ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρίθμ. 86 /2005

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο προηγούμενο φύλο είχε γραφτεί σχετικό σημείωμα για τις τροποποιήσεις που έγιναν επί του Κανονισμού Μεταθέσεων με το Π.Δ. 86/2005. Στο παρόν φύλλο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις που έγιναν κατ' άρθρο.

Η Ε.Α.Κ.Π και η Ένωση Στερεάς Ελλάδας ουσιαστικά έδωσαν την μάχη για την προώθηση των τροποποιήσεων του Κανονισμού υποβάλλοντας ολοκληρωμένες τροποποιητικές προτάσεις κατ' άρθρο για τον κανονισμό μεταθέσεων.

Πάλεψαν επί δύο χρόνια με επιμονή για την κατάργηση του Π.Δ. 145/2002 και την χορήγηση του δικαιώματος για αλλαγή τόπου συμφερόντων για τις σειρές που δεν το είχαν και έφεραν το θέμα δύο φορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ασκώντας πίεση συνεχώς και για πάνω από ένα χρόνο για την άμεση προώθηση του σχεδίου του Π.Δ.

Αν και δεν υιοθετήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων από την επιτροπή του Α.Π.Σ. το γεγονός ότι καταργείται η πιο αναξιοκρατική και αντεργατική διάταξη του που εμπεριείχε η παρ. 1 ( γ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 145 / 2002, είναι επιτυχία.

Ουσιαστικές αλλαγές δεν γίνονται με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις εκτός των δύο προαναφερόμενων και το αρνητικό γεγονός ότι ο κανονισμός έχει πλέον εφαρμογή μέχρι τον βαθμό του Επιπυραγού αφού εξαιρεί πλήρως τους Αντ/ρχους.

Όσον αφορά όμως το δικαίωμα των νέων συναδέλφων για αλλαγή τόπου συμφερόντων θα παραμείνει κενό γράμμα εάν δεν γίνουν προσλήψεις αφού είναι δεσμευτική προϋπόθεση αυτό.

Φυσικά αυτό δίνει ακόμη μία δυνατότητα στις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π. μέσω των εκπροσώπων τους στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων να ασκούν ρουσφετολογική τακτική σπάζοντας το αμετάθετο για όσους συναδέλφους θεωρούνται ημέτεροι, δίνοντας τους παράνομες μακροχρόνιες αποσπάσεις.

Ακριβώς εκεί είναι και το πρόβλημα συνάδελφοι ότι οι όποιες κατακτήσεις του κλάδου και τα εργασιακά μας δικαιώματα απειλούνται από την παραγοντίστική και συμβιβαστική τακτική των παρατάξεων αυτών που δυστυχώς με την δική σας ψήφο και ανοχή συνεχίζουν ανενόχλητοι το ξεπούλημα των όποιων δικαιωμάτων μας απέμειναν.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Π.Δ. 86/2005

ΑΡΘΡΟ 1

Παράγραφος 1

Το άρθρο 11 του 170/96 και η παρ. 2 του άρθρου αυτού γίνεται ξεχωριστό πλέον άρθρο 10Α «Πόλη Συμφερόντων».

- Με τις διατάξεις αυτού δίνεται το δικαίωμα στις σειρές από την 66η, 67η 68η άπαξ για αλλαγή τόπου συμφερόντων το οποίο θα το δηλώσουν μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση του παρόντος και για όσους θα προσλαμβάνονται από εδώ και στο εξής το οποίο θα το δηλώνουν έναν μήνα πριν την έξοδο τους από την σχολή .

- Δίνεται το δικαίωμα στις σειρές από την 62η μέχρι 65η να δηλώσουν για ακόμη μία φορά άπαξ αλλαγή τόπου συμφερόντων εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος .

Παράγραφος 3

- Με την τροποποίηση στο άρθρο 11 της παρ. 5 (παλαιά 6 ) εκτός των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου, Κρήτης προστίθενται και τα νησιά που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις (για όσους μετατίθενται εκεί παρά την θέληση τους να επιστρέφουν μετά από έναν χρόνο στις υπηρεσίες τους).

Παράγραφος 4

Μετά το άρθρο 11 του Π.Δ. 170/96 προστίθεται άρθρο 11 Α στο άρθρο αυτό στην παρ. 1

ρυθμίζεται πότε μετακινούνται οι συνάδελφοι από την 62η σειρά και πάνω προς τις πόλεις συμφερόντων τους που έχουν δηλώσει.

Μετατίθενται μόνον όταν στην υπηρεσία που επιθυμούν να πάνε έχει προκύψει πραγματικό κενό και έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβεστών στην υπηρεσία από την οποία επιθυμούν να μετακινηθούν.

ΑΡΘΡΟ 2:

Το πρώτο εδάφ. του άρθρου 13 «Μεταθέσεις λόγω Σπουδών» του Π.Δ 170/96 τροποποιείται και δίνεται η δυνατότητα για μετάθεση λόγω σπουδών και για μέλος της οικογένειάς του υπαλλήλου και όχι μόνο για τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 3:

Το άρθρο 14 του Π.Δ. 170/96 «Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου» αντικαθίσταται και προστίθεται στα ποινικά αδικήματα και το αδίκημα του εμπρησμού με πρόθεση.

ΑΡΘΡΟ 4:

Στο άρθρο 15 του Π.Δ. 170/96 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις και την συνυπηρέτηση όπως:

Παράγραφος 1

Ότι προκειμένου για αμοιβαία μετάθεση θεωρούνται ότι είναι από τον ίδιο πίνακα κατάταξης οι επιτυχόντες με τον Πίνακα Γ΄ που στην συνέχεια απόκτησαν υπηρεσιακό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με τους επιτυχόντες με τον πίνακα Δ΄.

Επίσης ότι όταν θα εγκρίνεται η αμοιβαία μετάθεση αυτόματα θα αλλάζει και ο τόπος συμφερόντων.

Παράγραφος 3

Προκειμένου για συνυπηρέτηση υπάλληλου με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από την πλευρά της υπηρεσίας της ή του συζύγου η συνυπηρέτηση.

Παράγραφος 4

Ότι όταν υπάλληλος έχει σύζυγο πυροσβέστη, λιμενικό, αστυνομικό, η στρατιωτικό και είναι κατώτερος ή νεότερος έχει δικαίωμα συνυπηρέτησης και μετακινείται προς τον τόπο που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

ΑΡΘΡΟ 5:

Τροποποιεί το άρθρο 17 του Π.Δ. 170/96 «Τοποθετήσεις των εξερχόμενων από την Πυροσβεστική Ακαδημία».

Παράγραφος 2

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 17 όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 122 /2001 για την σχολή Αρχ/στων και θα ισχύει για όλες τις σειρές από την 62η και μετά σε σχέση με την διετία, την τοποθέτηση στις υπηρεσίες κ.λ.π. και ότι θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του κανονισμού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 15 Οκτωβρίου αντί της 31 Αυγούστου που ίσχυε.

Παράγραφος 3

Καταργεί την παρ. 4 του άρθρου 17 σχετικά με τους περιορισμούς που υπήρχαν για τους Ανθ/γους όσον αφορά την τοποθέτηση τους στο Αρχηγείο, τις Περιφερειακές Διοικήσεις κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 6

Παράγραφος 1

Τροποποιεί την παρ. 2α του άρθρου 18 «Κριτήρια μεταθέσεων», δίνοντας ένα μόριο επιπλέον για κάθε μήνα σε όσους έχουν υπηρετήσει σε νησιωτικές υπηρεσίες που ανήκουν σε Ηπειρωτικές Περιφερειακές διοικήσεις.

Παράγραφος 2

Το εδάφ. γ της Παρ. 2 του άρθρου 18 τροποποιεί τον υπολογισμό των μορίων σε σχέση με τις αποστάσεις στην υποπερίπτωση 5 και από 501 - και άνω γίνεται από 501 μέχρι 700 χιλ. και προσθέτει υποπερίπτωση 6 από 701 και άνω 100 μόρια.

Και στην ίδια παρ. αντικαθιστά τη λέξη τμήματα με την λέξη σχολές όταν αναφέρετε στις τοποθετήσεις των Αρχ/στων και Ανθ/γων μετά την έξοδο τους από αυτές.

