πράξη, η οποία απευθύνεται προς την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας, η Διοίκηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα μου για εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του Π.Δ/τος 150/1998 με την αιτιολογία ότι « ... η αναφερόμενη
                                                                 - 5 -
συνδικαλιστική οργάνωση δεν ανήκει σε δευτεροβάθμια μέλος τριτοβάθμιας οργάνωσης, όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982, αφού η δευτεροβάθμια οργάνωση ΠΟΕΥΠΣ (σημ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) δεν έχει «συνταχθεί» (σημ. προφανώς εννοείται «συσταθεί»).»
    Η ανωτέρω πράξη στερείται νομιμότητας για το λόγο ότι αναζητεί έρεισμα στις γενικές διατάξεις περί προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, οι οποίες δεν έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία ρυθμίζεται αποκλειστικώς και μόνο από την προαναφερθείσα διάταξη του Π.Δ/τος 150/1998, με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των προστατευομένων προσώπων στο σύνολο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που λειτουργούν για το Πυροσβεστικό προσωπικό χωρίς άλλη προϋπόθεση παρά μόνο εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο μετατιθέμενο υπάλληλο. Ειδικότερα δε, δεν τίθεται από την προαναφερθείσα διάταξη ως προϋπόθεση της εφαρμογής της η ύπαρξη Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης μέλους Τριτοβάθμιας, η οποία αφενός μεν κατά τον χρόνο της μεταθέσεώς μου και της έκδοσης του Π.Δ/τος 150/1998 δεν υφίστατο, αφετέρου δεν είναι γνωστό εάν και πότε θα συσταθεί. Η μη ύπαρξη Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης ήταν γνωστή στη Διοίκηση κατά τον χρόνο έκδοσης του ανωτέρω Π.Δ/τος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λογικό να τίθενται με νόμο προϋποθέσεις, οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης αυτού δεν υφίστανται, ούτε η δημιουργία των προϋποθέσεων αυτών (Δευτεροβάθμια Οργάνωση μέλος Τριτοβάθμιας) εξαρτάται από τη βούληση της Διοίκησης, ώστε να μπορούσε να υποστηριχθεί ότι με ενέργειες της Διοίκησης θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου η τρίτη των προσβαλλόμενων πράξη είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.
     Η παρούσα αίτηση μου είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη.
     Ήδη κατεβλήθησαν τα τέλη και τα παράβολα που προβλέπει ο νόμος.
    Πληρεξούσιο και αντίκλητο μου διορίζω τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Δ. Πενταγιώτη, Κοδριγκτώνος αρ. 18, τηλ. 8825145, 8252477.
                                                                 -  6  -
 
                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                                      ΖΗΤΩ
Την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων.
Την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαστικά μου έξοδα.
.
                                                                                            Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1998
.
                                                                                              Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                         Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                                                                          ΚΟΔΡ1ΓΚΤΟΝΟΣ 18 - 112 57 ΑΘΗΝΑ
                                                                                          ΤΗΛ./ΡΑΧ: 88.25.145 - 82.Ϊ2.477
                                                                                         ΑΦΜ 26961267 - ΔΟΥ ΙΑ ΛΘΗΝΟΝ
 
 
 
 
 
  Δέκα πέντε μέρες μετά την κάταθεση της προσφυγής και συγκεκριμμένα στις   8 -10- 1998  με την υπ. αρ.ιθμ. πρωτ. 39283  απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων και πριν εκδικαστεί η υπόθεση  αυτή  στο διοικητικό εφετείο εκδίδεται απόφαση για μετάθεση από την Αθήνα στην Λαμία.
 Ο λόγος προφανής γιατί  ήταν  στο σύνολο τους όλες οι υπηρεσιακές ενέργειες με ευθύνη του Α.Π.Σ. και του υπηρεσιακού συμβουλίου παράνομες προκειμένου να πετύχουν τον αντικειμενικό στόχο, δηλάδη την εξουδετέρωση του συνδικαλιστή με τον να τον εκτοπίσουν εκτός της περιφέρειας όπου εκλέγονταν.    
  
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων