Ημερομηνία:10-09-2010
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Συντάκτης σχολίου
Καπούκης Δημήτρης
Συμβασιούχος Πυροσβέστης
.
.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
.
Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο πάνω στο οποίο γίνεται το σχόλιο: www.old.eakp.gr/pdf/img031.pdf


1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες», στην οποία συνιστώνται 2.000 επί θητεία οργανικές θέσεις.

Οι 2.000 αυτές θέσεις είναι οργανικές, δηλαδή αυτό είναι το ανώτατο όριο των θέσεων που προβλέπονται.
Πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των θέσεων αυτών.
Η προκήρυξη θέσεων (το πόσοι θα προσλαμβάνονται) καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη (παράγραφος 3)

2. Ως επικουρικοί Πυροσβέστες προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 5ετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται...

Έχουμε δηλαδή 5ετίες που ανανεώνονται.

3. …Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους…Για τα κωλύματα, τα λοιπά προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, καθώς και για τη διαπίστωση αυτών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα, πλην αυτών που αναφέρονται στις γραπτές εξετάσεις και την προφορική συνέντευξη.

Αναφέροντας Έλληνες πολίτες εννοεί πως ο διαγωνισμός είναι ανοικτός, και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι (συμβασιούχοι και μη).
Η επιλογή θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).
Απαιτείται απολυτήριο Γυμνασίου.
Για τους πολίτες (μη συμβασιούχους) το όριο ηλικίας είναι το 29ο.
Για τους πολίτες (μη συμβασιούχους) δεν υπάρχουν γραπτά και συνέντευξη.
Για τους πολίτες (μη συμβασιούχους) υπάρχουν αγωνίσματα.
Για τους πολίτες (μη συμβασιούχους) υπάρχει όριο αναστήματος.
Για τους πολίτες (μη συμβασιούχους) υπάρχουν ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

4. Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτηρίου Γυμνασίου, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικών πυροσβεστών και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α και ε της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 όπως ισχύει σήμερα. Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, η προκήρυξη θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Τα κριτήρια μοριοδότησης πολιτών και συμβασιούχων είναι κοινά.
Τα μόρια που βαθμολογείται κάθε κριτήριο δεν καθορίζονται όμως σε αυτό το νόμο, αλλά με μεταγενέστερη απόφαση υπουργού.
Αυτό που στην ουσία πριμοδοτεί (προσθέτει μόρια) στους συμβασιούχους είναι το κριτήριο της προϋπηρεσίας.
Όπως προανέφερα, το πώς δεν καθορίζεται στο νόμο αυτό.
Πως όμως μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ότι θα επιτύχει στην προκήρυξη;
Θα δώσω ένα παράδειγμα:

• Πολίτης με βαθμό απολυτηρίου 19, κάτοχος άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις.
• Συμβασιούχος με βαθμό απολυτηρίου 11, δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, δεν είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης, δεν υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις.
Ως μοναδικό προσόν έχει την προϋπηρεσία 32 μήνες.

Ερώτημα:
Οι 32 μήνες προϋπηρεσία που έχει, θα μοριοδοτηθούν τόσο που να του δώσουν τα ανάλογα μόρια για να προηγηθεί του πολίτη που προανέφερα;

5. «…και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α και ε της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 όπως ισχύει σήμερα»

Το εδάφιο α, αναφέρεται στους «πολύτεκνους και στα τέκνα τους».
Εδάφιο ε, στο νόμο 1481/1984 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 42, δεν υπάρχει.
Πιθανολογώ πως έγινε τυπογραφικό λάθος και αναφέρεται στο εδάφιο δ, που αναφέρεται σε «τέκνα ή εν χηρεία συζύγους προσωπικού που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας της υπηρεσίας».

6. Κατ’ εξαίρεση ως επικουρικοί πυροσβέστες μπορούν να προσληφθούν και εποχικοί πυροσβέστες που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2007 έως και 2010.

Όσοι είναι εν ενεργεία συμβασιούχοι, ηλικίας μέχρι 45 ετών και προσλήφθηκαν μέχρι και το 2007.
Δεν εμπίπτουν όλοι όσοι προσλήφθηκαν τα έτη 2008 ή 2009, ασχέτως ηλικίας.
Δηλαδή τίθεται παράλληλα θέμα προϋπηρεσίας τουλάχιστον 4 αντιπυρικών περιόδων (2007, 2008, 2009, 2010)

7. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυτών αυξάνεται μέχρι και του 49ου έτους, εφόσον για κάθε επιπλέον έτος ηλικίας έχουν εργασθεί σε μια αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.

Δηλαδή,
• όποιος είναι 46 ετών πρέπει να έχει εργασθεί και την αντιπυρική του 2006.
• όποιος είναι 47 ετών πρέπει να έχει εργασθεί και την αντιπυρική του 2005.
• όποιος είναι 48 ετών πρέπει να έχει εργασθεί και την αντιπυρική του 2004.
• όποιος είναι 49 ετών πρέπει να έχει εργασθεί και την αντιπυρική του 2003.

8. Για την πρόσληψη αυτών (σ.σ της κατηγορίας των συμβασιούχων πυροσβεστών) δεν απαιτείται η υποβολή τους σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Δεν χρειάζεται επεξήγηση.

9. Οι κυρωμένοι πίνακες επιτυχόντων που αφορούν υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες ισχύουν για τρία έτη.

Δεν θα γίνει πρόσληψη του συνόλου της κατηγορίας των συμβασιούχων πυροσβεστών άμεσα.
Θα δημιουργηθεί μια λίστα (επετηρίδα) που θα ισχύει για τρία χρόνια.
Κανείς όμως δεν εξασφαλίζει πως όσοι είναι στη λίστα, εντός 3 ετών υποχρεωτικά θα έχουν προσληφθεί.
Πουθενά δεν αναφέρεται υποχρέωση πρόσληψης εντός 3 ετών.
Δηλαδή μπορεί να είναι «επιτυχόντες αλλά μη προσληφθέντες».

10. Οι επικουρικοί πυροσβέστες ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας. Επίσης διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Μετά τη δεύτερη ταχύτητα προσωπικού (εποχικοί) δημιουργείται και η τρίτη ταχύτητα προσωπικού στο Π.Σ!!!

11. Μετά την αποφοίτηση τους, τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

Που πήγε η εντοπιότητα, ο τόπος συμφερόντων, η οικογενειακή συνοχή;
Φανταστείτε συνάδελφο, 49 ετών με 2 παιδιά, σύζυγο που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή αγρότισσα, με δάνειο για πρώτη κατοικία, με τόπο κατοικίας την Κρήτη να τοποθετείται στην Αλεξανδρούπολη.
Τα σχόλια δικά σας.

12. Η ανανέωση της θητείας των Επικουρικών Πυροσβεστών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται μετά από αίτηση τους η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν την συμπλήρωση της 5ετίας εφόσον κριθούν ικανοί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Πυροσβεστών.

Δεν χρειάζεται επεξήγηση.

13. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Επικουρικού Πυροσβέστη, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μια από τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς».

Επικουρικός Πυροσβέστης, κατά το τέλος της 5ετιας που θα είναι ετών 54, εμφανίζει πρόβλημα υγείας, κάτι απόλυτα αναμενόμενο για την ηλικία του.
Είναι αυτός που προανέφερα : προσλήφθηκε 49 ετών με 2 παιδιά, σύζυγο που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή αγρότισσα, με δάνειο για κατοικία, με τόπο κατοικίας την Κρήτη και τοποθετήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.
Ξεσπιτώθηκε, άλλαξε εκ βάθρων η ζωή του, ξεπούλησε το σπίτι στην Κρήτη (δεν μπορούσε ταυτόχρονα να πληρώνει δάνειο στην Κρήτη και νοίκι στην Αλεξανδρούπολη), τα παιδιά του απομακρύνθηκαν από συγγενείς, συμμαθητές και φίλους που είχαν εκεί που γεννήθηκαν και ζούσαν πριν την πρόσληψη του πατέρα, η σύζυγος παράτησε τη δουλειά ή τα χωράφια για να ακολουθήσει τον σύζυγο.
Και στα 54 του χρόνια ο συνάδελφος κρίνεται μη ικανός λόγω υγείας, για την ανανέωση της 5ετούς θητείας.
Τα σχόλια δικά σας.
Να λοιπόν η διαφορά του επί θητεία με το μόνιμο υπαλλήλου.
Ο μόνιμος θα τοποθετηθεί σε ελαφρά υπηρεσία ενώ του επί θητεία δεν θα ανανεωθεί η 5ετία.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