ΑΡΘΡΟ 7

Τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 19 εκεί όπου αναφέρεται ποιοι υποβάλουν αίτηση μετά την κοινοποίηση των πινάκων, προσθέτοντας την φράση «που έχουν καταταγεί μέχρι και το έτος 1995». Δηλαδή δεν υποβάλουν αίτηση μετάθεσης οι συνάδελφοι από την 62η σειρά και πάνω. Η υπηρεσία τους μεταθέτει από μόνη της χωρίς αίτηση σύμφωνα με την δήλωση τόπου συμφερόντων όταν υπάρξουν πραγματικά κενά.

Επίσης τροποποιεί το χρονικό όριο εκεί όπου αναφέρεται « εφόσον μέχρι 31Αυγούστου ... γίνεται 15 Οκτωβρίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Αναπροσαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 20 σχετικά με τις Αποσπάσεις χωρίς ουσιαστικές αλλαγές παρά μόνο ως προς ποιες περιπτώσεις μπορούν οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους να ξεπεράσουν το όριο τον 4 μηνών. Όταν ο υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 11, δηλαδή έχει μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία και έχει δικαίωμα να μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία ή στην υπηρεσία του μετά από 2 ή 1 χρόνο αντίστοιχα του δίνεται η δυνατότητα να αποσπάται μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις ή όταν αποσπάται για τις ανάγκες κάλυψης σχολών πυροσβεστών που πρόκειται να λειτουργήσουν παραρτήματα εκτός της έδρας λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 9

Παράγραφος 1

Τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 21 διευρύνοντας τις θέσεις που μπορεί ο Αρχηγός να μετακινεί αξιωματικούς σε τομείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Υφυπουργό, Γενικό Γραμματέα) ή ως ανθυπασπιστές σε τμήματα του Α.Π Σ. (Γενικού Επιθεωρητή, Διευθυντή Αρχηγείου).

Παράγραφος 2

Αντικαθιστά την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 21 όπου καθορίζετε το ποιος έχει την ευθύνη των μετακινήσεων για τους χαμηλόβαθμους μεταξύ των διοικήσεων, αφαιρώντας τις Ονομασίες των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς και γίνετε από μία διοίκηση σε άλλη.

ΑΡΘΡΟ 10

Παράγραφος 1

Τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 22 προσθέτοντας ότι εξαιρούνται των μεταθέσεων και των αποσπάσεων και όσοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του 2ου βαθμού.

Παράγραφος 2

Αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 22 και ρυθμίζει τα περί των μεταθέσεων των συνδικαλιστικών οργάνων προσθέτοντας ρυθμίσεις για τους περιφερειακούς αντιπροσώπους που εκλέγονται στην Ένωση Αξιωματικών.

Παράγραφος 3

Τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 22 και εξαιρεί πλέον τους Αντιπυράρχους από κάθε διάταξη του κανονισμού μεταθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

Παράγραφος 1

Τροποποιεί το άρθρο 23 « Τελικές μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις»

Καταργεί την παρ. 1 σχετική με τους Πλοηγούς, κυβερνήτες, μηχανικούς κ.λ.π.

Η παρ. 2 γίνεται παρ. 1 και προσθέτει εκτός της Π.Υ. Λαυρίου στις υπηρεσίες που δεν θεωρούνται ως ενιαία πόλη στον Νομό Αττικής τις: Αίγινας, Μεγάρων, Βιλίων.

Παράγραφος 3

Τροποποιεί την παρ. 4 που γίνεται πλέον παρ. 3 του άρθρου 23 και προσθέτει στις υπηρεσίες που μπορούν να δηλώσουν οι υπάλληλοι μόνιμη παραμονή και τα νησιά που ανήκουν σε Ηπειρωτικές Περιφερειακές Διοικήσεις Π.Χ. Σκύρος.

Παράγραφος 4

Προστίθεται για πρώτη φορά διάταξη που αναφέρεται στο καθεστώς μεταθέσεων των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από την Δασική Υπηρεσία όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 164/1999.

ΑΡΘΡΟ 12

Με το άρθρο 12 καταργείται η παρ.1γ' του άρθρου 2 του Π.Δ. 145/2002 που είχε προστεθεί ως παρ. 7 στο άρθρο 21 του 170/96. Με την διάταξη αυτή προβλέπονταν μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς έξοδα για το δημόσιο, χωρίς μόρια και χωρίς χρονικό περιθώριο με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διοικητή κάθε υπηρεσίας που είχε στην δικαιοδοσία του πυροσβεστικά κλιμάκια.