ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
αποτελεσματικής λειτουργίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ιδρύθηκε το 1995 με το ν. 2344/95 περί «Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας». ΣΤΟ Νόμο αυτό καθορίσθηκαν για πρώτη φορά, ο σκοπός, οι βασικές έννοιες πολιτικής Προστασίας και τα Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικής προστασίας σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
Με το Π.Δ.379/1997 περί «Οργάνωσης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» καθορίσθηκε η Αποστολή και η Διάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π.
Με το Ν.3013/2002 «περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας» επαναπροσδιορίσθηκε ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας, έννοιες και ορισμοί, το Δυναμικό και τα Μέσα Πολιτικής Προστασίας. Επανακαθορίσθηκαν επίσης τα Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας και οι αρμοδιότητες τους σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο.
Επειδή οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία στο Πυροσβεστικό Σώμα επικαλύπτονται απ' αυτές της Γ.Γ.Π.Π. που είναι σαφώς ευρύτερες, θα μπορούσε η τελευταία να οριοθετηθεί στα πλαίσια ενός Ενιαίου φορέα Πολιτικής Προστασίας που να συντονίζει τη δράση των επιμέρους φορέων - Υπηρεσιών - εθελοντών που έχουν σχέση με την Πολιτική Προστασία.
Έτσι με το διαχωρισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων κάθε εμπλεκόμενης Υπηρεσίας, να γίνονται εκ των προτέρων γνωστές οι δράσεις και τα όρια εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μη συσκοτίζεται η ουσία της Πολιτικής Προστασίας αλλά και η επιχειρησιακή θέση του Π.Σ. μέσα σ' αυτήν.
Παράλληλα, επιβάλλεται ο σαφής επαναπροσδιορισμός του Δυναμικού και των Μέσων της Πολιτικής Προστασίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. Απαιτείται η στελέχωσή της με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και όχι κατ΄ ανάγκη από προσωπικό συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Πολιτική Προστασία (Ενιαίος φορέας) ως Υπηρεσία (Γ.Γ.Π.Π.), πρέπει να έχει το συντονισμό των επιμέρους φορέων και να χωρίζεται σε τρεις κλάδους:
Τον κλάδο πρόληψης που να περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την εξάλειψη των παραγόντων που προκαλούν ή και πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους. Σαν τέτοιοι παράγοντες νοούνται ενδεικτικά:
Η προώθηση νομοθετικού έργου που έχει σχέση με την σύνταξη σχεδίων για την αντιμετώπιση κάθε φύσης καταστροφών και η άσκηση εποπτείας στις επιμέρους Υπηρεσίες - φορείς Πολιτικής Προστασίας:
Σε εγκρίσεις μελετών μείζονος σημασίας από πλευράς κοινωνικής ασφάλειας (τεχνικές, στατικές, περιβαλλοντικές, πυροπροστασίας κ.λ.π.),
Σε τακτικούς ελέγχους κατά το στάδιο υλοποίησης των παραπάνω μελετών και κατά την αποπεράτωση των έργων,
Στη χορήγηση πιστοποιητικών ασφάλειας μετά την αποπεράτωση των έργων με ανανέωση τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
Σε περιοδικούς ελέγχους των παλαιών κατασκευών και στην υποβολή προτάσεων για τη συντήρηση ή την καταστροφή τους σε περίπτωση επικινδυνότητας.
Η καταγραφή των ζημιών - ο απολογισμός μετά από κάθε καταστροφή με διόρθωση των μέτρων -μέσων ασφάλειας που αποδείχθηκαν ανεπαρκή και ο καταλογισμός ευθυνών στους υπαίτιους και υπόλογους:
Τον κλάδο εκτέλεσης επιχειρήσεων (καταστολή) που περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση ενός κινδύνου ή μιας καταστροφής, δηλαδή το μάχιμο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, το προσωπικό άλλων υπηρεσιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση καταστροφών και τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των ειδικευμένων εθελοντών.
Σε περίπτωση αντιμετώπισης καταστροφών που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Π. να τίθεται μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών (κρατικών, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α, οργανισμών κοινής ωφέλειας κ.λ.π.) σύμφωνα με τα σχέδια που έχει εκπονήσει ο κλάδος πρόληψης και
Τον κλάδο διοικητικής υποστήριξης, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό που έχει το καθήκον της διοικητικής υποστήριξης του φορέα ως προς τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τη συντήρηση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, τη χορήγηση καυσίμων στα οχήματα που επιχειρούν ή εμπλέκονται στην εκτέλεση επιχειρήσεων, ένδυση-υπόδηση - τροφοδοσία και αποκατάσταση των πληγέντων από κάθε είδους καταστροφή (φυσική ή τεχνολογική). Α.Κ.