14. Επικουρικοί Πυροσβέστες, απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, υπό τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Η καλλίτερη απάντηση σε όσους υποστήριζαν πως θα γίνουν πυροσβέστες όσοι έχουν ηλικία 49 ετών, με Δημοτικό ή Γυμνάσιο.
Τι έχουν να πουν τώρα;

Μπορεί να γίνει μόνιμος πυροσβέστης αυτός που έχει απολυτήριο Λυκείου και που όταν λήγει η 5ετία θα είναι μέχρι 40 ετών.
Όμως δεν μπορεί να ενταχθεί στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, αυτός που ήταν επιτυχών στην προκήρυξη, μπήκε στη λίστα επιτυχόντων και είχε ηλικία 33 ετών. Εάν αυτός τελικά προσληφθεί σαν επικουρικός μετά από 3 χρόνια θα είναι 36 ετών. Στο τέλος της 5ετιας θα έχει ηλικία 41 ετών με συνέπεια να μην μπορεί να ενταχθεί στο Π.Σ. ως μόνιμος πυροσβέστης.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ


* Οι έχοντες ηλικία πάνω από 49 έτη.
* Όσοι προσελήφθησαν το 2008 και το 2009.
* Όσοι δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.
* Όσοι είναι 46 ετών και προσελήφθησαν το 2007 και μετά.
* Όσοι είναι 47 ετών και προσελήφθησαν το 2006 και μετά.
* Όσοι είναι 48 ετών και προσελήφθησαν το 2005 και μετά.
* Όσοι είναι 49 ετών και προσελήφθησαν το 2004 και μετά.


Αυτή είναι η επεξεργασία που έκανα στα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Αναρωτηθείτε συνάδελφοι, ποιοι σας έταζαν, τι σας έταζαν και γιατί σας έταζαν.

Τι σχέση έχει το σχέδιο νόμου με το πολυδιαφημισμένο πόρισμα της επιτροπής.
Αναρωτηθείτε συνάδελφοι, για τον χρόνο που βγήκε το «πόρισμα της επιτροπής» και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.
Αναρωτηθείτε συνάδελφοι, ποιοι και γιατί το κρατούσαν κρυφό και δεν δημοσιοποιούσαν το σχέδιο νόμου.
Βγάλτε επιτέλους τα συμπεράσματα σας.
Αναρωτηθείτε τι ρόλο παίζουν τα διάφορα παπαγαλάκια, οι επιλεκτικές διαρροές, τα καλά και συμφέροντα που κατά καιρούς γράφονταν δεξιά κι αριστερά.
Αναρωτηθείτε συνάδελφοι, ποιοι και γιατί παζάρευαν εν κρυπτώ την «αποκατάσταση» 2.000 – 3.000 από τους 5.416 συναδέλφους που είμαστε.
Αναρωτηθείτε ποιοί και γιατί συμφώνησαν στον αποκλεισμό συναδέλφων.
Αναρωτηθείτε ποιοί με τη σιωπή τους πρόσφεραν απλόχερη βοήθεια για τον αποκλεισμό συναδέλφων.
Καταδικάστε όλους αυτούς που εν γνώσει τους κρατούσαν τον κλάδο μας μακριά από δυναμικές και διεκδικητικές κινητοποιήσεις όλους αυτούς τους μήνες και χρόνια.
Καταδικάστε όσους συμβιβάζονται με λύσεις που δεν αρμόζουν στον κλάδο μας.
Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς όρους και προϋποθέσεις για το σύνολο των συναδέλφων
.
  


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αλλων Συνδικαλιστικών Φορέων